Arch manual pages

wxcopy(1) General Commands Manual wxcopy(1)

JMÉNO

wxcopy - kopíruje standartní vstup do vyrovnávací pamìti

SYNOPSIS

wxcopy [volby] [soubor]

POPIS

wxcopy kopíruje standartní vstup nebo soubor do vyrovnávací pamìti. Jakmile není dáná nìjaká vyrovnávací pamì», tak se data kopírují do vyrovnávací pamìti 0 a ostaní vyrovnávací pamìti rotují, jestli¾e ov¹em existují. Pokud je dáná vyrovnávací pamì», tak se data kopírují do ní a nevykoná se ¾ádné rotování.

VOLBY

-cutbuffer èíslo
Specifikuje èíslo vyrovnávací pamìti, do které se budou kopírovat data.
-display displej
Data se budou kopírovat do vyrovnávací pamìti daného displeje/obrazovky.
-nolimit
Vypne normální limit velikosti dat 64kb, èím¾ se umo¾ní zvìt¹ování vyrovnávací pamìti podla potøeby.
-clearselection
Vyprázdní vlastníka PRIMARY selekce. V praxi to znamená, ¾e kdy¾ se pokusíte vlo¾it data prostøedním tlaèítkem (napøíklad), tak vlo¾í se data z vyrovnávací pamìti 0, namísto pøípadného spu¹tìní selelekce my¹i.

PODÍVEJTE SE TAKÉ

wxpaste(1), wmaker(1)

AUTOR

Autorem Window Makera je Alfredo K. Kojima <kojima@windowmaker.info>.
Tuto manuálovou stránku napsal Marcelo Magallon <mmagallo@debian.org>.
Do èe¹tiny pøelo¾il Jiøí Hnídek <jiri.hnidek@vslib.cz>.
Kompatibilitu s binárními daty a -nolimit implementoval Luke Kendall <luke@research.canon.com.au>.
Záøí 1998