Arch manual pages

NOTION(1) General Commands Manual NOTION(1)

Notion - správce oken systému X11

notion [volby]

Notion je dlaždicový správce oken se záložkami navržený pro klávesnicové uživatele.

-display počítač:displej.obrazovka
X displej, který se má spravovat
-conffile soubor
Konfigurační soubor, který se má použít
-searchdir adresář
Adresář, ve kterém se budou hledat konfigurační soubory a ostatní skripty
-oneroot
Na X serverech s více obrazovkami (ne-Xinerama) bude spravovat pouze výchozí obrazovku (kořenové okno). (Tedy ne všechny, které byly zadány v parametru -display nebo v proměnné DISPLAY.)
-session název_sezení
Nastaví název sezení. Tato volba ovlivní, kam se uloží pracovní plochy a ostatní soubory. Pokud není nastavená, použije se ~/.notion/session_name.
-help
Zobrazí nápovědu k příkazovým parametrům
-version
Zobrazí verzi
-about
Zobrazí informace o programu (verze, autor, copyright)

Tato sekce přináší přehled typů objektů, které se objevují na X displeji spravovaném Notionem. To je nezbytné pro pochopení operací s objekty a pro pochopení, proč jsou různá klávesová přiřazení dostupná jen u některých objektů. Podrobnější popis nutný pro psaní vlastních přizpůsobení naleznete na webových stránkách Notionu.

Nejvyššími objekty jsou obrazovky, které odpovídají fyzickým obrazovkám. Obrazovky obsahují pracovní plochy (což je něco jako skupiny) a klientská okna v celoobrazovkovém režimu. V jeden okamžik může být na obrazovce zobrazen právě jeden takový objekt.

Pracovní plochy mohou obsahovat dlaždice a odpojené/plovoucí rámy. Dlaždice obsahují rámy tak, aby bezezbytku vyplnily (vydláždily) celou obrazovku, a případně stavový řádek a dok. Podobně jako obrazovky obsahují i rámy další objekty, ale v tomto případě již jde většinou o skupiny klientských oken. Po většinu času bývají rámy jedinou viditelnou částí Notionu - volitelně mohou mít kolem sebe orámování a pro každého potomka zobrazují záložku.

Další viditelnou částí jsou dotazy. Nejde o nic jiného než obdélníky, které se objeví ve spodní části rámů nebo obrazovek vždy, když se Notion ptá na nějakou informaci (třeba název okna pro připojení, nebo název programu, který se má spustit). Většina dotazů podporuje doplňování klávesou tab.

Toto jsou výchozí přiřazení klávesových zkratek. Přiřazení modifikátoru (Mod1) závisí na systému. Na PCčkách s XFree86 bude nejspíš navázán na levou klávesu Alt (Alt_L). Na Sunech je obvykle namapován na klávesy s diamanty (Meta_L, Meta_R). Konkrétní přiřazení zjistíte programem xmodmap(1).

Řetězec v hranatých závorkách určuje modul, jehož konfigurační soubor definuje toto přiřazení.

Mod4+1, Mod4+2, Mod4+3, Mod4+4, Mod4+5, Mod4+6, Mod4+7, Mod4+8, Mod4+9, Mod4+0
Přepne se na n-tý objekt (pracovní plochu, celoobrazovkové okno) na aktuální obrazovce.
Mod4+comma, Mod4+period
Přepne se na další/předchozí objekt v aktuální obrazovce.
Mod4+K K
Přejde do prvního regionu vyžadujícího pozornost nebo do předchozího aktivního.
Mod4+K T
Vyčistí všechny značky.
Mod4+Shift+1, Mod4+Q, Mod4+Shift+2, Mod4+W, Mod4+Shift+3, Mod4+E
U víceobrazovkového nastavení přejde na n-tou obrazovku.
Mod4+Shift+comma, Mod4+I, Mod4+O, Mod4+grave
Ve víceobrazovkovém nastavení přejde na další/předchozí obrazovku.
Mod4+F9
Vytvoří novou pracovní plochu vybraného typu.
F12, Button3 stisk
Zobrazí hlavní menu.
Button2 stisk
Zobrazí menu se seznamem oken.
Mod4+Tab
Cykluje vpřed.
Mod4+K Tab
Cykluje vzad.
Mod4+K R
Pokud je to možné, přesune zaměřený objekt nahoru.

Mod4+C
Zavře aktuální objekt.

Mod4+K H, Mod4+K V
Maximalizuje rám horizontálně/vertikálně.
Button3 stisk
Zobrazí kontextové menu.
Mod4+R
Zahájí režim přesunu/změny velikosti.
Button1 kliknutí na tab, Button2 kliknutí na tab
Přepne rám, aby zobrazoval objekt určený záložkou.
Button1 tažení na border, Mod4+Button3 tažení
Změní velikost rámu.
Mod4+Button1 tažení
Přesune rám.
Button1 tažení na tab, Button2 tažení na tab
Přesune objekty mezi rámy pomocí tažení za záložku.
Mod4+Button4 kliknutí, Mod4+Button5 kliknutí
Přepne se na další/předchozí objekt v rámu.

Mod4+T
Přepne označení aktuálního objektu.
Mod4+L
Zamknout obrazovku
F1
Zeptá se na manuálovou stánku, kterou má zobrazit.
Mod4+F1
Show the Notion manual page.
F2
Spustí emulátor terminálu.
F3
Zeptá se na příkaz, který má spustit.
Mod4+F3
Zeptá se na lua kód, který má vykonat.
F4
Zeptá se na jméno počítače, ke kterému se má připojit pomocí SSH.
F5
Zeptá se na soubor, který chcete upravit.
F6
Zeptá se na soubor, který chcete zobrazit.
F9
Zeptá se na pracovní plochu, na kterou má přejít, nebo ji vytvořit.
Mod4+G
Dotáže se na klientské okno, do něhož má přejít.
Mod4+M
Zobrazí kontextové menu.
Mod4+K D
Odpojí nebo znovu připojí objekt z/do původního umístění.
Mod4+K G
Menu for recently used workspaces.

