Arch manual pages

EBOOK-CONVERT(1) calibre EBOOK-CONVERT(1)

ebook-convert - ebook-convert

ebook-convert lähdetiedosto kohdetiedosto [vaihtoehdot]


Muunna ekirja formaatista toiseen.

Lähdetiedosto on alkupiste ja kohdetiedosto on tulos. Molemmat on ilmoitettava komennon alkuarvoina.

Ekirjan formaatti päätellään kohdetiedoston nimen tiedostopäätteestä. Kohdetiedoston voi määritellä myös arvolla .PÄÄTE, jolloin PÄÄTE on haluttu kohdetiedoston tiedostoformaattipääte, ja tiedoston nimi muodostetaan lähdetiedostosta. Huomaa, että tiedostojen nimet eivät saa alkaa väliviivalla. Jos kohdetiedostolle ei ilmoiteta formaattia, se tulkitaan kansioksi, ja tulos on "avoin ekirja" (OEB) joka koostuu HTML-tiedostoista tuossa kansiossa. Nämä tiedostot vietäisiin normaalisti edelleen kohdetiedostoformaattiin.

Lähde- ja kohdetiedostojen jälkeen voit asettaa komentoon vaihtoehtoja toiminnon mukauttamiseksi. Vaihtoehdot riippuvat tiedostoformaateista. Saat tietoja niistä asettamalla lähde- ja kohdetiedostojen jälkeen valinta -h.

Täysi dokumentaatio toiminnolle conversion

Whenever you pass arguments to ebook-convert that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

Vaihtoehdot ja oletusarvot asetuksille vaihtuvat sekä lähde- että kohdeformaatin mukaan, joten tarkasta aina:

ebook-convert myfile.input_format myfile.output_format -h


Alla on kaikille formaateille yhteiset vaihtoehdot, ja niiden jälkeen kunkin formaatin käytössä olevat lähde- ja kohdevaihtoehdot.

  • INPUT-VALINNAT
  • ULOSTULO-ASETUKSET
  • ILME
  • HEURISTINEN PROSESSOINTI
  • ETSI JA KORVAA
  • RAKENTEEN TUNNISTUS
  • SISÄLLYSLUETTELO
  • METATIEDOT
  • VIRHEENETSINTÄ

--help, -h
näytä tämä ohjeviesti ja poistu

--input-profile
Määritä syöttöprofiili. Syöttöprofiili antaa käännökselle järjestelmätiedot, joiden perusteella lukuisat syöttödokumentit tulkitaan. Esimerkiksi resoluution pituus (eli pituus pikseleinä). Vaihtoehdot ovat:cybookg3, cybook_opus, default, hanlinv3, hanlinv5, illiad, irexdr1000, irexdr800, kindle, msreader, mobipocket, nook, sony, sony300, sony900

--list-recipes
Luettelo sisäänrakennetuista resepteistä. Voit suorittaa muunnoksen sisäänrakennetulla reseptillä komennolla: ebook-convert "Reseptin Nimi.recipe" kohdenimi.epub

--output-profile
Aseta vientiprofiili. Vientiprofiilissa määritetään muunnettavan dokumentin optimointi kohdelaitteelle (kuten kuvien skaalaus näytön kokoon). Joissakin tapauksissa vientiprofiililla voidaan optimoida vienti tietylle laitteelle, mutta tämä on harvoin tarpeellista. Vaihtoehdot ovat:cybookg3, cybook_opus, default, generic_eink, generic_eink_hd, generic_eink_large, hanlinv3, hanlinv5, illiad, ipad, ipad3, irexdr1000, irexdr800, jetbook5, kindle, kindle_dx, kindle_fire, kindle_oasis, kindle_pw, kindle_pw3, kindle_voyage, kobo, msreader, mobipocket, nook, nook_color, nook_hd_plus, pocketbook_900, pocketbook_pro_912, galaxy, sony, sony300, sony900, sony-landscape, sonyt3, tablet

--version
näytä ohjelman versionumero ja poistu

Valinnat, jotka kontrolloivat input mobi tiedoston prosessointia
--input-encoding
Määritä dokumentin merkkien koodaus. Valittuna tämä vaihtoehto kumoaa kaiken dokumentin itsensä määräämän koodauksen. Tämä on erityisen käyttökelpoinen sellaisten dokumenttien kanssa, jotka eivät määrää koodausta tai joiden koodaus on virheellinen.

