Arch manual pages

EBOOK-CONVERT(1) calibre EBOOK-CONVERT(1)

ebook-convert - ebook-convert

ebook-convert input_file output_file [options]


Convert an e-book from one format to another.

input_file is the input and output_file is the output. Both must be specified as the first two arguments to the command.

The output e-book format is guessed from the file extension of output_file. output_file can also be of the special format .EXT where EXT is the output file extension. In this case, the name of the output file is derived from the name of the input file. Note that the filenames must not start with a hyphen. Finally, if output_file has no extension, then it is treated as a directory and an "open e-book" (OEB) consisting of HTML files is written to that directory. These files are the files that would normally have been passed to the output plugin.

After specifying the input and output file you can customize the conversion by specifying various options. The available options depend on the input and output file types. To get help on them specify the input and output file and then use the -h option.

For full documentation of the conversion system see conversion

Whenever you pass arguments to ebook-convert that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

The options and default values for the options change depending on both the input and output formats, so you should always check with:

ebook-convert myfile.input_format myfile.output_format -hBelow are the options that are common to all conversion, followed by the options specific to every input and output format.

  • VSTUPNÉ NASTAVENIA
  • VÝSTUPNÉ NASTAVENIA
  • VZHĽAD
  • HEURISTIC PROCESSING
  • NÁJSŤ A NAHRADIŤ
  • STRUCTURE DETECTION
  • OBSAH
  • METADATA
  • DEBUG

--help, -h
zobraziť túto nápovedu a skončiť

--input-profile
Nastavenie vstupného profilu. Vstupný profil predá konverznému systému konverzie informácie o tom, ako interpretovať rôzne informácie vo vstupnom dokumente. Napríklad rozlíšenie závisí od dĺžky (tj dĺžky v pixeloch). Možnosti sú:cybookg3, cybook_opus, default, hanlinv3, hanlinv5, illiad, irexdr1000, irexdr800, kindle, msreader, mobipocket, nook, sony, sony300, sony900

--list-recipes
List builtin recipe names. You can create an e-book from a builtin recipe like this: ebook-convert "Recipe Name.recipe" output.epub

--output-profile
Specify the output profile. The output profile tells the conversion system how to optimize the created document for the specified device (such as by resizing images for the device screen size). In some cases, an output profile can be used to optimize the output for a particular device, but this is rarely necessary. Choices are:cybookg3, cybook_opus, default, generic_eink, generic_eink_hd, generic_eink_large, hanlinv3, hanlinv5, illiad, ipad, ipad3, irexdr1000, irexdr800, jetbook5, kindle, kindle_dx, kindle_fire, kindle_oasis, kindle_pw, kindle_pw3, kindle_voyage, kobo, msreader, mobipocket, nook, nook_color, nook_hd_plus, pocketbook_900, pocketbook_pro_912, galaxy, sony, sony300, sony900, sony-landscape, sonyt3, tablet

--version
zobraziť verziu programu a skončiť

Nastavenia, ktoré ovládajú spracovanie vstupných mobi súborov
--input-encoding
Kódovanie znakov výstupného dokumentu. Toto kódovanie, ak bude nastavené, bude použité prednostne pred kódovaním uvedeným v samotnom dokumente. Týmto parametrom je možné doplniť chýbajúce alebo opraviť nesprávne kódovanie znakov.

Nastavenia, ktoré ovládajú spracovanie výstupných epub súborov
--dont-split-on-page-breaks
Turn off splitting at page breaks. Normally, input files are automatically split at every page break into two files. This gives an output e-book that can be parsed faster and with less resources. However, splitting is slow and if your source file contains a very large number of page breaks, you should turn off splitting on page breaks.

--epub-flatten
Táto voľba je potrebná len ak chcete použiť EPUB v FBReaderJ. Zploští súborový systém v EPUB tak, že všetky súbory dá do priečinka najvyššej úrovne.

--epub-inline-toc
Insert an inline Table of Contents that will appear as part of the main book content.

--epub-toc-at-end
Put the inserted inline Table of Contents at the end of the book instead of the start.

--epub-version
Verzia súboru EPUB, ktorý chcete vygenerovať. EPUB 2 je najkompatibilnejší, EPUB 3 použite len vtedy, pokiaľ viete, že ho skutočne potrebujete.

--extract-to
Extract the contents of the generated EPUB file to the specified directory. The contents of the directory are first deleted, so be careful.

