Arch manual pages

Package containing this man page: community/calibre (version 3.7.0-1)

CALIBRE(1) calibre CALIBRE(1)

NAME

calibre - calibre
 
calibre [options] [path_to_ebook]


 
Launch the main calibre Graphical User Interface and optionally add the e-book at path_to_ebook to the database.
 
Whenever you pass arguments to calibre that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: «/some path/with spaces»

[OPCIONS]

--detach
Detach from the controlling terminal, if any (Linux only)

--help, -h
mostra aquest missatge d'ajut i surt

--ignore-plugins
Ignora els connectors personalitzats. Útil si heu instal·lat un connector que no deixa que calibre s 'engegui.

--no-update-check
No comprovis si hi ha actualitzacions

--shutdown-running-calibre, -s
Fa que es tanqui qualsevol instància de calibre, si n 'hi ha alguna. Vigileu, ja que si hi ha treballs en execució s 'avortaran sense cap confirmació.

--start-in-tray
Comença minimitzat a la safata del sistema.

--verbose, -v
Ignoreu-ho i no ho utilitzeu. Present només per motius històrics.

--version
mostra el número de versió del programa i surt

--with-library
Utilitza la biblioteca que hi ha al camí especificat.

AUTHOR

Kovid Goyal

COPYRIGHT

Kovid Goyal
d’agost 25, 2017 3.7.0