Asetukset, joilla kontrolloidaan ulostulo epub prosessointia
--dont-split-on-page-breaks
Poista käytöstä katkaisu sivunvaihtojen kohdalla. Tavallisesti lisätyt tiedostot katkaistaan sivunvaihtojen kohdalta erillisiin tiedostoihin. Tällainen e-kirja kyetään esittämään nopeammin ja kevyemmin. Katkaiseminen on kuitenkin hidasta ja jos lähdetiedostossa on suuri määrä sivunvaihtoja, katkaisu kannattaa poistaa käytöstä.

--epub-flatten
Tämä valinta on tarpeen, jos aikot käyttää EPUB-tiedostoa FBReaderJ:ssä. Toiminto litistää EPUBin sisäisen tiedostorakenteen, siten että kaikki tiedostot ovat pääkansiossa.

--epub-inline-toc
Lisää inline-sisällysluettelon, joka näkyy kirjan sisällön osana.

--epub-toc-at-end
Lisää inline-sisällysluettelon kirjan loppuun alun sijaan.

--epub-version
Luotavan EPUB-tiedoston versio. EUPB 2 on yleisimmin yhteensopiva versio, käytä EPUB 3:a vain jos tiedät tarvitsevasi sitä.

--extract-to
Pura luodun EPUB-tiedoston sisältö osoitettuun kansioon. Kansion sisältö tyhjennetään ensin kokonaan, käytä varoen.

--flow-size
Jaa kaikki HTML-tiedostot jotka ovat tätä kokoa (KB) suurempia. Tämä on tarpeen, koska useimmat EPUB-lukijat eivät pysty käsittelemään suuria tiedostoja. Oletuskoko on %dKB, joka vaaditaan Adobe Digital Editionsiin. Aseta 0 KB estääksesi jakaminen kokonaan.

--no-default-epub-cover
Tavallisesti, jos lähdetiedostossa ei ole kansikuvaa ja et osoita sellaista, luodaan peruskansikuva otsikosta, tekijöistä jne. Tämä valinta poistaa toiminnon.

--no-svg-cover
Älä käytä kannessa SVG-kuvia. Käytä tätä asetusta jos EPUB-kirjaasi käytetään laitteessa joka ei tue SVG:itä, kuten iPhonessa tai Jetbook Litessa. Jos tätä ei ole asetettu, nämä laitteet näyttävät kannen tyhjänä sivuna.

--preserve-cover-aspect-ratio
Kun käytät SVG-kuvaa kantena, tämä valinta asettaa kannen peittämään koko näyttöalan, mutta säilyttää silti kuvasuhteen (leveyden ja korkeuden suhde). Kuvaan voi tällöin jäädä valkoiset reunukset, mutta kuva ei vääristy. Jos valintaa ei ole kytketty, kuva voi vääristyä hiemen, mutta reunuksia ei jää.

--pretty-print
Mikäli määritelty, lisäosa yrittää luoda tuloksen, joka on mahdollisimman luettava. Ei vaikuta välttämättä muiden tulokseen vaikuttavien lisäosien toimintaan.

--toc-title
Luotavan inline-sisällysluettelon otsikko.

Asetukset, joilla kontrolloidaan ulostulon ulkoasua
--asciiize
Translitteroi unicode-merkistö ASCII-merkeiksi. Käytä varoen - esimerkiksi "Михаил Горбачёв":n korvaa "Mikhail Gorbachiov". Jos merkistä on useampia versioita (esimerkiksi kiinan ja japanin versiot), valitaan nykyisen calibre-käyttöliittymän kielivalinta.

--base-font-size
Normaali tekstin koko pisteinä (pt). Kaikki teksti tuotetaan tätä kokoa skaalaamalla. Suurempi koko suurentaa kaikkia tekstejä, ja toisinpäin. Oletuksena, jos arvona on 0, käytetään vientiprofiilissa asetettua arvoa.

--change-justification
Vaihda tekstin tasaus. Arvo "left" muuntaa kaiken tekstin vasemmalle tasatuksi. Arvo "justify" muuntaa kaiken tekstin tasapalstaksi. Arvo "original" (oletus) säilyttää alkuperäisen tasauksen lähdetiedostosta. Huomaa, että vain jotkin kohdeformaatit tukevat tasapalstaa.

