Arch manual pages

CALIBREDB(1) calibre CALIBREDB(1)

calibredb - calibredb

calibredb príkaz [možnosti] [parametre]


calibredb is the command line interface to the calibre database. It has several sub-commands, documented below.

calibredb can be used to manipulate either a calibre database specified by path or a calibre Content server running either on the local machine or over the internet. You can start a calibre Content server using either the calibre-server program or in the main calibre program click Connect/share  →  Start Content server. Since calibredb can make changes to your calibre libraries, you must setup authentication on the server first. There are two ways to do that:

 • If you plan to connect only to a server running on the same computer, you can simply use the --enable-local-write option of the content server, to allow any program, including calibredb, running on the local computer to make changes to your calibre data. When running the server from the main calibre program, this option is in Preferences → Sharing over the net → Advanced.
 • If you want to enable access over the internet, then you should setup user accounts on the server and use the --username and --password options to calibredb to give it access. You can setup user authentication for calibre-server by using the --enable-auth option and using --manage-users to create the user accounts. If you are running the server from the main calibre program, use Preferences → Sharing over the net → Require username/password.To connect to a running Content server, pass the URL of the server to the --with-library option, see the documentation of that option for details and examples.

 • GLOBÁLNE VOĹBY
 • list
 • add
PRIDÁVANIE Z ADRESÁROV

 • remove
 • add_format
 • remove_format
 • show_metadata
 • set_metadata
 • export
 • catalog
VOĽBY EPUB

 • saved_searches
 • add_custom_column
 • custom_columns
 • remove_custom_column
 • set_custom
 • restore_database
 • check_library
 • list_categories
 • backup_metadata
 • clone
 • embed_metadata
 • search

--help, -h
zobraziť túto nápovedu a skončiť

--library-path, --with-library
Path to the calibre library. Default is to use the path stored in the settings. You can also connect to a calibre Content server to perform actions on remote libraries. To do so use a URL of the form: http://hostname:port/#library_id for example, http://localhost:8080/#mylibrary. library_id is the library id of the library you want to connect to on the Content server. You can use the special library_id value of - to get a list of library ids available on the server. For details on how to setup access via a Content server, see https://manual.calibre-ebook.com/generated/en/calibredb.html.

--password
Password for connecting to a calibre Content server. To read the password from standard input, use the special value: <stdin>. To read the password from a file, use: <f:/path/to/file> (i.e. <f: followed by the full path to the file and a trailing >). The angle brackets in the above are required, remember to escape them or use quotes for your shell.

--username
Používateľské meno pre pripojenie k serveru s obsahom Calibre

--version
zobraziť verziu programu a skončiť

calibredb list [možnosti]Vypíše zoznam kníh, ktoré sa nachádzajú v databáze calibre.

Whenever you pass arguments to calibredb that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

--ascending
Triediť výsledky vo vzostupnom poradí

--fields, -f
The fields to display when listing books in the database. Should be a comma separated list of fields. Available fields: author_sort, authors, comments, cover, formats, identifiers, isbn, languages, last_modified, pubdate, publisher, rating, series, series_index, size, tags, timestamp, title, uuid Default: title,authors. The special field "all" can be used to select all fields. In addition to the builtin fields above, custom fields are also available as *field_name, for example, for a custom field #rating, use the name: *rating

--for-machine
Generate output in JSON format, which is more suitable for machine parsing. Causes the line width and separator options to be ignored.

--limit
The maximum number of results to display. Default: all

--line-width, -w
Maximálna šírka riadka výstupu. Štandardne sa použije šírka obrazovky.

--prefix
Prefix všetkých ciest k súborom. Štandardne sa použije absolútna cesta k adresáru s knižnicou.

--search, -s
Filtrovať výsledky hľadacím dopytom. Formát dopytu je zdokumentovaný v príslušnej sekcii Používateľskej príručky. Štandardne výstup nebude filtrovaný.

--separator
Reťazec, ktorým budú oddelené jednotlivé polia. Štandardne je to medzera.

--sort-by
The field by which to sort the results. Available fields: author_sort, authors, comments, cover, formats, identifiers, isbn, languages, last_modified, pubdate, publisher, rating, series, series_index, size, tags, timestamp, title, uuid Default: id

calibredb add [možnosti] súbor1 súbor2 súbor3 ...Pridá uvedené súbory ako knihy do databázy. Vstupom môžu byť aj adresáre, relevantné možnosti sú uvedené nižšie.

