Arch manual pages

wdwrite(1) General Commands Manual wdwrite(1)

JMÉNO

wdwrite - zapí¹e klíèe a hodnoty do databáze standardních nastavení

SYNTAXE

wdwrite doména volba hodnota

POPIS

wdwrite zapí¹e volbu a hodnotu do dané domény.

VOLBY

--help
vypí¹e nápovìdu
--version
vypí¹e èíslo verze

PROMÌNNÉ PROSTØEDÍ

GNUSTEP_USER_ROOT
specifikuje cestu k adresáøi Defaults. Øetìzec "Defaults/" je pøidán k této promìnné, èím¾ se urèí umístìní databází. Jakmile promìnná není nastavená, tak její implicitní hodnota je "~/GNUstep"

SOUBORY

Domény se nacházejí v GNUSTEP_USER_ROOT/Defaults/

PODÍVEJTE SE TAKÉ

wmaker(1)

AUTOR

Autorem Window Makera je Alfredo K. Kojima <kojima@windowmaker.info>.
Tuto manuálovou stránku napsal Marcelo Magallon <mmagallo@debian.org>.
Do èe¹tiny pøelo¾il Jiøí Hnídek <jiri.hnidek@vslib.cz>
Leden 1999