Arch manual pages

DIRCOLORS(1) Uživatelské příkazy DIRCOLORS(1)

dircolors - nastavení barev pro ls

dircolors [VOLBA]... [SOUBOR]

Vypíše sekvenci příkazů pro nastavení proměnné prostředí LS_COLORS

-b, --sh, --bourne-shell
výstupem jsou příkazy Bourne shellu pro nastavení LS_COLORS
-c, --csh, --c-shell
výstupem jsou příkazy C shellu pro nastavení LS_COLORS
-p, --print-database
vypíše výchozí hodnoty
--help
vypíše tuto nápovědu a skončí
--version
vypíše číslo verze a skončí

Pokud je zadán SOUBOR, dircolors jej přečte, aby určil, které barvy mají být použity pro které typy souborů a přípony. V opačném případě je použita zakompilovaná databáze. Pro další informace o formátu tohoto souboru spusťte `dircolors --print-database'.

Napsal by H. Peter Anvin.

Chyby hlaste na <bug-coreutils@gnu.org>.

Copyright © 2008 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU GPL verze 3 nebo novější <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
Toto je volné programové vybavení: můžete jej měnit a šířit. Je zcela BEZ ZÁRUKY, v rozsahu povoleném zákonem.

Úplná dokumentace pro dircolors je udržována jako Texinfo manuál. Pokud jsou správně nainstalovány programy info a dircolors, měl by příkaz
info coreutils 'dircolors invocation'

zpřístupnit kompletní manuál.

říjen 2008 GNU coreutils 7.0