Arch manual pages

dcraw(1) General Commands Manual dcraw(1)

dcraw - dekodér fotografií v raw formátu pro příkazovou řádku

dcraw [PARAMETRY]... [SOUBOR]...

dcraw dekóduje fotografie ve formátu raw, zobrazuje metadata a extrahuje náhledy.

-v
Vypisuje detailnější hlášky, ne jen varování a chyby.
-c
Zapisuje dekódované obrázky nebo náhledy na standardní výstup.
-e
Extrahuje náhledy vložené fotoaparátem do raw souboru. Podle typu fotoaparátu dostanete buď obrázky ve formátu JPEG nebo PPM.
-z
Změní datum a čas poslední modifikace souboru ve formátu AVI, JPEG, TIFF nebo raw na datum a čas, kdy byla fotografie pořízena. Předpokládá, že kamera zapisuje datum v časové zóně UTC.
-i
Vypíše typ souboru, ale neprovede jeho dekódování. Pokud je návratová hodnota 0 dcraw dokáže soubor dekódovat, pokud to možné není vrací 1. -i -v zobrazí metadata souboru.
dcraw nedokáže číst soubory ve formátu JPEG!!

-P vadné_pixely.txt
Seznam vadných pixelů se přečte ze zvoleného souboru místo z ".badpixels". V sekci SOUBORY můžete najít popis formátu.
-K temný_snímek.pgm
Odečte temný snímek z dat v raw formátu. Soubor, který bude použit s tímto parametrem vytvoříme tak, že provedeme expozici ve tmě a výsledek zkonvertujeme příkazem dcraw -D -4 -j -t 0.
-k černá
Pokud jsou stíny příliš světlé, je potřeba zvýšit úroveň černé. K jejímu zjištění aplikujte pamsumm -mean na výše uvedený temný snímek.
-S nasycení
Pokud je obraz ve světlech narůžovělý, potřebujete snížit úroveň nasycení (bílé). K jejímu zjištění pořiďte snímek něčeho jasného a proveďte příkaz dcraw -D -4 -j -c foto.raw | pamsumm -max
Výchozí nastavení úrovní černé a nasycení je obvykle správné.
-n hranice_šumu
Použije wavelet transformaci pro redukci šumu při současném zachování detailů. Vhodná hodnota tohoto parametru bývá mezi 100 a 1000.
-C násobek_červené násobek_modré
Rozšíří červenou a modrou vrstvu o zadaný násobek, který vetšinou nabývá hodnot mezi 0.999 a 1.001. Používá se ke korekci chromatické aberace.
-H 0
Všechny přepálené body změní na čistě bílou (výchozí stav).
-H 1
Nechá přepálené body beze změny, budou mít různé odstíny fialové.
-H 2
Smísí přepálené a nepřepálené body dohromady do gradientu přecházejícího do bílé.
-H 3+
Opraví přepaly. Nižší čísla preferují bílou, vyšší barvy. Pro začátek je dobré zkusit -H 5 jako střední volbu. Pokud výsledek není uspokojivý, lze zkusit -H 9, zkopírovat přepaly, které nejsou bílé a nakopírovat je do obrázku vygenerovaného pomocí -H 3.

Ve výchozím nastavení dcraw používá vestavěnou hodnotu vyvážení bílé založenou na expozici barevné tabulky osvětlené standardní lampou typu D65.
-w
Použije vyvážení bílé dle fotoaparátu. Pokud obrázek tuto informaci neobsahuje, je vypsáno varování.
-a
Určí vyvážení bíle automaticky jako průměr z celého obrázku.
-A zleva zhora šířka výška
Spočte vyvážení bílé jako průměr ze zadaného obdélníku. Nejdříve proveďte dcraw -j -t 0 a vyberte obdélník obsahující střední šedou.
-r nás0 nás1 nás2 nás3
Zadejte vlastní hodnoty pro výpočet vyvážení bílé. Tyto parametry mohou být získány jako výstup příkazu dcraw -v.
+M nebo -M
Použije (nepoužije) barevnou matici z metadat obrázku. Výchozí hodnota je +M pokud je použit parametr -w a v ostatních případech -M. Tato volba se projeví pouze ve spojení s fotoaparáty Olympus, Leaf a Phase One.
-o [0-6]
Vybere výstupní barevný profil, pokud není současně použita volba -p :