Whenever you pass arguments to calibredb that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

--authors, -a
Nastaviť autorov pridávaných kníh

--cover, -c
Cesta k obálke, ktorú chcete použiť pre pridanú knihu

--duplicates, -d
Pridať knihy do databázy aj keď sa v nej už nachádzajú. Prodovnávajú sa názvy kníh.

--empty, -e
Pridať prázdnu knihu (knihu bez formátov)

--identifier, -I
Nastavte identifikátory pre túto knihu, napr. -I asin:XXX -I isbn:YYY

--isbn, -i
Nastaviť ISBN pridávaných kníh

--languages, -l
Čiarkami oddelený zoznam jazykov (najlepší je použiť kódy jazyka ISO639, aj keď niektoré názvy jazykov môžu byť tiež rozpoznané)

--series, -s
Nastaviť série pridávaných kníh

--series-index, -S
Nastaviť číslo v rámci série pridávaných kníh

--tags, -T
Nastaviť značky pridávaných kníh

--title, -t
Nastaviť názov pridanej knihy(kníh)

Možnosti na ovládanie pridávania kníh z adresárov. V predvolenom nastavení sa pridávajú len súbory s príponami známych typov súborov e-kníh.
--add
Vzor názvu súboru (glob), súbory zodpovedajúce tomuto vzoru budú pridané pri prehľadávaní súborov v adresároch, dokonca i keď nie sú známeho typu súboru e-knihy. Môže byť zadaný viac krát pre rôzne vzory.

--ignore
Vzor názvu súboru (glob), súbory zodpovedajúce tomuto vzoru budú ignorované pri prehľadávaní súborov v adresároch. Môže byť zadaný viac krát pre viac vzorov: Napr.: *.pdf bude ignorovať všetky súbory pdf

--one-book-per-directory, -1
Považovať každý adresár za jednu knihu a všetky súbory v ňom za rôzne formáty tej knihy

--recurse, -r
Spracovať adresáre rekurzívne

calibredb remove idsRemove the books identified by ids from the database. ids should be a comma separated list of id numbers (you can get id numbers by using the search command). For example, 23,34,57-85 (when specifying a range, the last number in the range is not included).

Whenever you pass arguments to calibredb that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

--permanent
Nepoužívať kôš

calibredb add_format [options] id ebook_fileAdd the e-book in ebook_file to the available formats for the logical book identified by id. You can get id by using the search command. If the format already exists, it is replaced, unless the do not replace option is specified.

Whenever you pass arguments to calibredb that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

--dont-replace
Nenahradzovať formát ak už existuje

calibredb remove_format [options] id fmtRemove the format fmt from the logical book identified by id. You can get id by using the search command. fmt should be a file extension like LRF or TXT or EPUB. If the logical book does not have fmt available, do nothing.

Whenever you pass arguments to calibredb that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

calibredb show_metadata [options] idShow the metadata stored in the calibre database for the book identified by id. id is an id number from the search command.

Whenever you pass arguments to calibredb that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

--as-opf
Vypísať metadáta vo formáte OPF (XML)

calibredb set_metadata [options] id [/path/to/metadata.opf]Set the metadata stored in the calibre database for the book identified by id from the OPF file metadata.opf. id is an id number from the search command. You can get a quick feel for the OPF format by using the --as-opf switch to the show_metadata command. You can also set the metadata of individual fields with the --field option. If you use the --field option, there is no need to specify an OPF file.

Whenever you pass arguments to calibredb that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

--field, -f
The field to set. Format is field_name:value, for example: --field tags:tag1,tag2. Use --list-fields to get a list of all field names. You can specify this option multiple times to set multiple fields. Note: For languages you must use the ISO639 language codes (e.g. en for English, fr for French and so on). For identifiers, the syntax is --field identifiers:isbn:XXXX,doi:YYYYY. For boolean (yes/no) fields use true and false or yes and no.

--list-fields, -l
List the metadata field names that can be used with the --field option

calibredb export [options] idsExport the books specified by ids (a comma separated list) to the filesystem. The export operation saves all formats of the book, its cover and metadata (in an opf file). You can get id numbers from the search command.