--disable-font-rescaling
Kytke tekstikoon skaalaus pois päältä.

--embed-all-fonts
Upota kaikki dokumentissa viitatut fontit jos ne eivät ole jo upotettuina. Fontteja etsitään järjestelmästäsi, ja läydetyt fontit upotetaan. Upottaminen toimii vain sitä tukevissa formaateissa, kuten EPUB, AZW3, DOCX ja PDF. Varmistathan, että sinulla on lisenssi fontin upottamiseen.

--embed-font-family
Upota valittu fonttitiedosto kirjaan. Tästä tulee kirjan "perusfontti". Jos lähdetiedostossa on omat fonttinsa, ne voivat ohittaa tämän fontin. Voit käyttää tyyliasetusten suodatusta lähdetiedoston fonttien poistamiseen. Huomaa, että fontin upottaminen toimii vain joissakin formaateissa, kuten EPUB, AZW3 ja DOCX.

--expand-css
Oletuksena calibre käyttää CSS-määritysten lyhennettyjä muotoja, mm. margin, padding, border jne. Valinta kytkee käyttöön täydet, laajennetut muodot. Nook ei pysty käsittelemään lyhennettyjä muotoja, ja Nookin muunnosprofiilit käyttävät aina laajennettua muotoa EPUB-tiedostoissa.

--extra-css
Polku CSS-stylesheetiin tai suoraan CSS:ää. Tämä CSS lisätään lähdetiedoston tyylisääntöihin, jotta se voi ohittaa noita sääntöjä.

--filter-css
Pilkuin erotettu lista CSS-määreitä, jotka poistetaan kaikista CSS-säännöistä. Hyödyllistä, jos jonkin tyylimäärityksen ohittaminen ei muuten onnistu. Esimerkiksi: font-family,color,margin-left,margin-right

--font-size-mapping
CSS-tekstikokojen vastavuus tekstikokoihin pisteinä (pt). Esimerkkiarvo on 12,12,14,16,18,20,22,24, joka vastaa kokoja xx-small->xx-large. Tekstinskaalausalgoritmi käyttää näitä kokoja tekstikoon älykkääseen skaalaukseen. Oletuksena käytetään vastaavuutta, joka perustuu valitsemaasi vientiprofiiliin.

--insert-blank-line
Lisää tyhjä rivi kappaleiden väliin. Ei toimi, jos lähdetiedosto ei käytä kappaleita (<p> tai <div> -tageja).

--insert-blank-line-size
Aseta tyhjien lisättyjen rivien korkeus (em). Rivien korkeus on kaksi kertaa tämä arvo.

--keep-ligatures
Säilytä ligatuurit lähdetiedostosta. Ligatuuri on erityinen kahden merkin typografinen yhdistelmä, kuten ff, fi, fl jne. Useimmat elukijat eivät tue ligatuureja, joten ne eivät yleensä näy oikein. Oletuksen calibre muuntaa ligatuurin vastaaviksi vakiomerkeiksi. Tämä valinta säilyttää ligatuurit.

--line-height
Rivinkorkeus pisteinä (pt). Tekstirivien välistys. Koskee vain elementtejä, jotka eivät määrittele omaa rivinkorkeuttaan. Useimmiten minimirivinkorkeus on hyödyllisempi asetus. Oletuksena ei suoriteta mitään rivinkorkeuden muokkausta.

--linearize-tables
Jotkin huonosti suunnitellut dokumentit käyttävät taulukoita tekstin asetteluun sivulle. Muunnoksessa niiden rivit usein venyvät sivun ulkopuolelle yms. Tämä valinta purkaa sisällön taulukoista ja esittää sen rivitetyssä muodossa.

--margin-bottom
Aseta alamarginaali pisteinä (pt). Oletus on 5.0. Nollaa pienempi luku estää marginaalin asettamisen (jolloin säilytetään alkuperäisen dokumentin marginaali). Huom: Sivupohjaisilla formaateilla kuten DOCX ja PDF on omat marginaalisetuksensa, jotka ohittavat tämän.

--margin-left
Aseta vasen marginaali pisteinä (pt). Oletus on 5.0. Nollaa pienempi luku estää marginaalin asettamisen (jolloin säilytetään alkuperäisen dokumentin marginaali). Huom: Sivupohjaisilla formaateilla kuten DOCX ja PDF on omat marginaalisetuksensa, jotka ohittavat tämän.

