Arch manual pages

CHDIR(2) Linux - příručka Programátora CHDIR(2)

JMÉNO

chdir, fchdir - změna pracovního adresáře

SYNTAXE

#include <unistd.h>
 
int chdir(const char *path);
 
int fchdir(int fd);

POPIS

chdir změní současný adresář na adresář specifikovaný v path.
fchdir má tutéž funkci jako chdir, pouze s tím rozdílem, že adresář je zadán jako otevřený deskriptor souboru.

NÁVRATOVÁ HODNOTA

Bylo-li volání úspěšné, je vrácena nula, jinak -1 a je nastavena proměnná errno .

CHYBY

V závislosti na druhu souborového systému mohou být vráceny i jiné chyby. Nejobvyklejší chyby pro chmod jsou vypsány zde:
EPERM
Proces nemá právo na vstup do adresáře (execute permission).
EFAULT
path ukazuje mimo vám přístupný adresový prostor.
ENAMETOOLONG
path je příliš dlouhá.
EBADF
Deskriptor souboru fd není platný.
ENOENT
Soubor neexistuje.
ENOMEM
Nedostatek paměti pro kernel.
ENOTDIR
Některá část cesty není adresář.
EACCES
V cestě není povoleno prohledávání adresářů.
ELOOP
path obsahuje cyklické odkazy (např. přes symbolický odkaz)
Obvyklé chyby fchmod jsou zde:
EBADF
Deskriptor je neplatný.
EPERM
Viz výše.
EROFS
Viz výše.

SPLŇUJE STANDARDY

Volání chdir je kompatibilní se SVr4, SVID, POSIX, X/OPEN, 4.4BSD. SVr4 dokumentuje navíc chyby EIO, EINTR, ENOLINK a EMULTIHOP, ale nemá ENOMEM a EPERM. POSIX.1 nemá EPERM, ENOMEM a ELOOP.
 
Volání fchdir splňuje SVr4 a 4.4BSD. SVr4 dokumentuje navíc EIO, EINTR a ENOLINK.

VIZ TÉŽ

getcwd(3), chroot(2)

VAROVÁNÍ

Překlad je pravděpodobně zastaralý. Pokud chcete pomoci s jeho aktualizací, zamiřte na http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/
21. března 1997 Linux 1.2.4