Whenever you pass arguments to calibredb that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

--all
Exportovať všetky knihy v databáze, bez ohľadu na zoznam identifikačných kódov.

--dont-asciiize
Štandardne Calibre skonvertuje všetky ne-Anglické znaky v názvoch súborov do ich Anglických ekvivalentov. UPOZORNENIE: Ak to vypnete, môže pri ukladaní, v závislosti od podpory unicode v používanom súborovom systéme, dochádzať k chybám. Zadanie tohoto prepínača toto chovanie vypne.

--dont-save-cover
Normally, calibre will save the cover in a separate file along with the actual e-book files. Zadanie tohoto prepínača toto chovanie vypne.

--dont-update-metadata
Štandardne Calibre aktualizuje metadáta v ukladaných súboroch podľa knižnice. Môže spomaľovať ukladanie na disk. Zadanie tohoto prepínača toto chovanie vypne.

--dont-write-opf
Štandardne Calibre uloží metadáta do samostatného súboru OPF, k súborom e-knihy. Zadanie tohoto prepínača toto chovanie vypne.

--formats
Zoznam formátov oddelených čiarkami, ktoré ukladať pre každú knihu. Vo východzom nastavení sa ukladajú všetky dostupné formáty.

--progress
Report progress

--replace-whitespace
Nahradiť medzery podčiarkami.

--single-dir
Exportovať všetky knihy do jedného adresára

--template
Šablóna ovplyvňujúca názov súboru a štruktúru priečinkov ukladaných súborov. Východzie je "{author_sort}/{title}/{title} - {authors}", čo uloží knihy do adresára podľa autora s názvom obsahujúcim názov a autora. Dostupné voľby sú: {author_sort, authors, id, isbn, languages, last_modified, pubdate, publisher, rating, series, series_index, tags, timestamp, title}

--timefmt
Formát zobrazovaných dátomov. %d - deň, %b - mesiac, %m - číslo mesiaca, %Y - rok. Východzie je: %b, %Y

--to-dir
Exportovať knihy do určeného adresára. Štandardne .

--to-lowercase
Skonvertovať cesty na malé písmená.

calibredb catalog /path/to/destination.(csv|epub|mobi|xml...) [options]Export a catalog in format specified by path/to/destination extension. Options control how entries are displayed in the generated catalog output. Note that different catalog formats support different sets of options.

Whenever you pass arguments to calibredb that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

--ids, -i
Zoznam databázových ID oddelených čiarkami. Ak je zadané, --search sa ignoruje. Východzie: všetky

--search, -s
Filtrovať výsledky podľa vyhľadávacieho dotazu. Formát dotazu si prosím pozrite dokumentáciu k hľadaniu v Užívateľskej príručke. východzie: bez filtrovania

--verbose, -v
Zobraziť podrobné výstupné informácie. Užitočné pri hľadaní chýb v programe

--catalog-title
Title of generated catalog used as title in metadata. Default: 'My Books' Applies to: AZW3, EPUB, MOBI output formats

--cross-reference-authors
Create cross-references in Authors section for books with multiple authors. Default: 'False' Applies to: AZW3, EPUB, MOBI output formats

--debug-pipeline
Save the output from different stages of the conversion pipeline to the specified directory. Useful if you are unsure at which stage of the conversion process a bug is occurring. Default: 'None' Applies to: AZW3, EPUB, MOBI output formats

--exclude-genre
Regex describing tags to exclude as genres. Default: '[.+]|^+$' excludes bracketed tags, e.g. '[Project Gutenberg]', and '+', the default tag for read books. Applies to: AZW3, EPUB, MOBI output formats

--exclusion-rules
Specifies the rules used to exclude books from the generated catalog. The model for an exclusion rule is either ('<rule name>','Tags','<comma-separated list of tags>') or ('<rule name>','<custom column>','<pattern>'). For example: (('Archived books','#status','Archived'),) will exclude a book with a value of 'Archived' in the custom column 'status'. When multiple rules are defined, all rules will be applied. Default: "(('Catalogs','Tags','Catalog'),)" Applies to: AZW3, EPUB, MOBI output formats

--generate-authors
Include 'Authors' section in catalog. Default: 'False' Applies to: AZW3, EPUB, MOBI output formats

