Arch manual pages

CHOWN(1) Uživatelské příkazy CHOWN(1)

chown - mění souborům vlastníka a skupinu

chown [VOLBA]... [VLASTNÍK][:[SKUPINA]] SOUBOR...
chown [VOLBA]... --reference=REFERENCNI_SOUBOR SOUBOR...

Tato manuálová stránka dokumentuje GNU verzi programu chown. chown mění vlastníka a skupinu pro každý uvedený soubor Pokud je určen pouze vlastník (uživatelským jménem nebo číselným ID), stane se tento uživatel vlastníkem každého uvedeného souboru a jejich skupina zůstane beze změny. Pokud je vlastník následován dvojtečkou a jménem skupiny (nebo jejím číselným ID) (bez mezer mezi nimi), je změněna i skupina. Pokud není dvojtečka následována žádným jménem skupiny, zadaný uživatel se stane vlastníkem souboru a skupinou souboru se stane uživatelova přihlašovací skupina. Pokud je uvedena dvojtečka a skupina, ale vlastník nikoliv, je změněna pouze skupina; v takovém případě pracuje chown stejně jako chgrp. Pokud je uvedena pouze dvojtečka nebo vůbec nic, k žádné změně nedojde.

Změní vlastníka a/nebo skupinu každého SOUBORu na VLASTNÍKa a/nebo SKUPINU. Při použití volby --reference změní vlastníka a skupinu každého SOUBORu podle jejich hodnot pro REFERENCNI_SOUBOR.
-c, --changes
jako verbose, ale vypisuje pouze pokud dochází ke změně
--dereference
změní vlastnictví objektu, na který ukazuje symbolický odkaz, místo změny samotného symbolického odkazu (výchozí chování)
-h, --no-dereference
změní vlastnictví symbolického odkazu (a nikoliv objektu, na který symbolický odkaz ukazuje) (užitečné pouze na systémech, které mohou měnit vlastnictví symbolického odkazu)
--from=AKTUÁLNÍ_VLASTNÍK:AKTUÁLNÍ_SKUPINA
změní vlastníka a-nebo skupinu každého souboru, pokud se jeho aktuální vlastník a skupina shodují se zadanými údaji. Pokud je jeden z údajů vynechán, není u něj vyžadována shoda.
--no-preserve-root
zpracuje `/' obvyklým způsobem (výchozí)
--preserve-root
rekurzivní operace nad `/' selže
-f, --silent, --quiet
potlačí většinu chybových hlášení
--reference=REFERENCNI_SOUBOR
použije vlastníka a skupinu REFERENCNIHO_SOUBORu namísto uvádění hodnot VLASTNÍK:SKUPINA
-R, --recursive
pracuje s adresáři a soubory rekurzivně
-v, --verbose
podrobně vypisuje hlášení o všech zpracovávaných souborech

Následující volby mění způsob, jakým jsou při použití volby -R procházeny adresáře. Pokud je použita více než jedna, platí pouze ta uvedená naposled.

-H
pokud je argument uvedený na příkazové řádce symbolický odkaz na adresář, následuj jej
-L
následuje každý symbolický odkaz na adresář, na který narazí
-P
nebude následovat žádný symbolický odkaz (výchozí)
--help
vypíše tuto nápovědu a skončí
--version
vypíše číslo verze a skončí

Pokud není uveden VLASTNÍK, nedojde k jeho změně. Skupina zůstane nezměněna, pokud není uvedena, s výjimkou případu, kdy je dvojtečkou uvedenou za (nikoliv číselným!) VLASTNÍKem implikována přihlašovací skupina. VLASTNÍK a SKUPINA mohou být uvedeni jménem nebo číselným ID.

chown root /u
Změní vlastníka /u na "root".
chown root:staff /u
To samé, ale zároveň změní jeho skupinu na "staff".
chown -hR root /u
Změní vlastníka /u a podřízených souborů na "root".

Napsal David MacKenzie a Jim Meyering.

Chyby hlaste na <bug-coreutils@gnu.org>.

Copyright © 2008 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU GPL verze 3 nebo novější <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
Toto je volné programové vybavení: můžete jej měnit a šířit. Je zcela BEZ ZÁRUKY, v rozsahu povoleném zákonem.

chown(2)

Úplná dokumentace pro chown je udržována jako Texinfo manuál. Pokud jsou správně nainstalovány programy info a chown, měl by příkaz

info coreutils 'chown invocation'

zpřístupnit kompletní manuál.

říjen 2008 GNU coreutils 7.0