Arch manual pages

ATD(8) Linux - příručka programátora ATD(8)

atd - spouští úlohy, které čekají ve frontě na pozdější provedení

atd [-l prům_zátěž] [-b interval_dávek] [-d] [-s]

atd spouští úlohy vložené do fronty programem at(1).

-l
Určuje omezující faktor zátěže, při jehož překročení se nemají provádět dávkové úlohy, na jinou hodnotu, než je přednastavená 0.8. Pro SMP systém s n procesory budete pravděpodobně chtít nastavit tuto hodnotu výše než n-1.
-b
Určuje minimální interval v sekundách mezi spuštěním dvou dávkových úloh (přednastaveno 60).
-d
Debug; vypisuje chybové zprávy na standardní chybový výstup namísto použití syslog(3).
-s
Zpracuje frontu programů at/batch pouze jednou. Toto je hlavně pro kompatibilitu se starými verzemi programu at; atd -s je ekvivalentní se starým příkazem atrun. Skript vyvolávající atd -s je nainstalován jako /usr/sbin/atrun pro zpětnou kompatibilitu.

atd nebude fungovat, pokud je jeho spool adresář připojen pomocí NFS, a to i v případě, že je nastaveno no_root_squash.

/var/spool/cron/atjobs Adresář pro ukládání úloh; měl by mít práva 700, vlastník daemon.

/var/spool/cron/atspool Adresář pro ukládání výstupu; měl by mít práva 700, vlastník daemon.

/etc/at.allow, /etc/at.deny určují, kdo může používat at.

at(1), atrun(1), cron(8), crontab(1), syslog(3), at.deny(5), at.allow(5).

Funkce atd by měly být zahrnuty do programu cron(8).
březen 1997 local