Arch manual pages

AAXINE(1) General Commands Manual AAXINE(1)

NAZWA

aaxine - odtwarzacz wideo ASCII art
 

SK£ADNIA

aaxine [opcje-aalib] [-A<sterownik-d¼wiêku>] [-a<kana³-d¼wiêku>] [-R<detekcja-wg>] [MRL...]
 
 

OPIS

Ta strona manuala opisuje program aaxine. Aaxine to, bazowany na bibliotece aalib, frontend do libxine, odtwarzacza DVD/multimediów.
aaxine jest dla tych którzy nie maj± karty wideo wysokiej jako¶ci, ale chc± obejrzeæ DVD na ich starym, dobrym terminalu VT100 ;-)
 
Tak jak xine, aaxine odtwarza sekwencje MPEG (audio and video), elementarne sekwencje MPEG (np. pliki .mp3 lub .mpv), pliki avi (u¿ywaj±c kodeków win32) , (S)VCD i DVD. Krótko - wszystko to co wspiera xinelib.
 

OPCJE

Program na¶laduje sk³adniê wiersza poleceñ w stylu GNU, z d³ugimi nazwami opcji zaczynaj±cymi siê od podwójnego my¶lnika (`-'). Lista opcji jest zebrana poni¿ej. Pe³nego opisu szukaj w dokumentach README_pl i FAQ_pl w katalogu /usr/share/doc/xine-ui lub na stronie g³ównej xine.
-h, --help
Pokazuje listê opcji i dostêpnych sterowników wyj¶cia (wtyczek). Wielki bukiet opcji i dostêpnych sterowników wyj¶cia (wtyczek) jest udostêpniany przez aalib. Proszê siê odnie¶æ do dokumentacji aalib.
Pozosta³e opcje, nazwane opcjami AAXINE: gdy s± wylistowane przez "aaxine --help", s± wyt³umacznoe poni¿ej.
-A, --audio-driver <id>
U¿yj podanego sterownika audio. Dostêpne sterowniki mog± byæ wy¶wietlone przez "aaxine --help"
-a, --audio-channel #
U¿yj podanego kana³u d¼wiêkowego. Kana³y s± sekwencyjnie ponumerowane od 0 dla pierwszego kana³u audio.
-R, --recognize-by [option]
Okre¶la sposób w jaki xine próbuje rozpoznaæ typ sekwencji. Mo¿liwe opcje to:
 
default: najpierw po zawarto¶ci, potem po rozszerzeniu,
 
revert: najpierw po rozszerzeniu, potem po zawarto¶ci
 
content: tylko po zawarto¶ci,
 
extension: tylko po rozszerzeniu.
 
Je¿eli -R jest podany bez dodatkowej opcji, wybierany jest 'revert'.
 

MRL

MRL jest podobny do URL w Twojej przegl±darce internetowej. One opisuj± medium z którego nale¿y czytaæ. Poprawnym MRL mo¿e byæ nazwa pliku, lub jeden z:
 
file:/<¶cie¿ka>
 
fifo:/<¶cie¿ka>
 
stdin:/
 
dvd:/<tytu³>.<czê¶æ>
 
vcd:/<numer¶cie¿ki>
 
tcp://<host>:<port>
 
rtp://<host>:<port>
 
udp://<host>:<port>
 
mms://<host>...
 
http://<host>
Mo¿na zdefiniowaæ kilka MRL, aby odtwarzaæ jak±¶ ilo¶æ nastêpuj±cych po sobie sekwencji. Dodatkowo podane MRL pozwalaj± na okre¶lenie dodatowych typów no¶ników. Te wymienione powy¿ej s± dostêpne wraz z libxine.
 
Po separatorze # mo¿esz dodaæ kilka parametrów strumienia:
novideo
Obraz bêdzie ignorowany
noaudio
D¼wiêk bêdzie ignorowany
nospu
Subobrazy bêd± ignorowane
demux:<demux nazwa>
Podaj nazwê demultipleksera która ma byæ u¿yta
volume:<level>
Ustaw g³o¶no¶æ d¼wiêku
compression:<level>
Ustaw dynamiczny zakres kompresji d¼wiêku
<config entry>:<config value>
Przypisz now± warto¶æ do jakiegokolwiek wpisu konfiguracji
 

KLAWISZE KONTROLNE

Wiele funkcji mo¿e byæ kontrolowanych przez naci¶niêcie odpowiednich klawiszy. Skróty klawiszowe to:
<RETURN> / R
Odtwarzanie
<SPACE> / P
Pauza
0
Przeskocz do pocz±tku bierz±cego strumienia
1 .. 9
Przeskocz do 10%..90% bierz±cego strumienia
<PgUp>
Przeskocz do poprzedniego strumienia na li¶cie odtwarzania
<PgDown>
Przeskocz do nastêpnego strumienia na li¶cie odtwarzania
+
Wybierz nastêpny kana³ d¼wiêku (mo¿e potrwaæ do kilku sekund)
-
Wybierz poprzedni kana³ d¼wiêku
Q
Zakoñcz
 

B£ÊDY

oczywi¶cie, ¿adnych ;-) No dobrze, jakie¶ na pewno s±. Mo¿esz prawdopodobnie poprosiæ o pomoc, (i zg³osiæ b³êdy) na naszej li¶cie dyskusyjnej pod adresem <xine-user@lists.sf.net>.
 

ZOBACZ RÓWNIE¯

xine(1), http://xine.sf.net, http://aa-project.sf.net/aalib, xine-lib(3)
 

AUTOR

Siggi Langauf for the xine project.
 
 

COPYRIGHT

Copyright © 2001 The xine project
 

T£UMACZENIE

Bart³omiej Muryn <_4ever_@irc.pl>
 
Sierpieñ 29, 2001 Projekt xine