--margin-right
Aseta oikea marginaali pisteinä (pt). Oletus on 5.0. Nollaa pienempi luku estää marginaalin asettamisen (jolloin säilytetään alkuperäisen dokumentin marginaali). Huom: Sivupohjaisilla formaateilla kuten DOCX ja PDF on omat marginaalisetuksensa, jotka ohittavat tämän.

--margin-top
Aseta ylämarginaali pisteinä (pt). Oletus on 5.0. Nollaa pienempi luku estää marginaalin asettamisen (jolloin säilytetään alkuperäisen dokumentin marginaali). Huom: Sivupohjaisilla formaateilla kuten DOCX ja PDF on omat marginaalisetuksensa, jotka ohittavat tämän.

--minimum-line-height
Rivinkorkeuden minimi, prosenttiarvona lasketusta tekstielementin korkeudesta. calibre tarkastaa, että kaikilla elementeillä on vähintään tämä rivinkorkeus, riippumatta lähdetiedoston asetuksista. Aseta 0 poistaaksesi käytöstä. Oletus on 120%. Käytä tätä asetusta suoran rivikorkeuden sijaan, ellet ole varma että haluat tehdä toisin. Esimerkiksi "tuplarivin" saat asettamalla arvoksi 240.

--remove-paragraph-spacing
Poista kappaleiden väliset tyhjät rivit. Asettaa myös 1.5 em sisennyksen kappaleisiin. Välistyksen poistaminen ei toimi, jos lähdetiedosto ei käytä kappaleita (<p> tai <div> tägi).

--remove-paragraph-spacing-indent-size
Kun calibre poistaa tyhjiä rivejä kappaleiden välistä, se asettaa myös kappalesisennyksen, jotta kappaleet ovat erotettavissa. Arvo asettaa sisennyksen leveyden (em). Jos asetat negatiivisen arvon, säilytetään lähdetiedoston kappalesisennys.

--smarten-punctuation
Muunna tavalliset lainausmerkit, väliviivat ja perättäiset pisteet typografisesti oikeiksi välimerkeiksi. Katso lisätietoja: https://daringfireball.net/projects/smartypants

--subset-embedded-fonts
Osita kaikki upotetut fontit. Kaikki fontit rajataan vain dokumentissa käytettyihin merkkeihin. Tämä pienentää fonttitiedostojen kokoa. Etenkin erittäin suuria fonttitiedostoja käyttäessä tämä on hyvin hyödyllistä.

--transform-css-rules
Polku tiedostoon jossa on sääntöjä käytettäväksi kirjan CSS-tyylien muunnoksessa. Helpoin tapa tällaisen tiedoston luomiseen on käyttää graafisen käyttöliittymän aputoimintoa sääntöjen luomiseen, "Ilme -> Muunnostyylit"-osassa muunnosikkunaa. Kun olet määritellyt säännöt, voit tallentaa ne tiedostoon "Vie"-painikkeella.

--unsmarten-punctuation
Muunna typografisesti tarkat lainausmerkit, väliviivat ja perättäiset pisteet niiden tavanomaisiksi vastineiksi.

Muokkaa dokumentin tekstiä ja rakennetta yleisillä sääntömalleilla. Oletuksen poissa käytöstä. Käytä --enable-heuristics ottaaksesi käyttöön. Yksittäisiä toimintoja voi sammuttaa --disable-
*
-valinnoilla.
--disable-dehyphenate
Analysoi dokumentin tavutetut sanat. Dokumentin omaa sisältöä käytetään tunnistamaan tulisiko väliviiva poistaa vai säilyttää.

--disable-delete-blank-paragraphs
Poista tyhjät kappaleet kappaleiden välistä.

--disable-fix-indents
Muunna perättäisistä sitovista välilyönneistä tehdyt sisennykset CSS-sisennyksiksi.

--disable-format-scene-breaks
Vasempaan tasatut kohtausten vaihdokset keskitetään. Korvaa useilla tyhjillä riveillä tehdyn kohtausten vaihdoksen vaakaviivalla.

--disable-italicize-common-cases
Etsi yleisiä sanoja sekä rakenteita joilla merkitään kursivointeja ja kursivoi nämä kohdat.

