Arch manual pages

sipomatic(1) linphone sipomatic(1)

JMÉNO

sipomatic - SIP auto-responder z projektu linphone.

SYNTAXE

sipomatic [ -u] <sip-url> [-f] <nahrávka> [ -s] <odchozí_port>
sipomatic -v
 
sipomatic --version
sipomatic -h
 
sipomatic --help

POPIS

Sipomatic je základní testovací nástroj pro linphone. Èeká na pøíchozí sipový hovor a odpoví na nìj pøehráním zvukového souboru typu WAV z disku. Odeslaný zvukový proud je kódován preferovaným kodekem volajícího sipového telefonu.
Výchozí adresa sipomaticu je <sip:robot@127.0.0.1:5064>. Mù¾e být zmìnìna volbou -u.
 
Namísto výchozího oznamovacího souboru "hello.wav" lze vybrat jiný volbou -f.
 
Jestli¾e se budete pokou¹et spustit více sipomatic klientù na jednom stroji, pak budete potøebovat volbou -s explicitnì urèit UDP port, který bude pou¾it k odeslání vlastních SIP zpráv.
 

VOLBY

-u <url>
Nastaví SIP URL, na které bude sipomatic poslouchat. Èást adresy se jménem poèítaèe MUSÍ být v¾dy èíselná IP adresa. Výchozí URL je sip:robot@127.0.0.1:5064
-f <nahrávka>
Urèuje 8000Hz 16bitový WAV soubor, který bude pøehrán volajícímu u¾ivateli. Výchozí cesta bývá /usr/share/sounds/linphone/hello.wav.
-s <odchozí_port>
Explicitnì definuje èíslo UDP portu, který bude pou¾it pro odchozí SIP zprávy.
-v
--version Vytiskne informace o verzi a skonèí.
-h
--help Vypí¹e nápovìdu a skonèí.

SOUBORY

/usr/share/sounds/linphone/hello.raw
 
Toto je soubor, který sipomatic standardnì pøehraje volajícímu telefonu. Formát tohoto souboru je WAV vzorkovaný 16bitovou hodnotou s frekvencí 8000 Hz.
 
 

PROMÌNNÉ PROSTØEDÍ

SIPOMATIC_URL
Definuje adresu, na které sipomatic poslouchá. Jinak je pou¾ita <sip:robot@127.0.0.1:5064>

PØÍKLADY

AUTOØI

Simon MORLAT <simon.morlat@linphone.org>

VIZ TAKÉ

linphone(1) linphonec(1)
1.0.0 Simon Morlat