Arch manual pages

DU(1) General Commands Manual DU(1)

du - odhaduje využití diskového prostoru

du [volby] [soubor...]

Volby POSIX: [-askx] [--]

Volby GNU (nejkratší verze): [-abcDhHklLmsSxX] [--block-size=velikost] [--exclude=vzor] [--max-depth=n] [--help] [--version] [--]

Příkaz du vypisuje množství diskového prostoru zabraného každým z parametrů soubor a každým jeho podadresářem. Zabraný diskový prostor zde znamená místo využité hierarchií souborů ležící pod zadaným umístěním.

Není-li zadán žádný argument, vypíše du zabraný prostor v aktuálním adresáři.

Výstup je implicitně v 512 bajtových jednotkách, pokud není použita volba -k.

Výstup je implicitně v 1024 bajtových jednotkách (pokud nejsou jednotky zvoleny), pokud není nastavena proměnná prostředí POSIXLY_CORRECT; v tom případě platí standard POSIX.

-a
Vypisuje i údaje o jednotlivých souborech, nejen o celých adresářích.
-k
Používá jednotky o velikosti 1024 bajtů místo implicitních 512 bajtů.
-s
Vypíše využití místa jen pro zadané argumenty, nikoliv pro jejich podadresáře.
-x
Počítá pouze místo zabrané na stejném zařízení jako je zadaný argument.
--
Konec seznamu voleb.

-a, --all
Vypisuje i údaje o jednotlivých souborech, nejen o adresářích.
-b, --bytes
Vypisuje velikosti v bajtech.
--block-size=velikost
Vypisuje údaje v jednotkách o velikosti velikost. (Nové ve fileutils-4.0.)
-c, --total
Na konci výpisu vypíše celkový součet prostoru zabraného všemi argumenty. Je možné použít pro zjištění celkového místa zabraného určenými soubory nebo adresáři.
-D, --dereference-args
Sleduje symbolické odkazy, které jsou zadány jako parametry příkazu. Neovlivňuje zpracování ostatních symbolických odkazů. Užitečné pro zjištění místa zabraného adresáři jako je např. /usr/tmp, které jsou často symbolickými odkazy.
--exclude=vzor
Při procházení vynechá podadresáře nebo soubory, které odpovídají vzoru. vzor může být jakýkoliv standardní glob vzor z Bourne shellu. (Nové ve fileutils-4.0.)
-h, --human-readable
Přidá ke každému údaji o velikosti písmeno, jako např. M pro binární megabajty.
-H, --si
Stejné jako -h, ale použijí se oficiální jednotky SI units (s násobky 1000 namísto 1024, takže M znamená 1000000 namísto 1048576). (Nové ve fileutils-4.0.)
-k, --kilobytes
Vypisuje údaje v KiB (binární kilobajt, 1024 bajtů)
-l, --count-links
Počítá velikosti všech souborů, i když se jedná o znovu počítané pevné odkazy.
-L, --dereference
Sleduje symbolické odkazy (započítává prostor obsazený soubory nebo adresáři, na které ukazují symbolické odkazy, místo prostoru obsazeného pouhým odkazem).
-m, --megabytes
Vypíše velikosti v MiB (binární megabajt, 1048576 bajtů).
--max-depth=n
Vypíše údaje jen pro adresáře (nebo soubory, je-li zadána volba -a ), které jsou na n nebo vyšší úrovni pod zadaným parametrem; --max-depth=0 má stejný význam jako volba -s. (Nové ve fileutils-4.0.)
-s, --summarize
Vypisuje pouze celkové součty pro každý parametr.
-S, --separate-dirs
Počítá velikost každého adresáře zvlášť, bez prostoru obsazeného podadresáři.
-x, --one-file-system
Vynechá adresáře, které jsou na jiném svazku, než na tom, na kterém se hledání pro příslušný parametr začalo.
-X file, --exclude-from=soubor
Podobné --exclude, ale vzory pro vyloučení jsou načteny ze zadaného souboru. Na každé řádce je vždy jen jeden vzor. Pokud je soubor určen jako `-', jsou vzory čteny ze standardního vstupu. (Nové vefileutils-4.0.)

--help
Vypíše návod k použití na standardní výstup a bezchybně skončí.
--version
Vypíše číslo verze na standardní výstup a bezchybně skončí.
--
Konec seznamu voleb.

V důsledku chyby v HP-UX, se na BSD systémech vypisuje pro soubory připojené pomocí NFS ze systémů HP-UX polovina správné hodnoty. Naopak, příkaz du na HP-UX systémech vypisuje dvojnásobek správných hodnot pro soubory připojené pomocí NFS z BSD systémů.

Proměnná POSIXLY_CORRECT určuje použitou jednotku. Pokud není nastavena a proměnná BLOCKSIZE má hodnotu začínající na `HUMAN', chová se stejně jako při volbě -h, pokud ovšem není zadána volba -k nebo -m. Proměnné LANG, LC_ALL, LC_CTYPE a LC_MESSAGES mají obvyklý význam.

POSIX 1003.2

Tato stránka popisuje du z balíčku fileutils-4.0; jiné verze se mohou lehce lišit.
1998-11 GNU fileutils 4.0