--disable-markup-chapter-headings
Tunnista muotoilemattomat lukujen otsikot ja alaotsikot. Muuntaa ne h2 ja h3 tägeiksi. Tästä ei vielä muodostu sisällysluetteloa, mutta toimintoa voidaan hyödyntää rakenteen luomisessa sisällyluettelon generoimisen yhteydessä.

--disable-renumber-headings
Etsii perättäisiä <h1> tai <h2> tägejä. Tägit numeroidaan uusiksi, jotta lukujen otsikot eivät katkea kesken.

--disable-unwrap-lines
Poista turhat rivinvaihdot päättelemällä kappaleet välimerkeistä ja muista muista muotoiluista.

--enable-heuristics
Ota heuristinen prosessointi käyttöön. Valinta vaaditaan, jotta heuristista prosessointia suoritetaan.

--html-unwrap-factor
Pituuden suhdeluku, jolla arvioida mistä riveistä tulisi poistaa rivitys. Käyvät arvot ovat desimaalilukuja välillä 0-1. Oletus on 0.4, hiukan rivipituuksien mediaanin alapuolella. Jos vain harvoista dokumentin riveistä tarvitsee poistaa rivitys, tarvitaan pienempi suhdeluku.

--replace-scene-breaks
Korvaa kohtausten vaihdokset asetetulla tekstillä. Oletuksena käytetään lähdetiedoston tekstiä.

Muokkaka dokumentin tekstiä ja rakennetta käyttäjän asettamilla säännöillä.
--search-replace
Polku tiedostoon jossa on etsi ja korvaa -regular expressionit. Tiedoston tulee muodostua perättäisistä riveistä, hakulauseke ja korvauslauseke (joka voi olla myös tyhjä rivi). Lausekkeen tulee noudattaa Python regex -syntaksia ja tiedoston tulee käyttää UTF-8-merkistöä.

--sr1-replace
Korvaava teksti sr1-searchilla löydetylle tekstille.

--sr1-search
Hakulauseke (regular expression) joka korvataan sr1-replacella.

--sr2-replace
Korvaava teksti sr2-searchilla löydetylle tekstille.

--sr2-search
Hakulauseke (regular expression) joka korvataan sr2-replacella.

--sr3-replace
Korvaava teksti sr3-searchilla löydetylle tekstille.

--sr3-search
Hakulauseke (regular expression) joka korvataan sr3-replacella.

Kontrolloi asiakirjan rakenteen automaattista tunnistusta.
--chapter
XPath-lauseke lukujen otsikoiden poimimiseksi. Oletuksena huomioidaan <h1> tai <h2> tägit joissa on sanat "chapter", "book", "section", "prologue", "epilogue" tai "part" lukujen otsikoiksi, kuten myös tägit joiden class="chapter". Lauseke tulee kääntyä listaksi elementtejä. Poista otsikoiden tunnistaminen käytöstä arvolla "/". Katso calibren käyttöohjeesta XPathin käyttöopastus.

--chapter-mark
Aseta lukujen merkintätapa. Arvo "pagebreak" lisää sivunvaihdot ennen lukuja. Arvo "rule" lisää vaakaviivan ennen lukuja. Arvo "none" estää lukujen merkitsemisen ja arvo "both" lisää sekä sivunvaihdon että vaakaviivan.

--disable-remove-fake-margins
Joissakin dokumenteissa oikea ja vasen marginaali on ilmoitettu jokaiselle kappaleelle erikseen. calibre pyrkii etsimään ja poistamaan tällaiset marginaalit. Joskus kuitenkin poistuu vääriä marginaaliasetuksia Voit estää poiston tällä valinnalla.

--insert-metadata
Lisää metatiedot kirjan alkuun. Hyödyllistä, jos lukulaitteesi ei tue metatietojen normaalia esittämistä/hakua.

--page-breaks-before
XPath-lauseke. Lisää sivunvaihdot ennen tiettyjä elementtejä. Poista käytöstä lausekkeella: /

--prefer-metadata-cover
Käytä lähdetiedostosta havaittua kansikuvaa erikseen määritellyn kansikuvan sijaan.

--remove-first-image
Poista ekirjan ensimmäinen kuva. Hyödyllistä, jos lähdetiedostossa on kansikuva, jota ei tunnisteta kanneksi. Jos asetat oman kansikuvan sen sijaan, tämä valinta estää kahden kannen muodostumisen kirjaan.

