Arch manual pages

CP(1) Uživatelské příkazy CP(1)

cp - kopíruje soubory a adresáře

cp [VOLBA]... [-T] ZDROJ CÍL
cp [VOLBA]... ZDROJ... ADRESÁŘ
cp [VOLBA]... -t ADRESÁŘ ZDROJ...

Kopíruje ZDROJ do CÍLe nebo vícero ZDROJů do ADRESÁŘe.

Argumenty povinné pro dlouhé volby jsou pro krátké volby také povinné.

-a, --archive
stejné jako -dpR
--backup[=CONTROL]
Vytváří záložní kopie každého souboru, který v cíli existuje
-b
jako --backup, ale bez argumentu
--copy-contents
kopíruje obsah speciálních souborů při rekurzivním průchodu
-d
stejné jako --no-dereference --preserve=links
-f, --force
pokud existující cílový soubor nelze otevřít pro zápis, smaže jej a zkusí operaci otevření znovu
-i, --interactive
vyžaduje potvrzení před přepsáním
-H
Následuje symbolické odkazy určené ve ZDROJi na příkazové řádce
-l, --link
vytváří pevné odkazy místo kopírování jiných objektů než adresářů
-L, --dereference
následuje všechny symbolické odkazy ve ZDROJi
-P, --no-dereference
nikdy následuje symbolické odkazy ve ZDROJi
-p
stejné jako --preserve=mode,ownership,timestamps
--preserve[=SEZNAM_ATRIBUTŮ]
zachová vybrané atributy (výchozí jsou: mode (práva), ownership (vlastnictví),timestamps (časová razítka)). Další možné atributy jsou: context (zabezpečení), links (odkazy), all (všechno)
--no-preserve=SEZNAM_ATRIBUTŮ
nezachová vybrané atributy
--parents
v ADRESÁŘi použije úplné jméno zdrojového souboru
-R, -r, --recursive
kopíruje adresáře rekurzivně
--remove-destination
maže existující cílové soubory ještě před pokusem o jejich otevření (na rozdíl od --force)
--sparse=KDY
řídí tvorbu řídkých (sparse) souborů
--strip-trailing-slashes
odstraní všechna lomítka na konci každého ZDROJe
-s, --symbolic-link
místo kopírování vytváří symbolické odkazy
-S, --suffix=PŘÍPONA
přenastaví příponu záložních souborů
-t, --target-directory=ADRESÁŘ
kopíruje všechny ZDROJe do ADRESÁŘe
-T, --no-target-directory
považuje CÍL za normální soubor
-u, --update
kopíruje pouze pokud je ZDROJ novější než cílový soubor nebo pokud cílový soubor neexistuje
-v, --verbose
vypisuje prováděné operace
-x, --one-file-system
nebude kopírovat podadresáře z jiného svazku než na kterém kopírování začalo
--help
vypíše tuto nápovědu a skončí
--version
vypíše číslo verze a skončí

Ve výchozím nastavení jsou řídké ZDROJové soubory rozpoznávány hrubou heuristikou a odpovídající CÍLový soubor je vytvořen jako řídký. To je chování zvolené pomocí --sparse=auto. Volba --sparse=always způsobí tvorbu řídkých souborů pokaždé, když ZDROJový soubor obsahuje dostatečně dlouhou sekvenci nulových bajtů. Volba --sparse=never vytváření řídkých souborů zakáže.

Přípona záložních souborů je `~', pokud nebyla nastavena použitím --suffix nebo SIMPLE_BACKUP_SUFFIX. Metoda pro kontrolu verzí může být změněna pomocí volby --backup nebo proměnnou prostředí VERSION_CONTROL. Povolené hodnoty jsou:

none, off
nikdy nevytvářet zálohy (i pokud je použito --backup)
numbered, t
vytváří číslované zálohy
existing, nil
vytváří číslované zálohy, pokud jsou již použity, v opačném případě vytváří prosté zálohy
simple, never
vždy vytváří prosté zálohy

Výjimkou je případ, kdy jsou použity volby force a backup a ZDROJ a CÍL jsou stejná jména pro existující prostý soubor. Tehdy cp vytvoří zálohu ZDROJe.

Napsal Torbjorn Granlund, David MacKenzie a Jim Meyering.

Chyby hlaste na <bug-coreutils@gnu.org>.

Copyright © 2008 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU GPL verze 3 nebo novější <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
Toto je volné programové vybavení: můžete jej měnit a šířit. Je zcela BEZ ZÁRUKY, v rozsahu povoleném zákonem.

Úplná dokumentace pro cp je udržována jako Texinfo manuál. Pokud jsou správně nainstalovány programy info a cp, měl by příkaz
info coreutils 'cp invocation'

zpřístupnit kompletní manuál.

říjen 2008 GNU coreutils 7.0