Arch manual pages

saned(1) General Commands Manual saned(1)

saned - SANE síťový démon

saned [-d [n]]

saned je SANE (Scanner Access Now Easy - Jednoduchý přistup ke skeneru) démon, který umožňuje vzdáleným klientům přístup k zařízení pro získání obrázků dostupných na lokálním počítači.

Příznak -d způsobí spuštění saned spuštěn v ladícím režimu (opak k režimu inetd(8) ). V tomto módu, saned čeká na příchozí spojení. Pokud je přeložen s podporou pro ladění, je možné zadat číslo, které vyjadřuje množství vypisovaných informací. Čím je číslo větší, tím více informací je vypisováno. Použijeme-li např. -d128, budou vypisovány všechny ladící informace.

Zaprvé a především: prosím neinstalujte saned jako setuid root bez patřičného důvodu. Zejména pokud je linkován dynamicky, protože je zde potenciální riziko využití bezpečnostních chyb.

Soubor saned.conf obsahuje seznam jmen počítačů, které mohou používat místní SANE zařízení. Prázdné řádky a řádky začínající křížkem (#) jsou ignorovány. Obsahuje-li řádek samotný znak ``+'', je umožněn přístup k místnímu zařízení z jakéhokoli počítače. Tuto volbu byste měli používat jen v případě, že víte, co děláte. Následuje ukázka konfiguračního souboru:

scan-client.somedomain.firm
# toto je komentář
localhost

Velikost písmen nemá význam, takže Ahost.COM je identické s ahost.com.

Pro správnou funkci saned je potřeba přidat následující řádek do souboru /etc/inetd.conf:

sane stream tcp nowait saned.saned /usr/sbin/saned saned

Pokud používáte v systému tcpd(8) lze pomocí něho kontrolovat přístup k SANED tak, že do konfiguračního souboru saned.conf vložíte znak ``+'' a v souboru /etc/inetd.conf použijete řádek:

sane stream tcp nowait saned.saned /usr/sbin/tcpd saned

Poznámka k oběma příkladům: předpokládáme, že v systému je uživatel saned a skupina saned. Pokud použijete nastavení podle tohoto příkladu, je potřeba nastavit přístupová práva k zařízení scanneru tak, aby uživatel nebo skupina saned s ním mohli pracovat (tj. čtení i zápis).

Nakonec je potřeba přidat do souboru /etc/services následující řádek:

sane 6566/tcp # SANE síťový skener démon

Port číslo 6566 nebude k SANE protokolu v budoucnosti oficiálně přidělen, a proto se může změnit.

/etc/hosts.equiv
Počítače vyjmenované v tomto souboru mají přístup ke všem lokálním zařízením. Pozor: tato metoda představuje bezpečnostní riziko a a její použití se nedoporučuje.
/etc/sane.d/saned.conf
Obsahuje seznamu počítačů s povolením k přístupu do místních SANE zařízení (viz popis SANE_CONFIG_DIR).

SANE_CONFIG_DIR
Tato proměnná udává seznam adresářů, které mohou obsahovat konfigurační soubory. V UNIXu jsou adresáře oddělovány dvojtečkou (`:'), v OS/2, jsou adresáře oddělovány středníkem (`;'). Jestliže tato proměnná není nastavena, konfigurační soubor je hledán ve dvou implicitních adresářích: nejprve v aktuálním adresáři (".") a pak v adresáři /etc/sane.d. Jestliže je proměnná ukončena oddělovacím znakem, pak jsou implicitní adresáře prohledány po explicitně definovaných adresářích (tj. po adresářích obsažených v proměnné prostředí). Např. při nastavení SANE_CONFIG_DIR na hodnotu "/tmp/config:" budou konfigurační soubory hledány v adresářích "tmp/config", "." a "/etc/sane.d".

scanimage(1), xscanimage(1), xcam(1), sane-dll(5), sane-hp(5), sane-mustek(5), sane-net(5), sane-pnm(5), sane-pint(5), sane-qcam(5), sane-umax(5)

David Mosberger

Ondřej Zvolský, do srozumitelné češtiny upravil Milan Keršláger.

Překlad je pravděpodobně zastaralý. Pokud chcete pomoci s jeho aktualizací, zamiřte na http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/
2 Apr 1999