--flow-size
Split all HTML files larger than this size (in KB). This is necessary as most EPUB readers cannot handle large file sizes. The default of 260KB is the size required for Adobe Digital Editions. Set to 0 to disable size based splitting.

--no-default-epub-cover
Zvyčajne ak vstupný súbor nemá žiadny obal knihy, a žiadny nešpecifikujete, predvolený obal je generovaný s názvom, autormi, atď. Táto možnosť zakáže generáciu týchto obálok.

--no-svg-cover
Nepoužívajte SVG pre knižné obálky. Túto možnosť použite, ak váš EPub bude použitý v zariadení, ktoré nepodporuje SVG, napr.v iPhone alebo JetBook Lite. Bez tejto voľby, zobrazia zariadenia obálku ako prázdnu stránku.

--preserve-cover-aspect-ratio
Pri použití obálky SVG, táto voľba spôsobí, že obálka pokryje dostupnú oblasť obrazovky, ale stále zachovať pomer strán (pomer šírky k výške). To znamená, že môže vzniknôť biela hranica na bokoch alebo hornej a dolnej časti obrazu, ale obraz už nikdy nebude narušený. Bez tejto voľby obraz môže byť mierne skreslený, ale bez hraníc.

--pretty-print
Ak je špecifikovaný, výstupný plugin skúsi vytvoriť výstup čitateľný pre človeka. Nemusí mať žiadny efekt pre niektoré výstupné pluginy.

--toc-title
Názov pre vygenerovaný obsah.

Nastavenia výzoru výstupných súborov
--asciiize
Prepíše znaky unicode do ich ASCII reprezentácie. Používajte opatrne, pretože to nahradí znaky unicode znakmi ASCII. Napr. nahradí "Михаил Горбачёв" za "Mikhail Gorbachiov". Uvedomte si tiež, že v prípadoch ak existuje viacero reprezentácií znaku (napr. znaky zdieľané Čínštinou a Japončinou) použije sa interpretácia podľa jazyka užívateľského rozhrania Calibre.

--base-font-size
The base font size in pts. All font sizes in the produced book will be rescaled based on this size. By choosing a larger size you can make the fonts in the output bigger and vice versa. By default, when the value is zero, the base font size is chosen based on the output profile you chose.

--change-justification
Zmena zarovnania textu. Hodnota "left" zmení všetok zarovnaný text v zdroji doľava (t.j. nezarovnaný) text. Hodnota "justify", zmení všetok nezarovnaný text na zarovnaný do bloku. Hodnota "original" (predvolená) zarovnanie v zdrojovom súbore nezmení. Všimnite si, že len niektoré výstupné formáty podporujú zarovnanie.

--disable-font-rescaling
Zakázať všetky prepočty veľkosti písma.

--embed-all-fonts
Embed every font that is referenced in the input document but not already embedded. This will search your system for the fonts, and if found, they will be embedded. Embedding will only work if the format you are converting to supports embedded fonts, such as EPUB, AZW3, DOCX or PDF. Please ensure that you have the proper license for embedding the fonts used in this document.

--embed-font-family
Embed the specified font family into the book. This specifies the "base" font used for the book. If the input document specifies its own fonts, they may override this base font. You can use the filter style information option to remove fonts from the input document. Note that font embedding only works with some output formats, principally EPUB, AZW3 and DOCX.

--expand-css
By default, calibre will use the shorthand form for various CSS properties such as margin, padding, border, etc. This option will cause it to use the full expanded form instead. Note that CSS is always expanded when generating EPUB files with the output profile set to one of the Nook profiles as the Nook cannot handle shorthand CSS.

--extra-css
Nastaviť cestu k štýlom CSS alebo surovému CSS. Tento CSS bude pripojený k štýlom zo zdrojového súboru, takže je ho možné použiť na potlačenie týchto pravidiel.

--filter-css
Zoznam CSS vlastností, ktoré budú odstránené zo všetkých pravidiel CSS. Je to užitočné ak nejaká informácia v štýloch zabraňuje jej predefinovaniu v zariadení. Napr.: font-family,color,margin-left,margin-right

--font-size-mapping
Mapovanie z názvov písma CSS k veľkosti písma v bodoch. Príklad nastavenie je 12,12,14,16,18,20,22,24. Jedná sa o mapovanie pre veľkosti xx-small na xx-large, s konečnou veľkosť pre veľké fonty. Algoritmus k prepočtu písma používa tieto rozmery pre inteligentné přeškálovanie písma. Predvolená je použitie mapovanie na základe výstupu vybraného profilu.

