Arch manual pages

DATE(1) Uživatelské příkazy DATE(1)

date - vypíše nebo nastaví systémové datum a čas

date [VOLBA]... [+FORMÁT]
date [-u|--utc|--universal] [MMDDhhmm[[CC]YY][.ss]]

Příkaz date vypíše aktuální čas a datum v zadaném FORMÁTu anebo jej nastaví.
-d, --date=ŘETĚZEC
Zobrazí čas a datum zadaný řetězcem
-f, --file=DATEFILE
jako --date pro každou řádku v souboru DATEFILE
-r, --reference=SOUBOR
zobrazí čas poslední změny SOUBORu
-R, --rfc-2822
vypíše datum a čas ve formátu RFC 2822. Příklad: Mon, 07 Aug 2006 12:34:56 -0600
--rfc-3339=TIMESPEC
Vypíše datum a čas ve formátu RFC 3339. TIMESPEC=`date', `seconds' nebo `ns' pro datum a čas s určenou přesností. Datum a čas jsou od sebe odděleny jednoduchou mezerou: 2006-08-07 12:34:56-06:00
-s, --set=ŘETĚZEC
nastaví čas určený ŘETĚZCEM
-u, --utc, --universal
vypíše nebo nastaví světový čas (UTC)
--help
vypíše tuto nápovědu a skončí
--version
vypíše číslo verze a skončí

FORMÁT ovlivňuje výpis. Direktivy jsou:

%%
znak %
%a
zkratka dne v týdnu podle locale (např. Ne)
%A
plné jméno dne v týdnu podle locale proměnné délky (např. Neděle)
%b
zkratka měsíce podle locale (např. Pro)
%B
plné jméno měsíce podle locale (např. leden)
%c
datum a čas podle locale (např. Čt 3. březen 2005, 23:05:25 CET)
%C
století; stejné jako %Y, jen jsou vypuštěny poslední dvě číslice (např. 20)
%d
den v měsíci (např. 01)
%D
datum; stejné jako %m/%d/%y
%e
den v měsíci, doplněn mezerami; stejné jako %_d
%F
úplné datum; stejné jako %Y-%m-%d
%g
last two digits of year of ISO week number (viz %G)
%G
year of ISO week number (viz %V); obvykle užitečné jen s %V
%h
stejné jako %b
%H
hodina (00..23)
%I
hodina (01..12)
%j
den v roce (001..366)
%k
hodina ( 0..23)
%l
hodina ( 1..12)
%m
měsíc (01..12)
%M
minuta (00..59)
%n
znak newline (nový řádek)
%N
nanosekundy (000000000..999999999)
%p
označení dopoledne/odpoledne podle locale; prázdné, pokud není známo
%P
jako %p, ale malými písmeny
%r
čas ve dvanáctihodinovém cyklu podle locale (např. 11:11:04 PM)
%R
hodiny a minuty ve 24hodinovém cyklu; stejné jako %H:%M
%s
počet sekund od 1. ledna 1970 00:00:00 UTC
%S
sekundy (00..60)
%t
horizontální tabelátor
%T
čas; stejné jako %H:%M:%S
%u
den v týdnu (1..7); 1 je pondělí
%U
číslo týdne, s nedělí jako prvním dnem týdne (00..53)
%V
ISO číslo týdne, s pondělím jako prvním dnem týdne (01..53)
%w
den v týdnu (0..6); 0 je něděle
%W
číslo týdne, s pondělím jako prvním dnem týdne (00..53)
%x
reprezentace data podle locale (např. 12/31/99)
%X
reprezentace času podle locale (např. 23:13:48)
%y
poslední dvojčíslí roku (00..99)
%Y
rok
%z
+hhmm číselná časová zóna (např. -0400)
%:z
+hh:mm číselná časová zóna (např. -04:00)
%::z
+hh:mm:ss číselná časová zóna (např. -04:00:00)
%:::z
číselná časová zóna s : k určení potřebné přesnosti (např. -04, +05:30)
%Z
abecední zkratka časové zóny (např. EDT)

Příkaz date implicitně doplňuje číselná pole nulami. Znak `%' může být následován těmito nepovinnými vlajkami:

-
(pomlčka) nedoplňovat pole
_
(podtržítko) doplňovat pole mezerami
0
(nula) doplňovat pole nulami
^
použije velká písmena, je-li to možné
#
použije opačně velká písmena, je-li to možné

Po každé vlajce následuje nepovinné pole šířka, v desítkové soustavě; potom nepovinný modifikátor, který je buďto E pro použití alternativní reprezentace podle locale, je-li dostupná anebo O pro použití alternativních číselných symbolů podle locale, jsou-li dostupné.

ŘETĚZEC v --date=ŘETĚZEC je lidmi čitelný řetězec s velmi volným formátem, jako např. "29 Feb 2004 16:21:42 -0800" nebo "2004-02-29 16:21:42" nebo dokonce "next Thursday". Řetězec může obsahovat položky označující datum, časovou zónu, relativní čas, relativní datum a čísla. Prázdný řetězec značí začátek dne. Formát je ve skutečnosti daleko komplexnější a je podrobně popsán v dokumentaci info.

Napsal David MacKenzie.

Chyby hlaste na <bug-coreutils@gnu.org>.

Copyright © 2008 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU GPL verze 3 nebo novější <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
Toto je volné programové vybavení: můžete jej měnit a šířit. Je zcela BEZ ZÁRUKY, v rozsahu povoleném zákonem.

Úplná dokumentace pro date je udržována jako Texinfo manuál. Pokud jsou správně nainstalovány programy info a date, měl by příkaz
info coreutils 'date invocation'

zpřístupnit kompletní manuál.

říjen 2008 GNU coreutils 7.0