Arch manual pages

WESNOTH(6) Bitva o Wesnoth WESNOTH(6)

NÁZEV

wesnoth - Bitva o Wesnoth, tahová fantasy strategická hra

POUŽITÍ

wesnoth [VOLBY] [CESTA_K_DATŮM]

POPIS

Bitva o Wesnoth je tahová fantasy strategická hra.
 
Poraz všechny vůdce nepřátel použitím vhodně zvolené sestavy jednotek, dbaje přitom na množství zlata a vesnic. Všechny jednotky mají své silné stránky i slabiny; cesta k vítězství vede i přes postupné posilování vlastních jednotek a zabránění soupeři v tomtéž. Tak jak jednotky získávají zkušenosti, získávají i nové schopnosti a stávají se silnějšími. Hraj ve svém rodném jazyce a otestuj si své schopnosti proti silnému počítači nebo se připoj k velké komunitě hráčů Wesnothu hrajících po síti hry více hráčů. Vytvoř si vlastní jednotky, scénáře a tažení a poděl se o ně s ostatními.

VOLBY

--bpp číslo
nastavuje hodnotu BitsPerPixel - počet bitů na bod. Příklad: --bpp 32
-c, --campaign  [<id_tažení>]
přímo spouští tažení určené interním <id_tažení>. Pokud není id určeno, ukáže se menu pro výběr tažení. Poznámka: Při použití tohoto parametru se prosím ujistěte, že je také jako poslední argument udán adresář s daty, jinak bude id tažení pochopeno jako tato cesta.
--campaign-difficulty [<obtížnost>]
Obtížnost určeného tažení (1 až max.). Pokud tento parametr není přítomen, ukáže se ve hře menu s výběrem obtížnosti.
--campaign-scenario <id_scénáře>
určuje identifikátor scénáře v daném tažení. Výchozí hodnota je první scénář.
--data-dir <adresář>
nastavuje adresář s daty hry
--data-path
pouze zobrazí cestu k adresáři s daty a skončí.
-d, --debug
umožňuje použít rozšiřující volby příkazového módu (více viz Wiki na http://www.wesnoth.org/wiki/CommandMode).
-e, --editor soubor
spustí přímo vestavěný editor map. Pokud je udán soubor, příkaz je ekvivalentem -l --load
--fps
zobrazuje počet fps, tedy počet zobrazení za sekundu, během hry v rohu obrazovky.
-f, --fullscreen
spouští hru v celoobrazovkovém režimu.
--gunzip soubor_se_hrou
dekomprimuje soubor s uloženou hrou (soubor_se_hrou) ve formátu gzip a uloží jej bez koncovky .gz. Následně je soubor_se_hrou smazán.
--gzip soubor_se_hrou
komprimuje soubor s uloženou hrou (soubor_se_hrou) do formátu gzip a uloží jej jako soubor_se_hrou.gz a odstraní soubor_se_hrou.
-h, --help
zobrazí nápovědu k parametrům příkazové řádky a skončí.
-l, --load soubor
načte uloženou hru soubor ze standardního adresáře pro uložené hry. Pokud je použit i přepínač -e nebo --editor, otevře editor s načtenou mapou ze soubor. Pokud je to adresář, editor zobrazí okno pro načtení mapy s touto složkou jako výchozí.
--log-level=kategorie1,kategorie2,...
nastavuje úroveň závažnosti pro jednotlivé kategorie. all znamená, že budou vypisovány všechny kategorie. Dostupné kategorie: errorwarninginfodebug. Implicitně je aktivována kategorie error.
--logdomains [filtr]
vypíše definované logovací domény (pouze ty obsahující filtr, pokud je udán) a skončí.
--max-fps
počet snímků za sekundu které může hra zobrazit, hodnota by měla náležet do rozsahu 1 až 1000, implicitně 50.
-m, --multiplayer
spouští hru více hráčů. Další volby, které se k této volbě váží, souvisí s --multiplayer viz popis níže. Za --multiplyayer mohou následovat pouze tyto další volby.
--no-delay
vypustí testování grafiky během startu. Tato volba je automaticky použita použitím --nogui.
--nocache
vypíná cache pro herní data.
--nomusic
runs the game without music.
--nosound
spustí hru bez zvuků a hudby.
--path
pouze zobrazí cestu k adresáři s daty a skončí.
-p, --preprocess <source file/folder> <target directory>
předzpracuje určený soubor či adresář. Do určeného cílového adresáře budou zapsány soubor(y): původní soubor '.cfg' a předzpracovaný soubor '.cfg'. Pokud je vybrán celý adresář, bude předzpracován rekurzivně podle dostupných pravidel preprocesoru. Běžná makra z umístění "data/core/macros" budou předzpracována před udanými zdroji. Příklad: -p ~/wesnoth/data/campaigns/tutorial ~/result.. Pro podrobnosti týkající se preprocessoru navštivte: http://wiki.wesnoth.org/PreprocessorRef#Command-line_preprocessor
 
