Arch manual pages

SCP(1) General Commands Manual SCP(1)

scp
- secure copy -- kopíruje soubory mezi počítači za použití šifrované komunikace

scp [-1246BCpqrv] [-c šifra] [-F ssh_config] [-i soubor_s_identitou] [-l limit] [-o ssh_volby] [-P port] [-S program] [[uživatelč.@]počítač1č.:]soubor1 [...] [[uživatelč.@]počítač2č.:]soubor2

scp Příkaz scp slouží ke kopírování souborů mezi počítači v síti. Pro přenos dat využívá ssh(1) a používá stejnou autentizaci a poskytuje stejné zabezpečení jako ssh(1.) Na rozdíl od rcp(1) se scp ptá na přihlašovací hesla (login password) nebo přístupová hesla (passphrase), jestliže jsou pro autentizaci potřebná.

Všechna jména souborů použitá jako parametry příkazu scp mohou obsahovat jméno počítače a uživatele pro označení, že soubor má být kopírován na nebo ze zadaného počítače. Lze kopírovat i soubory mezi dvěma vzdálenými počítači.

Povolené jsou následující volby:

Přinutí scp použít protokol 1.
Přinutí scp použít protokol 2.
Přinutí scp používat pouze IPv4 adresy.
Přinutí scp používat pouze IPv6 adresy.
Bude pracovat v dávkovém režimu (nebude se ptát na přihlašovací ani přístupová hesla).
Povolí kompresi. Předá programu ssh(1) volbu -C pro povolení komprese.
šifra
Udává druh šifry, která má být použita pro šifrování přenosu dat. Tato volba je přímo předávána programu ssh(1).
ssh_config
Určí alternativní konfigurační soubor ssh pro uživatele. Tato volba je přímo předávána programu ssh(1).
soubor_s_identitou
Udává jméno souboru, z něhož se čte identita (soukromý klíč) pro RSA autentizaci. Tato volba je přímo předávána programu ssh(1).
limit
Omezuje přenosovou rychlost, zadává se v Kbit/s.
ssh_volby
Může být použito pro předání voleb programu ssh ve formátu, který používá ssh_config(5). To se hodí pro použití voleb, pro něž v programu scp neexistuje vlastní volba. Úplné informace o níže uvedených volbách a jejich možných hodnotách jsou uvedeny v ssh_config(5).

AddressFamily
 
BatchMode
 
BindAddress
 
ChallengeResponseAuthentication
 
CheckHostIP
 
Cipher
 
Ciphers
 
Compression
 
CompressionLevel
 
ConnectionAttempts
 
ConnectTimeout
 
ControlMaster
 
ControlPath
 
GlobalKnownHostsFile
 
GSSAPIAuthentication
 
GSSAPIDelegateCredentials
 
HashKnownHosts
 
Host
 
HostbasedAuthentication
 
HostKeyAlgorithms
 
HostKeyAlias
 
HOSTNAME
 
IdentityFile
 
IdentitiesOnly
 
KbdInteractiveDevices
 
LogLevel
 
MACs
 
NoHostAuthenticationForLocalhost
 
NumberOfPasswordPrompts
 
PasswordAuthentication
 
Port
 
PreferredAuthentications
 
Protocol
 
ProxyCommand
 
PubkeyAuthentication
 
RekeyLimit
 
RhostsRSAAuthentication
 
RSAAuthentication
 
SendEnv
 
ServerAliveInterval
 
ServerAliveCountMax
 
SmartcardDevice
 
StrictHostKeyChecking
 
TCPKeepAlive
 
UsePrivilegedPort
 
User
 
UserKnownHostsFile
 
VerifyHostKeyDNS
 
port
Určuje port použitý pro připojení na vzdálený počítač. Pro tuto volbu je použito velké písmeno ‘P’, protože význam volby -p (zachování časů a práv souboru) byl převzat z programu rcp(1).
Zachovává čas poslední změny, čas posledního přístupu a práva původního souboru.
Vypne zobrazování statistiky.
Rekurzivně kopíruje celé adresáře.
program
Určuje cestu k programu , který bude použit pro šifrované spojení. Program musí rozumět volbám ssh(1.)
Upovídaný režim. Zajistí, že příkazy scp a ssh(1) budou vypisovat ladící zprávy. Užitečné pro ladící účely při problémech se spojením, autentizací a konfigurací.

scp skončí s 0 při úspěchu nebo s >0, pokud došlo k chybě.

rcp(1), sftp(1), ssh(1), ssh-add(1), ssh-agent(1), ssh-keygen(1), ssh_config(5), sshd(8)

V programu scp byl použit zdrojový kód programu rcp(1) z University of California.

Timo Rinne ⟨tri@iki.fi⟩ Tatu Ylonen ⟨ylo@cs.hut.fi⟩
25.září 1999 Linux 4.20.11-arch2-1-ARCH