Mod4+A
Dotáže se na klientské okno, které má připojit.
Mod4+K 1, Mod4+K 2, Mod4+K 3, Mod4+K 4, Mod4+K 5, Mod4+K 6, Mod4+K 7, Mod4+K 8, Mod4+K 9, Mod4+K 0
Přepne se do n-tého objektu v rámu.
Mod4+K N, Mod4+K P
Přepne se na další/předchozí objekt v rámu.
Mod4+K comma, Mod4+K period
Přesune objekt v rámu vlevo/vpravo.
Mod4+K H, Mod4+K V
Maximalizuje rám horizontálně/vertikálně.
Mod4+K A
Připojí označené objekty k tomuto rámu.

Button1 dvojité kliknutí na tab
Přepne stínový režim
Button1 stisk na tab, Button1 stisk na border, Mod4+Button1 kliknutí
Přesune rám do popředí.
Mod4+Button3 kliknutí
Přesune rám do pozadí
Button1 tažení na tab
Přesune rám.
Mod4+K B
Změní rám na dlaždice (pokud zatím dlaždice na pracovní ploše neexistují).

Mod4+S
Rozpůlí rám vertikálně.
Mod4+P, Mod4+N, Mod4+Shift+Button4 kliknutí, Mod4+Shift+Button5 kliknutí
Go to frame above/below current frame.
Mod4+Tab, Mod4+K Tab
Go to frame right/left of current frame.
Mod4+K S
Rozpůlí rám horizontálně.
Mod4+K X
Zničí aktuální rám.

Mod4+K Mod4+L
Postrčí klientské okno. To může pomoci některým programům, které mají problémy se změnou velikosti.
Mod4+K C
Ukončí klienta vlastnícího klientské okno.
Mod4+K Q
Pošle následující stisk klávesy klientskému oknu. Některé programy to implicitně nepovolují.

Mod4+Return
Přepne skupinu klientského okna do celoobrazovkového režimu.

Escape
Zruší režim změny velikosti.
Return
Ukončí režim změny velikosti.
Left, Right, Up, Down, F, B, P, N
Roste v zadaném směru.
Shift+Left, Shift+Right, Shift+Up, Shift+Down, Shift+F, Shift+B, Shift+P, Shift+N
Zmenšuje v zadaném směru.
Mod4+Left, Mod4+Right, Mod4+Up, Mod4+Down, Mod4+F, Mod4+B, Mod4+P, Mod4+N
Posune se v zadaném směru.

Escape, Control+G, Control+C
Zavře okno s dotazem/zprávou, aniž by se spustily svázané akce..
Control+U, Control+V, Page_Up, Page_Down
Roluje zprávu nebo seznam dokončení nahoru/dolů.

Tyto jsou podobné jako v textovém editoru joe(1). Vyjmutí, kopírování a vložení sice pracují mírně konvenčněji, ale klávesy jsou shodné.

Control+F, Control+B, Right, Left
Posune se o znak vpřed/vzad.
Control+E, Control+A, End, Home
Skočí na konec/začátek.
Control+X, Control+Z
Přeskočí slovo dopředu/dozadu.
Control+D, Delete
Smaže následující znak.
BackSpace, Control+H
Smaže předchozí znak.
Control+W, Control+O
Smaže slovo před/za kurzorem.
Control+J
Smaže text do konce řádky.
Control+Y
Smaže celý řádek.
Control+T
Transponuje znaky.
Control+P, Control+N, Up, Down, Control+Up, Control+Down
Vybere další/předchozí (odpovídající) položku historie.
Button2 kliknutí, Control+K C
Vloží ze schránky.
Control+K B
Nastaví značku/začátek výběru.
Control+K Y
Vyjme výběr.
Control+K K
Zkopíruje výběr.
Control+K G
Smaže značku/zruší výběr.
Tab, Shift+Tab, Control+Tab
Zkusí doplnit zadaný text nebo bude cyklovat mezi možnostmi.
Control+R, Control+S
Doplní z historie.
Control+M, Return, KP_Enter
Zavře dotaz a spustí svázanou akci.

Escape, Control+G, Control+C, Left
Zavře menu.
Return, KP_Enter, Control+M, Right
Aktivuje vybranou položku v menu.
Control+N, Control+P, Up, Down
V menu vybere další/předchozí položku.
BackSpace
Vymaže buffer pro dopředné hledání v menu.

/etc/notion/cfg_notion.lua
Hlavní systémový konfigurační soubor
/etc/notion/cfg_*.lua
Ostatní konfigurační soubory
/etc/notion/look_*.lua
Soubory nastavující barevné schéma
~/.notion/
Uživatelské konfigurační soubory
~/.notion/cfg_notion.lua
Hlavní uživatelský konfigurační soubor (přepisuje systémové nastavení)

Domovská stránka Notionu http://notion.sf.net/

Dokument "Configuring and extending Notion with Lua" k nalezení tamtéž.

/usr/share/doc/notion/

X(7x), notionflux(1), joe(1)

Notion napsal Notion Team Ion napsal Tuomo Valkonen <tuomov at iki.fi>.

Do češtiny přeložil Miroslav Kuře <kurem at debian.cz>.