Arch manual pages

seticons(1) General Commands Manual seticons(1)

JMÉNO

seticons - nastaví ikony pro Window Maker

SYNTAXe

seticons soubor

POPIS

seticons naèíta soubor a zapí¹e jeho obsah do domény WMWindowAttributes, èím¾ se nastaví ikony, které pou¾ívá Window Maker pro dané tøídy (napøíklad XTerm, "xterm.XTerm", "pine.XTerm", atd.)

VOLBY

--help
vypí¹e nápovìdu
--version
vypí¹e èíslo verze

PROMÌNNÉ PROSTØEDÍ

GNUSTEP_USER_ROOT
specifikuje cestu k adresáøi Defaults. Øetìzec "Defaults/" je pøidán k této promìnné, èím¾ se urèí umístìní databází. Jakmile promìnná není nastavená, tak její implicitní hodnota je "~/GNUstep"

SOUBORY

GNUSTEP_USER_ROOT/Defaults/WMWindowAttributes
Toto je soubor, který se zapí¹e.

PODÍVEJTE SE TAKÉ

geticonset(1), wmaker(1)

AUTOR

Autorem Window Makera je Alfredo K. Kojima <kojima@windowmaker.info>.
Tuto manuálovou stránku napsal Marcelo Magallon <mmagallo@debian.org>.
Do èe¹tiny pøelo¾il Jiøí Hnídek <jiri.hnidek@vslib.cz>.
Bøezen 1998