--insert-blank-line
Vložiť prázdny riadok medzi odseky. Nebude fungovať, ak zdrojový súbor nepoužíva odseky (<p> alebo <div> tagy).

--insert-blank-line-size
Nastaví výšku vložených prázdnych riadkov (v jednotkách em). Výška riadkov medzi odstavcami bude dvojnásobkom tejto hodnoty.

--keep-ligatures
Zachovaj ligatúry prítomné vo vstupnom dokumente. Ligatúra je zvláštne vykreslenie dvojice znakov ako ff, fi, fl atď. Väčšina čítačiek nemá podporu pre ligatúry v štandardných písmach, a tak ich asi nezobrazia správne. Štandardne, calibre zmení ligatúru na príslušnú dvojicu obyčajných znakov. Táto voľba ich zachová.

--line-height
Výška riadka v bodoch. Určuje medzery medzi susednými riadkami textu. Použije sa len na prvky, ktoré nemajú nastavenú vlastnú výšku riadka. Vo väčšine prípadov je užitočnejšia voľna minimálna výška riadka. Vo východzom stave sa nerobí žiadna úprava výšky riadkov.

--linearize-tables
Niektoré zle navrhnuté dokumenty použijú tabuľky pre kontrolu rozloženia textu na stránke. Pri prevode týchto dokumentov majú často text, ktorý beží mimo stránku a ďalšie artefakty. Táto voľba bude extrahovať obsah z tabuliek a predloži ho lineárne.

--margin-bottom
Set the bottom margin in pts. Default is 5.0. Setting this to less than zero will cause no margin to be set (the margin setting in the original document will be preserved). Note: Page oriented formats such as PDF and DOCX have their own margin settings that take precedence.

--margin-left
Set the left margin in pts. Default is 5.0. Setting this to less than zero will cause no margin to be set (the margin setting in the original document will be preserved). Note: Page oriented formats such as PDF and DOCX have their own margin settings that take precedence.

--margin-right
Set the right margin in pts. Default is 5.0. Setting this to less than zero will cause no margin to be set (the margin setting in the original document will be preserved). Note: Page oriented formats such as PDF and DOCX have their own margin settings that take precedence.

--margin-top
Set the top margin in pts. Default is 5.0. Setting this to less than zero will cause no margin to be set (the margin setting in the original document will be preserved). Note: Page oriented formats such as PDF and DOCX have their own margin settings that take precedence.

--minimum-line-height
Minimálna výška riadka ako percento vypočítanej veľkosti písma prvku. Calibre zaistí, že každý prvok bude mať aspoň túto výšku riadka bez ohľadu na špecifikáciu vstupného dokumentu. Nastavte nulu pro zakázanie. Východzia hodnota je 120%. Ak si nie ste istý, čo robíte, uprednostnite toto nastavenie pred priamym určením výšky riadka. Napríklad dvojnásobné riadkovanie môžete dosiahnuť nastavením hodnoty 240.

--remove-paragraph-spacing
Odstrániť medzery medzi odsekmi. Tiež stanovuje zarážky odsekov 1.5em. Odstránenie medzier nebude fungovať, ak zdrojový súbor nepoužíva odseky (<p> alebo <div> tagy).

--remove-paragraph-spacing-indent-size
Ak Calibre odstráni prázdne riadky medzi odstavcami, automaticky, pre ľahšie odlíšenie, text odsadí. Táto voľba určuje širku odsadenia (v jednotkách em). Pri nastavení zápornej hodnoty sa použije hodnota odsadenia uvedená vo vstupnom dokumente - Calibre odsadenie nezmení.

--smarten-punctuation
Convert plain quotes, dashes and ellipsis to their typographically correct equivalents. For details, see https://daringfireball.net/projects/smartypants

--subset-embedded-fonts
Subset all embedded fonts. Every embedded font is reduced to contain only the glyphs used in this document. This decreases the size of the font files. Useful if you are embedding a particularly large font with lots of unused glyphs.

--transform-css-rules
Path to a file containing rules to transform the CSS styles in this book. The easiest way to create such a file is to use the wizard for creating rules in the calibre GUI. Access it in the "Look & feel->Transform styles" section of the conversion dialog. Once you create the rules, you can use the "Export" button to save them to a file.

--unsmarten-punctuation
Skonvertovať ozdobné úvodzovky, pomlčky a trojbodky na ich obyčajné ekvivalenty.

