Arch manual pages

WEB2DISK(1) calibre WEB2DISK(1)

NAME

web2disk - web2disk
 
web2disk URL


 
Where URL is for example https://google.com
 
Whenever you pass arguments to web2disk that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

MOŽNOSTI

--base-dir, -d
Základný adresár, do ktorého bude URL uložené. Štandardne je to .

--delay
Minimálny interval preberania v sekundách. Štandardne 0 s

--dont-download-stylesheets
Nepreberať kaskádové štýly.

--encoding
Kódovanie znakov použité na webových lokalitách, ktoré chcete prebrať. Štandardne sa program pokúsi rozoznať správne kódovanie automaticky.

--filter-regexp
Všetky odkazy vyhovujúce tomuto regulárnemu výrazu sa budú ignorovať. Táto voľba môže byť zadaná viac krát a v takom prípade ak odkaz bude vyhovovať ktorémukoľvek regulárnemu výrazu z nich, bude sa ignorovať. Štandardne sa neignorujú žiadne odkazy. Ak sú zadané regulárne výrazy pre vyradenie aj zaradenie súčasne, výraz pre vyradenie sa aplikuje ako prvý.

--help, -h
zobraziť túto nápovedu a skončiť

--match-regexp
Budú nasledované len tie odkazy, ktoré sa zhodujú s týmto regulárnym výrazom. Táto možnosť sa dá použiť niekoľko krát, pričom budú nasladované odkazy, ktoré sa zhodujú minimálne s jedným z výrazov. Štandardne budú nasledované všetky odkazy.

--max-files, -n
Maximálny počet prebratých súborov. Táto hodnota sa vzťahuje len na súbory v tagoch <a href>. Štandardne 9223372036854775807

--max-recursions, -r
Maximálna hĺbka rekurzie, t.j. počet úrovní odkazov, ktoré sa majú prechádzať. Štandardne 1

--timeout, -t
Časový limit čakania na odozvu zo serveru. Štandardne: 10.0 s

--verbose
Zobraziť podrobné výstupné informácie. Užitočné pri hľadaní chýb v programe

--version
zobraziť verziu programu a skončiť

AUTHOR

Kovid Goyal

COPYRIGHT

Kovid Goyal
júla 06, 2018 3.27.1