Arch manual pages

dcraw(1) General Commands Manual dcraw(1)

dcraw - descodificador de línea de comandes per a fotos digitals crues (raw)

dcraw [OPCIÓ]... [FITXER]...

dcraw descodifica fotos crues, mostra metadades i extreu les miniatures.

-v
Mostra el missatges detallats, a més d'avisos i errors.
-c
Mostra les imatges descodificades o miniatures per la sortida estándar.
-e
Extreu la miniatura generada per la càmera, no la imatge crua. Aconsegueix o bé un fitxer JPEG o un fitxer PPM, depenent de la càmera.
-z
Canvia les dates de modificació i accés d'un fitxer AVI, JPEG, TIFF o cru de quan es va fer la foto, assumint que el rellotge de la càmera estava establert en horari Universal (UTC).
-i
Identifica els fitxers sense descodificar-los. La sortida d'estat és 0 si dcraw pot descodificar el darrer fitxer, 1 si no pot. -i -v mostra les metadades.
dcraw no pot descodificar els fitxers JPEG!!

-P píxels_morts.txt
Llegeix la llista de píxels morts d'aquest fitxer en comptes de ".badpixels". Veieu FITXERS per a una descripció del format.
-K fosc.pgm
Substreu un quadre fosc de les dades crues. Per a generar un quadre fosc, fes una foto crua sense llum i fes dcraw -D -4 -j -t 0.
-k fosc
Quan les ombres apareguin amb boirina, s'ha d'augmentar el nivell de fosc. Per a mesurar això, aplica pamsumm -mean al quadre fosc generat amunt.
-S saturació
Si els realçats apareixen roses, cal reduïr el nivell de saturació. Per a mesurar això, feu una captura d'un objecte brillant i feu dcraw -D -4 -j -c foto.raw | pamsumm -max
Els valors de fosc i saturació per omissió solen ser adequats.
-n llindar_reducció_soroll
Utilitza un algorisme basat en ondetes per a eliminar el soroll mantenint el detall. El llindar òptim sol estar entre 100 i 1000.
-C mag_vermella mag_blau
Amplia les capes vermella i blava segons els factors indicats, normalment de 0.999 a 1.001, per a corregir l'aberració cromàtica.
-H 0
Exclou totes les sobreexposicions de blanc sòlid (per omissió).
-H 1
Deixa les sobreexposicions sense excloure en vàries ombres de rosa.
-H 2
Combina els valors retallats i no retallats en un degradat gradual a blanc.
-H 3+
Reconstrueix les sobreexposicions. Els valors baixos afavoreixen els blancs; els valors alts afavoreixen els colors. Proveu -H 5 com a compromís. Si no és prou bo, feu -H 9, talla les sobreexposicions que no són blanques i enganxa-les sobre la imatge generada amb -H 3.

Per omissió, dcraw usa balanç de blancs prefixat basat en una carta de colors sota il·luminació estàndar D65.
-w
Utilitza el balanç de blancs especificat per la càmera. Si no es troba, mostra un missatge d'avís i utilitza un altre mètode.
-a
Calcula el balanç de blancs fent la mitja de tota la imatge.
-A esquerra amunt ample alt
Calcula el balanç de blancs fent la mitja d'un àrea rectangular. Primer feu dcraw -j -t 0 i seleccioneu un àrea de color gris neutre.
-r mul0 mul1 mul2 mul3
Especifica el teu propi balanç de blancs. Aquests multiplicadors es poden tallar i enganxar des de la sortida de dcraw -v.
+M o -M
Utiliza (o no utilizis) la matriu de colors incrustada en les metadades de la càmera. Si heu seleccionat -w el seu valor per omissió és +M , sinò el valor per omissió és -M Aquesta opció només afecta a les càmeres Olympus, Leaf i Phase One.
-o [0-6]
Selecciona l'espai de color de sortida quan la opció -p no s'utilitza:

0   Color cru (únic per a cada càmera)
1   sRGB D65 (per omissió)
2   Adobe RGB (1998) D65
3   Wide Gamut RGB D65
4   Kodak ProPhoto RGB D65
5   XYZ
6   ACES

-p càmera.icm [ -o sortida.icm ]
Utilitza perfils de color ICC per a definir l'espai de color cru de la càmera i l'espai de color desitjat (sRGB per omissió).
-p embed
Utilitza el perfil de color ICC associat de la foto crua.