0   Raw color (unikátní pro každý fotoaparát)
1   sRGB D65 (výchozí hodnota)
2   Adobe RGB (1998) D65
3   Wide Gamut RGB D65
4   Kodak ProPhoto RGB D65
5   XYZ
6   ACES

-p fotoaparát.icm [ -o výstupní.icm ]
Použije ICC barevný profil ze souboru fotoaparát.icm. Pro výstup je ve výchozím nastavení použit profil sRGB a nebo v případě zadání výstupní.icm profil z tohoto souboru.
-p embed
Použije ICC profil vložený do fotografie.

-d
Zobrazí raw data jako černobílý (stupně šedi) obrázek bez jakékoliv interpolace. Používá se především při fotografování dokumentů.
-D
Stejné jako -d, ale výstupem jsou čistá raw data, bez změn barev.
-h
Výstupem je barevný obrázek poloviční velikosti. Dvakrát rychlejší než -q 0.
-q 0
Použije velmi rychlou, ale nepříliš kvalitní, bilineární interpolaci.
-q 1
Použije Variable Number of Gradients (VNG) interpolaci.
-q 2
Použije Patterned Pixel Grouping (PPG) interpolaci.
-q 3
Použije Adaptive Homogeneity-Directed (AHD) interpolaci.
-f
Interpoluje RGB jako čtyři barvy. Tuto volbu použijte pokud ve výstupu vidíte rastr o velikosti 2x2 pixely nebo je výstup rozmazaný.
-m počet_průchodů
Po provedení interpolace odstraní barevné artefakty opakovaným aplikováním 3x3 medián filtru na R-G a B-G kanály.

Ve výchozím nastavení dcraw zapisuje 8-bitový PGM/PPM/PAM obrázek s gamma křivkou BT.709, úrovní bílé založené na histogramu a neukládá metadata.
-W
Použije pevnou úroveň bílé, ignoruje histogram obrázku.
-b jas
Vydělí úroveň bílé tímto číslem. Výchozí hodnota je 1.0.
-4
Zapíše 16bitový lineární obrázek (pevná úroveň bílé, bez gamma korekce).
-T
Zapíše obrázek ve formátu TIFF místo PGM/PPM/PAM.
-t [0-7,90,180,270]
Rotuje výstupní obrázek. Ve výchozím nastavení dcraw použije otočení dle údajů fotoaparátu. -t 0 zakáže jakékoliv otáčení.
-j
U fotoaparátu Fuji Super CCD zobrazí obrázek sklopený o 45 stupňů. U fotoaparátů. které nemají čtvercové pixely neprovádí transformaci obrazu do korektního poměru stran. Ve všech případech tato volba garantuje, že jeden pixel ve vyýstupním souboru přesně odpovídá jednomu pixelu čipu.
-s [0..N-1] nebo -s all
Pokud soubor obsahuje více obrázků, vybere jeden konkrétní a nebo při zadání "all" dekóduje všechny vložené obrázky. Například fotoaparáty Fuji Super CCD SR generují druhý obrázek podexponovaný o 4 EV pro zachování detailů v přepalech.

./.badpixels, ../.badpixels, ../../.badpixels, ...
Seznam vadných pixelů pro daný fotoaparát. Podle těchto souborů dokáže dcraw interpolovat obrázek, tak, aby byly vadné pixely skryty a nahrazeny informacemi z okolních pixelů. Každý řádek obsahuje tři sloupce, které obsahují ve kterém sloupci a řádku je vadný pixel a kdy byl poškozen. Např.:

 962   91 1028350000  # odešel mezi 1. a 4. srpnem 2002
1285 1067 0           # nevím, kdy pixel umřel
    

Tyto souřadnice se použijí před jakoukoliv transformací, pro jejich nalezení použijte dcraw -j -t 0

pgm(5), ppm(5), pam(5), pnmgamma(1), pnmtotiff(1), pnmtopng(1), gphoto2(1), cjpeg(1), djpeg(1)

Napsal David Coffin, dcoffin a cybercom o net

Dan Ohnesorg, dan a ohnesorg o cz
6 únor 2008