Arch manual pages

DD(1) Uživatelské příkazy DD(1)

dd - konvertuje a kopíruje soubor

dd [OPERAND]...
dd VOLBA

Kopíruje soubor a konvertuje a formátuje jej podle zadaných operandů.
bs=BAJTŮ
vynutí ibs=BAJTŮ a obs=BAJTŮ
cbs=BAJTŮ
určuje délku bloku, který bude konvertován najednou
conv=CONVS
Konvertuje soubor podle čárkami oddělovaného seznamu symbolů
count=BLOKŮ
Kopíruje pouze zadaný počet bloků
ibs=BAJTŮ
načítá bloky zadané délky
if=SOUBOR
čte ze zadaného SOUBORu místo ze standardního vstupu
iflag=PŘÍZNAKY
čte podle čárkami oddělovaného seznamu symbolů
obs=BAJTŮ
zapisuje bloky zadané délky
of=SOUBOR
zapisuje do SOUBORu místo na standardní výstup
oflag=PŘÍZNAKY
zapisuje podle čárkami oddělovaného seznamu symbolů
seek=BLOKŮ
přeskočí zadaný počet bloků velikosti obs od začátku výstupního souboru
skip=BLOKŮ
přeskočí zadaný počet bloků velikosti ibs od začátku vstupního souboru
status=noxfer
potlačí přenosové statistiky

Údaje označující počet BLOKŮ a BAJTŮ mohou být doplněny následujícími násobiteli: c =1, w =2, b =512, kB =1000, K =1024, MB =1000*1000, M =1024*1024, xM =M GB =1000*1000*1000, G =1024*1024*1024, atd. pro T, P, E, Z, Y.

Platné symboly pro conv jsou:

ascii
z EBCDIC do ASCII
ebcdic
z ASCII do EBCDIC
ibm
z ASCII do alternativního EBCDIC
block
doplňuje záznamy ukončené znakem newline koncovými mezerami na délku cbs
unblock
nahrazuje koncové mezery v každém bloku délky cbs znakem newline
lcase
mění velká písmena na malá
nocreat
nevytváří výstupní soubor
excl
selže, pokud výstupní soubor už existuje
notrunc
nezkracuje výstupní soubor
ucase
mění malá písmena na velká
swab
prohazuje sudé a liché bajty
noerror
ignoruje chyby při čtení
sync
doplní každý vstupní blok koncovými nulovými bajty na velikost ibs; je=li použito s block nebo unblock,doplňuje mezerami
fdatasync
fyzicky zapíše data před ukončením
fsync
to samé, ale zapíše také metadata

PŘÍZNAKY mohou být:

append
režim přidávání na konec souboru (pouze zápis; doporučuje se kombinovat s conv=notrunc)
direct
přímé čtení/zápis dat
directory
selže, pokud daný soubor (vstupní/výstupní) není adresář
dsync
použije synchronizovaný vstup/výstup dat
sync
to samé, ale platí i pro metadata
fullblock
akumuluje kompletní vstupní bloky (jen pro iflag)
nonblock
použije neblokující vstup/výstup
noatime
neaktualizuje čas posledního přístupu souboru
noctty
nepřiřazuje řídící terminál ze souboru
nofollow
nenásleduje symbolické odkazy

Zaslání signálu USR1 běžícímu procesu ‘dd' zapříčiní výpis vstup/výstupních statistik na standardní chybový výstup, proces potom normálně pokračuje v kopírování.

$ dd if=/dev/zero of=/dev/null& pid=$!
$ kill -USR1 $pid; sleep 1; kill $pid
18335302+0 vstoupivších záznamů 18335302+0 vystoupivších záznamů 9 387 674 624 bajtů (9,4 GB) zkopírováno, 34,6279 s, 271 MB/s

Jeho volby jsou:

--help
vypíše tuto nápovědu a skončí
--version
vypíše číslo verze a skončí

Napsal Paul Rubin, David MacKenzie a Stuart Kemp.

Chyby hlaste na <bug-coreutils@gnu.org>.

Copyright © 2008 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU GPL verze 3 nebo novější <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
Toto je volné programové vybavení: můžete jej měnit a šířit. Je zcela BEZ ZÁRUKY, v rozsahu povoleném zákonem.

Úplná dokumentace pro dd je udržována jako Texinfo manuál. Pokud jsou správně nainstalovány programy info a dd, měl by příkaz
info coreutils 'dd invocation'

zpřístupnit kompletní manuál.

říjen 2008 GNU coreutils 7.0