--start-reading-at
XPath-lauseke lukemisen aloituskohdan löytämiseen dokumentista. Jotkin lukuohjelmat (etenkin Kindle) käyttävät tätä kohtaa kirjan avaamiseen. Katso lisäominaisuuksia XPath-opastuksesta calibre-käyttöohjeesta.

Kontrolloi Sisällysluettelon automaattista luomista. Oletuksena, jos lähdetiedostolla on Sisällysluettelo, sitä käytetään automaattisesti luodun sijaan.
--duplicate-links-in-toc
Salli sisällysluettelossa toistuvat rivit, eli samansisältöiset rivit, kunhan ne osoittavat eri kohtiin dokumentissa.

--level1-toc
XPath-lauseke joka määrittää kaikki tägit joiden tulee esiintyä sisällysluettelon tasolla 1. Asetus tässä ohittaa kaikki muut automaattisesti tunnistetut otsikot. Katso calibren käyttöohjeesta XPathin käyttöopastus.

--level2-toc
XPath-lauseke joka määrittää kaikki tägit joiden tulee esiintyä sisällysluettelon tasolla 2. Tasot sijoittuvat vastaavan ylemmän tason alle. Katso calibren käyttöohjeesta XPathin käyttöopastus.

--level3-toc
XPath-lauseke joka määrittää kaikki tägit joiden tulee esiintyä sisällysluettelon tasolla 3. Tasot sijoittuvat vastaavan ylemmän tason alle. Katso calibren käyttöohjeesta XPathin käyttöopastus.

--max-toc-links
Maksimimäärä linkkejä sisällysluettelossa. 0 poistaa rajan käytöstä. Oletus: 50. Linkit lisätään sisällysluetteloon vain jos lukuja on tätä arvoa vähemmän.

--no-chapters-in-toc
Älä lisää automaattisesti havaittuja lukuja sisällysluetteloon.

--toc-filter
Poista sisällysluettelosta rivit, joiden sisältö vastaa asetettua regexp-lauseketta. Nämä rivit sekä niiden alarivit karsitaan luettelosta.

--toc-threshold
Jos lukuja löydetään vähemmän kuin tämä lukumäärä, sisällysluetteloon asetetaan linkit. Oletus: 6

--use-auto-toc
Yleensä, jos tiedostossa on jo sisällysluettelo, sitä käytetään automaattisesti luodun sijaan. Valinta asettaa aina käyttöön automaattisesti luodun sisällysluettelon.

Asetukset ulostulon metatiedoille
--author-sort
Teksti jota käytetään tekijän mukaan järjestämiseen.

--authors
Aseta tekijät. Useammat tekijät erotetaan puolipisteillä.

--book-producer
Aseta kirjan tuottaja.

--comments
Aseta kirjan kuvaus.

--cover
Aseta kansi osoitetusta tiedostosta tai URL:stä.

--isbn
Anna kirjan ISBN

--language
Anna kieli

--pubdate
Aseta julkaisupäivämäärä (oletetaan käyttävän paikallista aikavyöhykettä, ellei aikavyöhykettä ilmoiteta erikseen)

--publisher
Aseta kirjan julkaisija.

--rating
Aseta arvosana. Luku 1-5

--read-metadata-from-opf, --from-opf, -m
Lue metatiedot osoitetusta OPF-tiedostosta. Luetut metatiedot ohittavat lähdetiedostosta löytyvät tiedot.

--series
Aseta sarja johon kirja kuuluu.

--series-index
Aseta kirjan järjestysnumero sarjassa.

--tags
Aseta kirjan tägit. Muotona pilkuin erotettu lista.

--timestamp
Aseta kirja aikaleima (ei enää käytössä missään)

--title
Anna otsikko

--title-sort
Nimen muoto jota käytetään järjestämiseen.

Asetukset, joilla muunnoksen vianmääritystä helpotetaan
--debug-pipeline, -d
Tallenna käännöksen eri vaiheiden tulos määriteltyyn kansioon. Käytännöllinen jos olet epävarma missä vaiheessa käännöstä virhe tapahtuu.

--verbose, -v
Kuvausten tarkkuustaso. Useampi määrittely tuottaa yksityiskohtaisemmat kuvaukset. Kaksinkertainen asetus tuottaa täyden tarkkuustason, yksi kerta keskimääräisen ja nolla kertaa vähäisimman tarkkuustason.

Kovid Goyal

Kovid Goyal
marraskuuta 08, 2019 4.3.0