Arch manual pages

wmsetbg(1) General Commands Manual wmsetbg(1)

JMÉNO

wmsetbg - nastaví pozadí hlavního okna v X11

SYNTAXE

wmsetbg [-display] [--version] [--help] [{-b|--back-color} barva] [{-t|--tile}|{-e|--center}|{-s|--scale}|{-a|--maxscale} obrázek] [{-d|--dither}|{-m|--match}] [-u|--update-wmaker] [{-D|--update-domain} doména] [{-c|--colors} cpc] [{-p|--parse} textura] [{-w|--workspace} pracovní plocha]

POPIS

wmsetbg naèítá daný obrázek (XPM, PNG, jpeg, Tiff, raw PPM) a vlo¾í ho do hlavního okna. Obrázek je mo¾né zvìt¹it, nebo ho opakovat aby vyplnil hlavní okno. Window Maker pou¾íva tento pøíkaz internì na nastavení pozadí pøi startu.

VOLBY

-a|--maxscale
zvìt¹í daný obrázek pøi dodr¾ení pomìru stran
-e|--center
vlo¾í obrázek do støedu okna
-t|--tile
vytvoøí z obrázku dla¾dice
-s|--scale
roztáhne daný obrázek (standartnì)
-d|--dither
rezervuje barvy
-m|--match
shodné barvy
-u|--update-wmaker
zapí¹e zmìnu do databáze nastavení Window Makera
-D|--update-domain
zapí¹e zmìnu do databáze domény
-c|--colors
pou¾íje urèitý poèet barev na kanál
-p|--parse
parsuje danou texturu jako proplist stylu textur
-w|--workspace
nastaví pozadí jen na dané pracovní plo¹e
--help
vypí¹e nápovìdu
--version
vypí¹e èíslo verze

PODÍVEJTE SE TAKÉ

wmaker(1)

AUTOR

Autorem Window Makera je Alfredo K. Kojima <kojima@windowmaker.info>. wmsetbg napsal Dan Pascu <dan@windowmaker.info>
Tuto manuálovou stránku napsal Marcelo Magallon <mmagallo@debian.org>.
Do èe¹tiny pøelo¾il Jiøí Hnídek <jiri.hnidek@vslib.cz>.
Leden 1999