Arch manual pages

Window Maker(1) General Commands Manual Window Maker(1)

JMÉNO

wmaker - okenní mana¾er pro X11 se vzhledem NEXTSTEPu

SYNTAXE

wmaker [-volby]

POPIS

Window Maker je okenní mana¾er pro X11 se vzhledem NEXTSTEPu. Sna¾í se napodobit vzhled NeXTu jak jen to je mo¾né, ale v pøípadì potøeby tento trend nedodr¾uje.

VOLBY

--no-cpp
zakázat preprocessing konfiguraèních souborù
--no-dock
neotvírat Dok aplikací
--no-clip
neotvírat Sponku pracovních ploch
-display host:display.screen
pou¾ít danou obrazovku. Na strojích s více obrazovkami bude Window Maker automaticky spravovat v¹echny obrazovky. Pokud chcete, aby Window Maker spravoval jen specifickou obrazovku, musíte zadat èíslo obrazovky pomocí argumentu pøíkazové øádky -display. Napøíklad, pokud chcete, aby Window Maker spravoval jen obrazovku 1, spus»te ho takto: wmaker -display :0.1
--version
vypí¹e verzi a ukonèí se
--visual-id
urèí èísla obrazového re¾imu. Spus»te xdpyinfo(1) pro seznam obrazových re¾imù dostupných na va¹em displeji.
--help
vypí¹e krátký pomocný text

SOUBORY

~/GNUstep/Defaults/WindowMaker
v¹eobecné nastavení Window Makera.
~/GNUstep/Defaults/WMState
informace o Doku a Sponce. Neditujte za bìhu Window Makera. Bude pøepsaný.
~/GNUstep/Defaults/WMRootMenu
Obsahuje jméno souboru, z kterého se má naèíst hlavní menu nebo menu samotné ve formátu proplist.
~/GNUstep/Defaults/WMWindowAttributes
Atributy pro rùzné tøídy a instance aplikací. Pou¾ijte editor nastavení (stisknìte pravé tlaèítko my¹i na horní li¹tì aplikace, zvolte Atributy) namísto pøímého editování tohoto souboru. Je jen málo nastavení, která nejsou dostupná z editora nastavení.
/usr/share/WindowMaker/Defaults/
V¹echny vý¹e uvedené soubory se NAèÍTAJÍ odtud. Pokud se je nepodaøí najít, kromì WMState, který se odtud ZKOPÍRUJE. Nezále¾í na tom, odkud jsou naèítané. Pokud je potøeba zapsat zmìnu konfigurace zpìt do tìchto souborù, zapí¹ou se do u¾ivatelských souborù.
~/GNUstep/Library/WindowMaker/autostart
Tento skript se automaticky vykoná pri startu Window Makera.
~/GNUstep/Library/WindowMaker/exitscript
Tento skript se automaticky vykoná bezprostøednì pøed ukonèením Window Makera. Poznámka: Kdy¾ potøebujete spustit z tohoto skriptu nìco, co vy¾aduje spu¹tìný X server, tak nepou¾ívejte na ukonèení Window Makera pøíkaz SHUTDOWN z hlavního menu. Jinak se mù¾e stát, ¾e X server se ukonèí døív ne¾ se vykoná tento skript.
~/GNUstep/Library/WindowMaker/
Soubor menu, jeho¾ název je uveden v souboru WMRootMenu, se hledá zde...
/etc/X11/WindowMaker/
a zde, v tomto poøadí, pokud název není absolutní cesta.
~/GNUstep/Library/WindowMaker/Pixmaps/
Zde hledá Window Maker obrázky
~/GNUstep/Library/WindowMaker/Backgrounds/
Zde hledá Window Maker pozadí
~/GNUstep/Library/WindowMaker/Styles/
Zde hledá Window Maker soubory se styly (ne úplnì... vypadá to tak, ale i tak musíte zadat úplnou cestu. Je to jen vyhrazené místo, aby byly vìci pìknì uspoøádané)
~/GNUstep/Library/WindowMaker/Themes/
Zde hledá Window Maker soubory s tématy (viz. vý¹e)
/usr/share/WindowMaker/Pixmaps/
Obrázky spoloèné pro celý systém se nacházejí zde...
/usr/share/WindowMaker/Pixmaps/
a zde.
/usr/share/WindowMaker/Styles/
Styly spoloèné pro celý systém se nacházejí zde
/usr/share/WindowMaker/Themes/
A teï to zkuste sami... ;-)

PROMÌNNÉ PROSØEDÍ

GNUSTEP_USER_ROOT
specifikuje cestu k adresáøi Defaults. "Defaults/" je pøidán k této promìnné, èím¾ se urèí umístìní databází. Pokud promìnná není nastavená, ta její implicitní hodnota je "~/GNUstep"
GNUSTEP_LOCAL_ROOT
specifikuje umístìní systémového lokálního GNUstep adresáøe (to je u¾iteèné v pøípadì, ¾e umístìní adresáøe spoleèného pro celý systém je ve skuteènosti spoleèné pro celou sí»). Kdy¾ je tato promìnná prázdna, pou¾ije se GNUSTEP_SYSTEM_ROOT.
GNUSTEP_SYSTEM_ROOT
specifikuje umístìní systémového GNUstep adresáøe. Pokud je tato promìnná prázdna, tak její implicitní hodnota je /etc/GNUstep

PODÍVEJTE SE TAKÉ

The Window Maker User Guide (U¾ivatelská pøíruèka Window Makera)
The Window Maker FAQ (Èasto kladené dotazy)
X(7), wdwrite(1), wxcopy(1), geticonset(1), seticons(1), wmaker(1), wxpaste(1), getstyle(1), setstyle(1), wmsetbg(1)

AUTOR

Autoøi Window Makera jsou Alfredo K. Kojima <kojima@windowmaker.info>, Dan Pascu <dan@windowmaker.info> a mnoho dal¹ích lidí z celého svìta.
Tuto manuálovou stránku napsal Marcelo E. Magallon, <mmagallo@debian.org>.
Do èe¹tiny pøelo¾il Jiøí Hnídek <jiri.hnidek@vslib.cz>
Srpen 1998