Modifikovať text a štruktúru dokumentu pomocou spoločných znakov. Štandardne je vypnuté. Použite --enable-heuristics na zapnutie. Jednotlivé akcie môžu byť zakázané pomocou voľby --disable-
*
.
--disable-dehyphenate
Analyzovať delenie slov v celom dokumente. Dokument samotný sa použije ako slovník na určenie, či majú byť rozdelenia ponechané, alebo odstránené.

--disable-delete-blank-paragraphs
Odstrániť prázdne odstavce z dokumentu ak sa nachádzajú medzi každým ďalším odstavcom

--disable-fix-indents
Preklopiť odsadenie z viacerých nedeliteľných medzier do CSS.

--disable-format-scene-breaks
Left aligned scene break markers are center aligned. Replace soft scene breaks that use multiple blank lines with horizontal rules.

--disable-italicize-common-cases
Hľadať zvyčajné slová a vzorce, ktoré označují kurzívou a previesť ich na kurzívu.

--disable-markup-chapter-headings
Detekovať neformátované hlavičky a podhlavičky kapitol. Zmeniť ich na značky h2 a h3. Toto nastavenie nevytvorí Obsah, ale spolu s detekciou štruktúry môže byť použité na jeho vytvorenie.

--disable-renumber-headings
Hľadá výskyty značiek <h1> alebo <h2> nasledujúcich po sebe. Značky sa prečíslujú, čím sa zabráni rozdeleniu uprostred hlavičiek kapitol.

--disable-unwrap-lines
Nezalamovať riadky používajúce interpunkciu a ďalšie formátovacie stopy.

--enable-heuristics
Povoliť heuristické zpracovanie. Aby bolo umožnené akékoľvek heuristické spracovanie, musí byť táto voľba povolená.

--html-unwrap-factor
Mierka používaná na určenie dĺžky, od ktorej sa riadok nemá zalomiť. Platné hodnoty sú desatinné čísla medzi 0 a 1. Štandard je 0,4; tesne pod strednou dĺžkou riadka. Ak iba niekoľko riadkov v dokumente nevyžadujú zalomenie, mala by sa táto hodnota znížiť.

--replace-scene-breaks
Nahradiť zalomenie scény zadaným textom. V pôvodnom stave je použitý text zo vstupného súboru.

Upraviť text a štruktúru dokumentu pomocou určených šablón.
--search-replace
Path to a file containing search and replace regular expressions. The file must contain alternating lines of regular expression followed by replacement pattern (which can be an empty line). The regular expression must be in the Python regex syntax and the file must be UTF-8 encoded.

--sr1-replace
Náhrada za text nájdený pomocou sr1-search.

--sr1-search
Hľadaný reťazec (regulárny výraz), ktorý sa má nahradiť pomocou sr1-replace.

--sr2-replace
Náhrada za text nájdený pomocou sr2-search.

--sr2-search
Hľadaný reťazec (regulárny výraz), ktorý má byť nahradený pomocou sr2-replace.

--sr3-replace
Náhrada za text nájdený pomocou sr3-search.

--sr3-search
Hľadaný reťazec (regulárny výraz), ktorý má byť nahradený pomocou sr3-replace.

Autodetekcia štruktúry dokumentu.
--chapter
An XPath expression to detect chapter titles. The default is to consider <h1> or <h2> tags that contain the words "chapter", "book", "section", "prologue", "epilogue" or "part" as chapter titles as well as any tags that have class="chapter". The expression used must evaluate to a list of elements. To disable chapter detection, use the expression "/". See the XPath Tutorial in the calibre User Manual for further help on using this feature.

--chapter-mark
Nastavenie spôsobu označenia detekovaných kapitol. Hodnota "pagebreak" vloží pred kapitoly zlom stránky. Hodnota "rule" vloží pred kapitoly riadok. Hodnota "none" zakáže označovanie kapitol a hodnota "both" bude označovať kapitoly zlomami stránky aj riadkami.

--disable-remove-fake-margins
Niektoré dokumenty špecifikujú okraje stránok určením pravého a ľavého okraja v každom odstavci samostatne. Calibre sa pokúsi takéto okraje nájsť a odstrániť. Niekedy to môže spôsobiť odstránenie aj tých okrajov, ktoré nemali byť odstránené. V takom prípade môžete odstraňovanie okrajov vypnúť.

--insert-metadata
Insert the book metadata at the start of the book. This is useful if your e-book reader does not support displaying/searching metadata directly.

--page-breaks-before
An XPath expression. Page breaks are inserted before the specified elements. To disable use the expression: /

--prefer-metadata-cover
Obálka nájdená v zdrojovom súbore má prednosť pred zvolenou obálkou.

