Arch manual pages

EBOOK-META(1) calibre EBOOK-META(1)

ebook-meta - ebook-meta
ebook-meta ebook_file [options]


Read/Write metadata from/to e-book files.
Supported formats for reading metadata: azw, azw1, azw3, azw4, cbr, cbz, chm, docx, epub, fb2, fbz, html, htmlz, imp, lit, lrf, lrx, mobi, odt, oebzip, opf, pdb, pdf, pml, pmlz, pobi, prc, rar, rb, rtf, snb, tpz, txt, txtz, updb, zip
Supported formats for writing metadata: azw, azw1, azw3, azw4, docx, epub, fb2, fbz, htmlz, lrf, mobi, pdb, pdf, prc, rtf, tpz, txtz
Different file types support different kinds of metadata. If you try to set some metadata on a file type that does not support it, the metadata will be silently ignored.
Whenever you pass arguments to ebook-meta that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

--author-sort
Chuỗi dùng để sắp xếp theo tác giả. Nếu không được ghi rõ và tên tác giả đã được định trước, chuỗi này sẽ được tự động tạo từ tên tác giả.

--authors, -a
Gán tác giả. Tên các tác giả phải được ngăn cách bằng ký hiệu & . Tên tác giả nên được đặt theo thứ tự Tên TênHọ.

--book-producer, -k
Set the book producer.

--category
Gán Danh mục cho sách

--comments, -c
Set the e-book description.

--cover
Gán bìa sách cho tập tin được chỉ định

--date, -d
Gán ngày xuất bản.

--from-opf
Read metadata from the specified OPF file and use it to set metadata in the e-book. Metadata specified on the command line will override metadata read from the OPF file

--get-cover
Get the cover from the e-book and save it at as the specified file.

--help, -h
show this help message and exit

--identifier
Set the identifiers for the book, can be specified multiple times. For example: --identifier uri:https://acme.com --identifier isbn:12345 To remove an identifier, specify no value, --identifier isbn: Note that for EPUB files, an identifier marked as the package identifier cannot be removed.

--index, -i
Gán thứ tự trong bộ sách

--isbn
Gán ISBN

--language, -l
Gán ngôn ngữ

--lrf-bookid
Gán BookID trong tập tin LRF

--publisher, -p
Set the e-book publisher.

--rating, -r
Gán điểm số. Phài là một số từ 1 đến 5

--series, -s
Set the series this e-book belongs to.

--tags
Gán thẻ cho sách. Giữa các thẻ phải có dấu phẩy.

--title, -t
Gán Tựa sách

--title-sort
Chuỗi dùng để sắp xếp theo tựa đề. Nếu không được ghi rõ và tựa đề đã được định trước, chuỗi này sẽ được tự động tạo từ tựa đề.

--to-opf
Chỉ ra tên của một tập tin OPF. Thông tin mô tả sẽ được ghi vào tập tin này.

--version
show program's version number and exit

Kovid Goyal

Kovid Goyal
tháng 2 01, 2019 3.39.1