--generate-descriptions
Include 'Descriptions' section in catalog. Default: 'False' Applies to: AZW3, EPUB, MOBI output formats

--generate-genres
Include 'Genres' section in catalog. Default: 'False' Applies to: AZW3, EPUB, MOBI output formats

--generate-recently-added
Include 'Recently Added' section in catalog. Default: 'False' Applies to: AZW3, EPUB, MOBI output formats

--generate-series
Include 'Series' section in catalog. Default: 'False' Applies to: AZW3, EPUB, MOBI output formats

--generate-titles
Include 'Titles' section in catalog. Default: 'False' Applies to: AZW3, EPUB, MOBI output formats

--genre-source-field
Source field for 'Genres' section. Default: 'Značky' Applies to: AZW3, EPUB, MOBI output formats

--header-note-source-field
Custom field containing note text to insert in Description header. Default: '' Applies to: AZW3, EPUB, MOBI output formats

--merge-comments-rule
#<custom field>:[before|after]:[True|False] specifying: <custom field> Custom field containing notes to merge with Comments [before|after] Placement of notes with respect to Comments [True|False] - A horizontal rule is inserted between notes and Comments Default: '::' Applies to: AZW3, EPUB, MOBI output formats

--output-profile
Specifies the output profile. In some cases, an output profile is required to optimize the catalog for the device. For example, 'kindle' or 'kindle_dx' creates a structured Table of Contents with Sections and Articles. Default: 'None' Applies to: AZW3, EPUB, MOBI output formats

--prefix-rules
Specifies the rules used to include prefixes indicating read books, wishlist items and other user-specified prefixes. The model for a prefix rule is ('<rule name>','<source field>','<pattern>','<prefix>'). When multiple rules are defined, the first matching rule will be used. Default: "(('Read books','tags','+',''),('Wishlist item','tags','Wishlist','×'))" Applies to: AZW3, EPUB, MOBI output formats

--preset
Use a named preset created with the GUI catalog builder. A preset specifies all settings for building a catalog. Default: 'None' Applies to: AZW3, EPUB, MOBI output formats

--thumb-width
Size hint (in inches) for book covers in catalog. Range: 1.0 - 2.0 Default: '1.0' Applies to: AZW3, EPUB, MOBI output formats

--use-existing-cover
Replace existing cover when generating the catalog. Default: 'False' Applies to: AZW3, EPUB, MOBI output formats

calibredb saved_searches [options] (list|add|remove)Manage the saved searches stored in this database. If you try to add a query with a name that already exists, it will be replaced.

Syntax for adding:

calibredb saved_searches add search_name search_expression

Syntax for removing:

calibredb saved_searches remove search_name

Whenever you pass arguments to calibredb that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

calibredb add_custom_column [voľby] označenie názov typdátVytvorí vlastný stĺpec. označenie je názov stĺpca pre počítač. Nesmie obsahovať medzery a dvojbodky. názov je názov stĺpca pre ľudí. typdát je jedno z: bool, comments, composite, datetime, enumeration, float, int, rating, series, text

Whenever you pass arguments to calibredb that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

--display
A dictionary of options to customize how the data in this column will be interpreted. This is a JSON string. For enumeration columns, use --display"{\ "enum_values\ ":[\ "val1\ ", \ "val2\ "]}" There are many options that can go into the display variable.The options by column type are: composite: composite_template, composite_sort, make_category,contains_html, use_decorations datetime: date_format enumeration: enum_values, enum_colors, use_decorations int, float: number_format text: is_names, use_decorations The best way to find legal combinations is to create a custom column of the appropriate type in the GUI then look at the backup OPF for a book (ensure that a new OPF has been created since the column was added). You will see the JSON for the "display" for the new column in the OPF.

--is-multiple
Tetnto stĺpec obsahuje údaje typu značky (tzn. viac hodnôt oddelených čiarkami). Platí len ak je typdát text.

calibredb custom_columns [options]List available custom columns. Shows column labels and ids.

Whenever you pass arguments to calibredb that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

--details, -d
Zobraziť podrobnosti každého stĺpca.

calibredb remove_custom_column [options] labelRemove the custom column identified by label. You can see available columns with the custom_columns command.