-d
Mostra les dades crues com una imatge en escala de grisos sense interpolació. Útil per a fotografiar documents en blanc i negre.
-D
Igual que -d, però totalment cru (sense escalat de color).
-h
Mostra una imatge en color a la meitat de la seva mida original. Doble de ràpid que -q 0.
-q 0
Utilitza la interpolació bilineal d'alta velocitat i baixa qualitat.
-q 1
Utilitza la interpolació de Número Variable de Gradients (VNG).
-q 2
Utilitza la interpolació per Agrupació de Píxels en Patrons (PPG).
-q 3
Utilitza la interpolació Adaptativa Dirigida a la Homogeneïtat (AHD).
-f
Interpola RGB com a quatre colors. Useu això si la sortida mostra retines 2x2 falses amb VNG o laberints amb AHD.
-m numero_de_passes
Després de la interpolació, elimina els artefactes de color aplicant repetidament un filtre de mediana de 3x3 als canals R-G i B-G.

Per omissió, dcraw genera fitxers PGM/PPM/PAM de 8 bits, corba gamma BT.709, nivell de blanc basat en histograma, i cap metadada.
-W
Utilitza nivell de blanc prefixat, ignorant l'histograma de la imatge.
-b lluminositat
Divideix el nivell de blanc per aquest número, per omissió 1.0.
-g potència pendent_picada
Permet triar la corba de gamma, per omissió BT.709 (-g 2.222 4.5). Si preferiu la correcció de gama sRGB, useu -g 2.4 12.92. Per triar una corba de potència simple, trieu una valor de pendent picada zero.
-6
Escriu setze bits per mostra en comptes de vuit.
-4
16 bits lineal, com a -6 -W -g 1 1.
-T
Desa en format TIFF amb metadades en comptes de PGM/PPM/PAM.
-t [0-7,90,180,270]
Gira la imatge de sortida. Per omissió, dcraw aplica el gir especificat per la càmera. -t 0 deshabilita tots els girs.
-j
Per a càmeres Fuji Super CCD, mostra la imatge girada 45 graus. Per a càmeres sense píxels quadrats, no encongeixis la imatge a la seva relació d'aspecte correcte. En qualsevol cas, aquesta opció garantitza que cada píxel de sortida correspon amb un píxel cru.
-s [0..N-1] o -s all
Si un fitxer conté N imatges crues, trieu descodificar una concreta o "all" (totes). Por exemple, les càmeres Fuji Super CCD SR generen una segona imatge subexposada quatre parades per a mostrar en detall les sobreexposicions.

./.badpixels, ../.badpixels, ../../.badpixels, ...
Llista els píxels morts de la càmera, per a que dcraw pugui interpolar al seu voltant. Cada línea especifica la columna, fila i temps UNIX de la mort de cada píxel. Per exemple:

 962   91 1028350000  # va morir entre el 1 i el 4 d'Agost del 2002
1285 1067 0           # no es sap quan va morir aquest píxel
    

Aquestes coordenades són d'abans del retall o rotació, així que utilitza dcraw -j -t 0 per a trobar píxels morts.

pgm(5), ppm(5), pam(5), pamsumm(1), pnmgamma(1), pnmtotiff(1), pnmtopng(1), gphoto2(1), cjpeg(1), djpeg(1)

David Coffin, dcoffin a cybercom o net

Paco Rivière, http://pacoriviere.cat/
14 maig 2009