Arch manual pages

SIGINTERRUPT(3) Linux - příručka Programátora SIGINTERRUPT(3)

JMÉNO

siginterrupt - dovoluje signálům přerušovat systémová volání

SYNTAXE

#include <signal.h>
 
int siginterrupt(int sig, int flag);

POPIS

Funkce siginterrupt() určuje, co se stane, je-li vstupně/výstupní systémové volání přerušeno signálem sig. Je-li parametr flag nulový, budou systémová volání při příchodu signálu sig restartována. Toto je v Linuxu standardní chování. Pokud je však funkcí signal(2) specifikována nová obslužná funkce signálu, je systémové volání signálem přerušeno.
Je-li parametr flags roven jedné a nebyla-li dosud přenesena žádná data, pak systémové volání přerušené signálem sig vrátí -1 a globální proměnná errno bude nastavena na EINTR.
Je-li parametr flags roven jedné a systémové volání je přerušeno ve stavu, kdy už byl zahájen přenos dat, bude systémové volání přerušeno a vrátí objem dosud přenesených dat.

NÁVRATOVÁ HODNOTA

Funkce siginterrupt() vrací při úspěchu nulu. Je-li zadán neplatný signál sig, vrací -1.

CHYBOVÉ HODNOTY

EINVAL
Zadané číslo signálu je neplatné.

SPLŇUJE STANDARDY

BSD 4.3

DALŠÍ INFORMACE

signal(2)

VAROVÁNÍ

Překlad je pravděpodobně zastaralý. Pokud chcete pomoci s jeho aktualizací, zamiřte na http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/
26. února 1997