Whenever you pass arguments to calibredb that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

--force, -f
Nepýtať sa na potvrdenie

calibredb set_custom [options] column id valueSet the value of a custom column for the book identified by id. You can get a list of ids using the search command. You can get a list of custom column names using the custom_columns command.

Whenever you pass arguments to calibredb that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

--append, -a
Ak stĺpec obsahuje viac hodnôt, pridaj tieto k existujúcim, namiesto ich nahradenia.

calibredb restore_database [voľby]Obnoví databázu z metadát uložených v súboroch OPF v každom adresári knižnice Calibre. To je užitočné pri poškodení súboru metadata.db.

UPOZORNENIE: Tento príkaz vytvorí databázu nanovo. Prídete o všetky uložené hľadania, užívateľské kategórie, prepojovacie panely, uložené nastavenia konverzie pre jednotlivé knihy a užívateľské recepty. Obnovené metadáta budú presné len do tej miery, do akej sú vyčerpávajúce údaje v súboroch OPF.

Whenever you pass arguments to calibredb that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

--really-do-it, -r
Skutočne vykonať obnovu. Príkaz sa nespustí, dokiaľ túto voľbu nezadáte.

calibredb check_library [voľby]Vykoná nejaké kontroly v súborovom systéme knižnice. Reporty sú invalid_titles, extra_titles, invalid_authors, extra_authors, missing_formats, extra_formats, extra_files, missing_covers, extra_covers, failed_folders

Whenever you pass arguments to calibredb that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

--csv, -c
Výstup do CSV

--ignore_extensions, -e
Zoznam ignorovaných prípon oddelených čiarkami. Východzie: všetky

--ignore_names, -n
Zoznam ignorovaných názvov oddelených čiarkami. Východzie: všetky

--report, -r
Zoznam reportov oddelených čiarkami. Východzie: všetky

calibredb list_categories [voľby]Vytvorí zostavu z informácií o kategóriách v databáze. Informácie sú ekvivalentné s tým, čo sa zobrazuje v paneli značiek.

Whenever you pass arguments to calibredb that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

--categories, -r
Comma-separated list of category lookup names. Default: all

--csv, -c
Výstup do CSV

--dialect
The type of CSV file to produce. Choices: excel, excel-tab

--item_count, -i
Zobrazí len počet položiek v kategórii, namiesto počtov na pložku v rámci kategórie.

--width, -w
Maximálna šírka riadka výstupu. Štandardne sa použije šírka obrazovky.

calibredb backup_metadata [options]Backup the metadata stored in the database into individual OPF files in each books directory. This normally happens automatically, but you can run this command to force re-generation of the OPF files, with the --all option.

Note that there is normally no need to do this, as the OPF files are backed up automatically, every time metadata is changed.

Whenever you pass arguments to calibredb that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

--all
Normally, this command only operates on books that have out of date OPF files. This option makes it operate on all books.

calibredb clone path/to/new/libraryCreate a clone of the current library. This creates a new, empty library that has all the same custom columns, virtual libraries and other settings as the current library.

The cloned library will contain no books. If you want to create a full duplicate, including all books, then simply use your filesystem tools to copy the library folder.

Whenever you pass arguments to calibredb that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

calibredb embed_metadata [options] book_idUpdate the metadata in the actual book files stored in the calibre library from the metadata in the calibre database. Normally, metadata is updated only when exporting files from calibre, this command is useful if you want the files to be updated in place. Note that different file formats support different amounts of metadata. You can use the special value 'all' for book_id to update metadata in all books. You can also specify many book ids separated by spaces and id ranges separated by hyphens. For example: calibredb embed_metadata 1 2 10-15 23

Whenever you pass arguments to calibredb that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

--only-formats, -f
Only update metadata in files of the specified format. Specify it multiple times for multiple formats. By default, all formats are updated.

calibredb search [options] search expressionSearch the library for the specified search term, returning a comma separated list of book ids matching the search expression. The output format is useful to feed into other commands that accept a list of ids as input.

The search expression can be anything from calibre's powerful search query language, for example: author:asimov title:robot

Whenever you pass arguments to calibredb that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

--limit, -l
The maximum number of results to return. Default is all results.

Kovid Goyal

Kovid Goyal
novembra 08, 2019 4.3.0