--remove-first-image
Remove the first image from the input e-book. Useful if the input document has a cover image that is not identified as a cover. In this case, if you set a cover in calibre, the output document will end up with two cover images if you do not specify this option.

--start-reading-at
An XPath expression to detect the location in the document at which to start reading. Some e-book reading programs (most prominently the Kindle) use this location as the position at which to open the book. See the XPath tutorial in the calibre User Manual for further help using this feature.

Ovláda automatické generovania obsahu. Štandardne, v prípade, že zdrojový súbor má obsah, bude použitý prednostne pred automaticky generovaným.
--duplicate-links-in-toc
Povoliť duplicitné položky pri vytváraní obsahu z odkazov vo vstupnom dokumente. Tzn. povoliť viac položiek s rovnakým názvom za predpokladu, že odkazujú na rozdielne miesta.

--level1-toc
Výraz XPath určujúci všetky značky, ktoré by mali byť pridané do Obsahu na prvej úrovni. Ak je hodnota zadaná, má prednosť pred ostatnými formami autodetekcie. Pozrite si príklady v Školení XPath v Užívateľskej príručke Calibre.

--level2-toc
Výraz XPath určujúci všetky značky, ktoré by mali byť pridané do Obsahu na druhej úrovni. Každá položka je pridaná pod predchádzajúcu položku prvej úrovne. Pozrite si príklady v Školení XPath v Užívateľskej príručke Calibre.

--level3-toc
Výraz XPath určujúci všetky značky, ktoré by mali byť pridané do Obsahu na tretej úrovni. Každá položka je pridaná pod predchádzajúcu položku druhej úrovne. Pozrite si príklady v Školení XPath v Užívateľskej príručke Calibre.

--max-toc-links
Maximálny počet odkazov na vloženie do TOC. Nastavte na 0 pre vypnutie. Predvolená hodnota je: 50. Odkazy sú pridané do obsahu, ak je zistená nižšia ako prahová hodnota počtu kapitol.

--no-chapters-in-toc
Nepridávať automaticky nájdené kapitoly do obsahu.

--toc-filter
Odstrániť položky z Obsahu ktorých názvy vyhovujú zadanému regulárnemu výrazu. Takéto položky sú odstránené vrátane všetkých ich potomkov.

--toc-threshold
Ak počet automaticky nájdených kapitol neprekročí túto hodnotu, budú odkazy na ne pridané do obsahu. Predvolená hodnota je 6.

--use-auto-toc
Ak má zdrojový súbor Obsah, štandardne je uprednostnený pred automaticky generovaným. Pomocou tejto voľby bude vždy použitý automaticky generovaný.

Nastavenia výstupných metadát
--author-sort
Reťazec, ktorý bude použitý pri triedení podľa autora.

--authors
Nastaviť autorov. Viac autorov by malo byť oddelené znakmi.

--book-producer
Zadajte výrobcu knihy

--comments
Nastaviť popis e-knihy.

--cover
Nastavenie obálky ako špecifického URL sôboru

--isbn
Vložiť ISBN knihy

--language
Nastaviť jazyk.

--pubdate
Set the publication date (assumed to be in the local timezone, unless the timezone is explicitly specified)

--publisher
Nastaviť vydavateľa e-knihy.

--rating
Ohodnotiť. Možno vložiť číslo medzi 1 a 5

--read-metadata-from-opf, --from-opf, -m
Čítanie metadát z špecifikovaného OPF sôboru. Prečítané metadáta z tohto súboru prepíšu metadata v zdrojovom súbore.

--series
Nastaviť sériu, do ktorej táto e-kniha patrí.

--series-index
Zadajte poradové číslo knihy v rámci tejto série.

--tags
Zadajte značky pre knihy. Mali by byť oddelené čiarkami.

--timestamp
Nastav časový údaj (už to viac nie je nikde použité)

--title
Nastaviť názov

--title-sort
Verzia názvu použitá pre triedenie.

Voľby na pomoc s ladením konverzie.
--debug-pipeline, -d
Uložiť výstupu z rôznych fáz konverzie do zadaného adresára. Je to užitočné, ak si nie ste istí, v ktorej fáze konverzie nastáva chyba.

--verbose, -v
Level of verbosity. Specify multiple times for greater verbosity. Specifying it twice will result in full verbosity, once medium verbosity and zero times least verbosity.

Kovid Goyal

Kovid Goyal
novembra 08, 2019 4.3.0