Arch manual pages

Package containing this man page: community/sssd (version 1.15.3-1)

SSS_DEBUGLEVEL(8) Pàgines del manual de l'SSSD SSS_DEBUGLEVEL(8)

NAME

sss_debuglevel - canvia el nivell de depuració mentre s'està executant l'SSSD

SYNOPSIS

sss_debuglevel [ opcions] NOU_NIVELL_DE_DEPURACIÓ

DESCRIPCIÓ

sss_debuglevel canvia el nivell de depuració del monitor i dels proveïdors de l'SSSD monitor al NOU_NIVELL_DE_DEPURACIÓ mentre s'està executant l'SSSD.

OPCIONS

-c,--config
Especifica un fitxer de configuració diferent al predeterminat. Per defecte és /etc/sssd/sssd.conf. Per consultar la sintaxi del fitxer de configuració i les opcions, aneu a la pàgina del manual del sssd.conf(5).
NOU_NIVELL_DE_DEPURACIÓ
L'SSSD admet dues representacions per a l'especificació del nivell de depuració. La més senzilla és especificar un número del 0-9, que representa el que permet cada nivell i tots els missatges de depuració de nivell baix. L'opció més exhaustiva és especificar una màscara de bits en hexadecimal per activar o desactivar els nivells específics (per exemple, si voleu suprimir un nivell).
 
Si us plau, tingueu en compte que cadascun dels serveis de l'SSSD registra el seu fitxer propi de registre. També tingueu en compte que l'habilitació del “debug_level” a la secció “[sssd]”únicament habilita la depuració del mateix procés de l'sssd, no per al procés del contestador o del proveïdor. El paràmetre “debug_level” s'ha d'afegir en totes les seccions que vulgueu que generin registres.
 
A més de canviar el nivell del registre al fitxer de configuració amb el paràmetre “debug_level”, que és permanent, però requereix que es reiniciï l'SSSD, també és possible canviar el nivell de depuració al vol amb l'eina sss_debuglevel(8).
 
Els nivells de depuració que s'admeten actualment:
 
0, 0x0010: Fallides fatals. Qualsevol cosa que impedeixi la posada en marxa de l'SSSD o provoqui el seu cessament.
 
1, 0x0020: Critical failures. An error that doesn't kill SSSD, but one that indicates that at least one major feature is not going to work properly.
 
2, 0x0040: Fallides serioses. Un error que anuncia que una petició o una operació en particular ha fallat.
 
3, 0x0080: Fallides menors. Aquests són els errors que enterboleixen i poden fer fracassar l'operació dels 2.
 
4, 0x0100: Ajusts de la configuració.
 
5, 0x0200: Dades de les funcions.
 
6, 0x0400: Missatges de traça per al funcionament de les funcions.
 
7, 0x1000: Missatges de traça per a les funcions internes de control.
 
8, 0x2000: Contingut de les variables de les funcions internes que poden ser interessants.
 
9, 0x4000: Informació de traçat extremadament de baix nivell.
 
Per registrar els nivells de depuració de la màscara de bits que es requereixi, només heu d'afegir els seus números com es mostra en els següents exemples:
 
Exemple: Per registrar les fallides fatals, les fallides crítiques, les fallides serioses i les dades de les funcions, utilitzeu0x0270.
 
Exemple: Per registrar les fallides fatals, els ajusts de la configuració, les dades de les funcions, els missatges de traça per a les funcions internes de control, utilitzeu 0x1310.
 
Nota: El format de la màscara de bits dels nivells de depuració es va introduir en la versió 1.7.0.
 
Per defecte: 0

VEGEU TAMBÉ

sssd(8), sssd.conf(5), sssd-ldap(5), sssd-krb5(5), sssd-simple(5), sssd-ipa(5), sssd-ad(5), sssd-sudo(5), sssd-secrets(5), sss_cache(8), sss_debuglevel(8), sss_groupadd(8), sss_groupdel(8), sss_groupshow(8), sss_groupmod(8), sss_useradd(8), sss_userdel(8), sss_usermod(8), sss_obfuscate(8), sss_seed(8), sssd_krb5_locator_plugin(8), sss_ssh_authorizedkeys(8), sss_ssh_knownhostsproxy(8), sssd-ifp(5), pam_sss(8). sss_rpcidmapd(5)

AUTHORS

The SSSD upstream - https://pagure.io/SSSD/sssd/
07/27/2017 SSSD