Arch manual pages

geticonset(1) General Commands Manual geticonset(1)

JMÉNO

geticonset - extrahuje aktuální sadu ikon Window Makera

SYNTAXE

geticonset [volby] [soubor]

POPIS

geticonset naèíta doménu WMWindowAttributes a zapí¹e sadu nalezených ikon buï na standardtní výstup nebo do souboru.

VOLBY

--help
vypí¹e nápovìdu
--version
vypí¹e èíslo verze

PROMÌNNÉ PROSTØEDÍ

GNUSTEP_USER_ROOT
specifikuje cestu k adresáøi Defaults. Øetìzec "Defaults/" je pøidán k této promìnné, èím¾ se urèí umístìní databází. Jakmile promìnná není nastavená, tak její implicitní hodnota je "~/GNUstep"

SOUBORY

GNUSTEP_USER_ROOT/Defaults/WMWindowAttributes
Toto je soubor, který se zapí¹e.

PODÍVEJTE SE TAKÉ

seticons(1), wmaker(1)

AUTOR

Autorem Window Makera je Alfredo K. Kojima <kojima@windowmaker.info>.
Tuto manuálovou stránku napsal Marcelo Magallon <mmagallo@debian.org>.
Do èe¹tiny pøelo¾il Jiøí Hnídek <jiri.hnidek@vslib.cz>.
Leden 1999