Arch manual pages

LN(1) Uživatelské příkazy LN(1)

ln - vytváří odkazy na soubory

ln [VOLBA]... [-T] CÍL JMÉNO_ODKAZU (1. forma)
ln [VOLBA]... CÍL (2. forma)
ln [VOLBA]... CÍL... ADRESÁŘ (3. forma)
ln [VOLBA]... -t ADRESÁŘ CÍL... (4. forma)

V 1. formě In vytváří odkaz na CÍL pojmenovaný JMÉNO_ODKAZU. Ve druhé formě vytváří odkaz na CÍL v aktuálním adresáři. Ve třetí a čtvrté formě vytváří odkazy na každý CÍL v ADRESÁŘi. Implicitně vytváří pevné odkazy; s volbou --symbolic vytváří symbolické odkazy. Když jsou vytvářeny pevné odkazy, musí každý CÍL existovat.

Argumenty povinné pro dlouhé volby jsou pro krátké volby také povinné.

--backup[=CONTROL]
Vytváří záložní kopie každého souboru, který v cíli existuje
-b
jako --backup, ale bez argumentu
-d, -F, --directory
umožní superuživateli vytvářet pevné odkazy na adresáře (Poznámka: Pravděpodobně selže kvůli omezením systému dokonce i pro superuživatele.)
-f, --force
maže existující cílové soubory
-n, --no-dereference
pokud je zadaný cíl symbolickým odkazem na adresář, bude považovat cíl za normální soubor
-i, --interactive
bude žádat potvrzení před smazáním existujících cílových souborů
-s, --symbolic
vytváří symbolické odkazy místo pevných
-S, --suffix=PŘÍPONA
přenastaví příponu záložních souborů
-t, --target-directory=ADRESÁŘ
určí cílový adresář, ve kterém budou odkazy vytvářeny
-T, --no-target-directory
považuje JMÉNO_ODKAZU za normální soubor
-v, --verbose
vypisuje jméno každého odkazovaného souboru
--help
vypíše tuto nápovědu a skončí
--version
vypíše číslo verze a skončí

Přípona záložních souborů je `~', pokud nebyla nastavena použitím --suffix nebo SIMPLE_BACKUP_SUFFIX. Metoda pro kontrolu verzí může být změněna pomocí volby --backup nebo proměnnou prostředí VERSION_CONTROL. Povolené hodnoty jsou:

none, off
nikdy nevytvářet zálohy (i pokud je použito --backup)
numbered, t
vytváří číslované zálohy
existing, nil
vytváří číslované zálohy, pokud jsou již použity, v opačném případě vytváří prosté zálohy
simple, never
vždy vytváří prosté zálohy

Napsal Mike Parker a David MacKenzie.

Chyby hlaste na <bug-coreutils@gnu.org>.

Copyright © 2008 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU GPL verze 3 nebo novější <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
Toto je volné programové vybavení: můžete jej měnit a šířit. Je zcela BEZ ZÁRUKY, v rozsahu povoleném zákonem.

link(2), symlink(2)

Úplná dokumentace pro ln je udržována jako Texinfo manuál. Pokud jsou správně nainstalovány programy info a ln, měl by příkaz

info coreutils 'ln invocation'

zpřístupnit kompletní manuál.

říjen 2008 GNU coreutils 7.0