--preprocess-defines=DEFINE1,DEFINE2,etc
seznam oddělený čárkami deinovaný pro použití příkazem '--preprocess'. Pokud je v listu definic SKIP_CORE, adresář "data/core" nebude přdzpracován.
--preprocess-input-macros <zdrojový soubor>
použito pouze příkazem '--preprocess'. Určuje soubor, který obsahuje data [preproc_define] pro použití před zpracováním.
--preprocess-output-macros [<cílový soubor>]
používáno pouze příkazem '--preprocess'. Vypíše všechna předzpracovaná makra do cílového souboru. Pokud není soubor udán, výstup je uložen do souboru '_MACROS_.cfg' v cílovém adresáři příkazu preprocesoru. Tento parametr by měl být použit před '--preprocess'.
-r XxY, --resolution XxY
nastavuje rozlišení. Příklad: -r 800x600
-s, --server [hostitel]
přeskočí menu, připojí se k určenému hostiteli (pokud byl určen) nebo prvnímu serveru v nastavení. Příklad: --server server.wesnoth.org
--username<jméno>
používá <username> pro připojení k serveru. Ignoruje ostatní nastavení.
--password<heslo>
používá<password> pro připojení k sereru. Ignoruje ostatní nastavení. Není bezpečné.
--strict-validation
chyby validace jsou brány jako fatální.
-t, --test
spouští hru v malém testovacím scénáři.
--userconfig-dir jméno
nastaví adresář s uživatelskými daty na jméno v $HOME nebo "Dokumenty\My Games" pod windows. Můžete však také použít absolutní cestu pro adresář s nastavením mmio $HOME nebo "Dokumenty\MyGames". Pod X11 je výchozí $XDG_CONFIG_HOME nebo $HOME/.config/wesnoth, na ostatních systémech v uživatelských adresářích.
--userconfig-path
pouze zobrazí cestu k adresáři s konfiguračními soubory a skončí.
--userdata-dir jméno
nastaví adresář s uživatelskými daty na jméno v $HOME nebo "Dokumenty\My Games" pod windows. Můžete však také použít absolutní cestu mimo $HOME nebo "Dokumenty\MyGames".
--userdata-path
pouze zobrazí cestu k adresáři s konfiguračními soubory a skončí.
--validcache
považuje cache za platnou bez kontroly. (nebezpečné)
-v, --version
zobrazí verzi wesnothu a skončí.
-w, --windowed
spustí hry v okně.
--with-replay
přehraje záznam načtený volbou --load.

Volby pro --multiplayer

Volby s platností pouze pro jednu stranu jsou označeny strana, kde strana je třeba nahradit za číslo konkrétní strany. Obvykle je to 1 nebo 2, ale záleží to vždy od konkrétního scénáře a od počtu hráčů.
--ai_configstrana=hodnota
vybere konfigurační soubor k načtení pro AI dané strany.
--algorithmstrana=hodnota
vybírá nestandardní algoritmus, který bude použit pro umělou inteligenci této strany. Momentálně jsou k dispozici hodnoty: idle_ai a sample_ai.
--controllerstrana=hodnota
vybírá druh ovládání strany. Použitelné hodnoty jsou human a ai.
--era=hodnota
použij tuto volbu pro hraní ve specifické éře místo éry Default. Éra je vybrána pomocí svého id. Všechny éry jsou popsány v souboru data/multiplayer.cfg.
--exit-at-end
skončí hru při konci scénáře, tedy bez zobrazení okénka s informací o vítězství/prohře, které vyžaduje uživatelskou akci - stisk tlačítka OK. Tato volba se používá při různých měřeních.
--ignore-map-settings
použít výchozí hodnoty nastavení namísto nastavení mapy
--multiplayer-repeat=hodnota
opakuje hru pro více hráčů valuekrát. Nejlépe použít ji s --nogui pro skriptovatelné testování.
--nogui
spouští hru bez GUI. Musí být použito před --multiplayer pro docílení kýženého efektu.
--parmstrana=jméno:hodnota
nastavuje další parametry pro tuto stranu. Jméno a hodnota parametru závisí na hodnotách voleb --controller a --algorithm. Mělo by být použito pouze lidmi vyvíjejícími si vlastní umělou inteligenci (není zdokumentováno).
--scenario=hodnota
vybírá scénář pro hru více hráčů podle id. Implicitní scénář je multiplayer_The_Freelands.
--sidestrana=hodnota
vybírá frakci současné éry pro vybranou stranu. Frakce je vybrána na základě ID. Frakce jsou popsány v souboru data/multiplayer.cfg
--turns=hodnota
nastavuje počet kol pro vybraný scénář, implicitně je 50.

NÁVRATOVÝ STATUS

Status normálního ukončení je 0. Návratový tatus 1 pak signalizuje chybu inicializace (ať už jde o knihovnu SDL, video, fonty či jiné knihovny). Status 2 pak signalizuje chybu při zpracování nějaké volby z příkazového řádku.

AUTOŘI

Vytvořil David White <davidnwhite@verizon.net>.
 
Upravili Nils Kneuper <crazy-ivanovic@gmx.net>, ott <ott@gaon.net> a Soliton <soliton.de@gmail.com>.
 
Tuto manovou stránku původně vytvořil Cyril Bouthors <cyril@bouthors.org>. Překlad Oto 'tapik' Buchta <tapik@buchtovi.cz>
 
Navštivte oficiální stránky: http://www.wesnoth.org/

COPYRIGHT

Copyright © 2003-2013 David White <davidnwhite@verizon.net>
 
Toto je Svobodný Software; je licencován pod licencí GPL verze 2, tak jak je publikována nadací Free Software Foundation. Tento program je bez záruky, a to i co se týká obchodovatelnosti a použitelnosti.

VIZ TAKÉ

wesnothd(6).
2013 wesnoth