Arch manual pages

EXPR(1) Uživatelské příkazy EXPR(1)

expr - vyhodnotí výraz

expr VÝRAZ
expr VOLBA

--bignum
vždy použije aritmetikus libovolnou přesností
--no-bignum
vždy použije aritmetiku se stálou přesností
--help
vypíše tuto nápovědu a skončí
--version
vypíše číslo verze a skončí

Příkaz expr vyhodnotí VÝRAZ a vypíše výsledek na standardní výstup. Prázdný řádek níže odděluje skupiny podle zvyšující se priority. VÝRAZ může být:

ARG1 | ARG2
Pokud první argument není ani prázdný řetězec (null) ani 0, je výsledkem první argument, jinak je výsledkem druhý argument.
ARG1 & ARG2
Jestliže ani jeden argument není ani prázdný řetězec (null) ani 0, je výsledkem první argument, jinak je výsledkem 0.
ARG1 < ARG2
ARG1 je menší než ARG2
ARG1 <= ARG2
ARG1 je menší nebo roven ARG2
ARG1 = ARG2
ARG1 je roven ARG2
ARG1 != ARG2
ARG1 není roven ARG2
ARG1 >= ARG2
ARG1 je větší než nebo roven ARG2
ARG1 > ARG2
ARG1 je větší než ARG2
ARG1 + ARG2
aritmetický součet ARG1 a ARG2
ARG1 - ARG2
aritmetický rozdíl ARG1 a ARG2
ARG1 * ARG2
aritmetický násobek ARG1 a ARG2
ARG1 / ARG2
aritmetický podíl ARG1 a ARG2
ARG1 % ARG2
zbytek po celočíselném dělení ARG1 argumentem ARG2
ŘETĚZEC : REGEXP
Porovnání řetězce s regulární výrazem.
match ŘETĚZEC REGEXP
stejné jako ŘETĚZEC : REGEXP
substr ŘETĚZEC POZICE DÉLKA
podřetězec zadaného ŘETĚZCE, POZICE se počítá od 1
index ŘETĚZEC SEZNAM-ZNAKŮ
první pozice v ŘETĚZCI, na které je některý ze znaků uvedených v SEZNAMU-ZNAKŮ, jestliže není nalezen žádný znak, vrátí 0.
length ŘETĚZEC
délka ŘETĚZCE
+ SLOVO
interpretuje SLOVO (token) jako řetězec, i když se jedná o
klíčové slovo jako `match' nebo operátor jako `/'
( VÝRAZ )
hodnota VÝRAZU

Escapování nebo uvození řetězců může být nezbytné, aby speciální znaky v řetězcích neinterpretoval shell. Pokud jsou oba argumenty čísla, je porovnání aritmetické, jinak abecední. Při porovnání řetězce s regulární výrazem jestliže je část druhého operandu uzavřena mezi \( a \), bude výsledkem ta část prvního řetězce, která vyhovovala části regulárního výrazu mezi \( a \) nebo prázdný řetězec (null); Jestliže \( a \) nebyly použity, vrací počet vyhovujících znaků nebo 0.

Návratová hodnota je 0, pokud VÝRAZ není ani prázdný řetězec (null) ani 0; 1 v případě, že VÝRAZ je prázdný řetězec (null) nebo 0; a 3 pokud došlo k chybě.

Napsal Mike Parker a James Youngman.

Chyby hlaste na <bug-coreutils@gnu.org>.

Copyright © 2008 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU GPL verze 3 nebo novější <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
Toto je volné programové vybavení: můžete jej měnit a šířit. Je zcela BEZ ZÁRUKY, v rozsahu povoleném zákonem.

Úplná dokumentace pro expr je udržována jako Texinfo manuál. Pokud jsou správně nainstalovány programy info a expr, měl by příkaz
info coreutils 'expr invocation'

zpřístupnit kompletní manuál.

říjen 2008 GNU coreutils 7.0