Arch manual pages

Package containing this man page: community/calibre (version 3.7.0-1)

EBOOK-META(1) calibre EBOOK-META(1)

NAME

ebook-meta - ebook-meta
 
ebook-meta ebook_file [options]


 
Read/Write metadata from/to e-book files.
 
Supported formats for reading metadata: azw, azw1, azw3, azw4, cbr, cbz, chm, docx, epub, fb2, html, htmlz, imp, lit, lrf, lrx, mobi, odt, oebzip, opf, pdb, pdf, pml, pmlz, pobi, prc, rar, rb, rtf, snb, tpz, txt, txtz, updb, zip
 
Supported formats for writing metadata: azw, azw1, azw3, azw4, docx, epub, fb2, htmlz, lrf, mobi, pdb, pdf, prc, rtf, tpz, txtz
 
Different file types support different kinds of metadata. If you try to set some metadata on a file type that does not support it, the metadata will be silently ignored.
 
Whenever you pass arguments to ebook-meta that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: «/some path/with spaces»

[OPCIONS]

--author-sort
Text que es farà servir per ordenar per autor. Si no s 'indica aquesta opció i l'autor(s) sí, es generarà automàticament a partir de l 'autor(s).

--authors, -a
Estableix els autors. Si hi ha diversos autors, s'han de separar amb una "&". Els noms dels autors han d 'estar en l'ordre Nom Cognom.

--book-producer, -k
Estableix el productor del llibre.

--category
Estableix la categoria del llibre.

--comments, -c
Estableix la descripció del llibre.

--cover
Estableix el fitxer indicat com a portada.

--date, -d
Estableix la data de publicació.

--from-opf
Read metadata from the specified OPF file and use it to set metadata in the e-book. Metadata specified on the command line will override metadata read from the OPF file

--get-cover
Get the cover from the e-book and save it at as the specified file.

--help, -h
mostra aquest missatge d'ajut i surt

--identifier
Estableix els identificadors per al llibre, es pot especificar diversos cops. Per exemple: --identifier uri:http://acme.com --identifier isbn:12345. Per suprimir un identificador no especifiqueu cap valor: --identifier isbn:. Tingueu en compte que, per als fitxers EPUB, un identificador marcat com a identificador del paquet no es pot suprimir.

--index, -i
Estableix l'índex del llibre en aquesta sèrie.

--isbn
Estableix l'ISBN del llibre.

--language, -l
Estableix la llengua.

--lrf-bookid
Estableix el BookID en fitxers LRF

--publisher, -p
Estableix l'editorial del llibre.

--rating, -r
Estableix la valoració. Ha de ser un nombre entre 1 i 5.

--series, -s
Estableix la sèrie que pertany el llibre.

--tags
Estableix les etiquetes per al llibre. Ha de ser una llista separada per comes.

--title, -t
Estableix el títol.

--title-sort
La versió del títol que s'utilitzarà per a l 'ordenació. Si no s'indica aquesta opció i el títol està especificat, es generarà automàticament a partir del títol.

--to-opf
Especifica el nom d'un fitxer OPF. Les metadades es desen al fitxer OPF.

--version
mostra el número de versió del programa i surt

AUTHOR

Kovid Goyal

COPYRIGHT

Kovid Goyal
d’agost 25, 2017 3.7.0