Arch manual pages

SIGBLOCK(2) Linux - příručka programátora SIGBLOCK(2)

sigblock, siggetmask, sigsetmask, sigmask - práce s maskou signálů

#include <signal.h>

int sigblock(int mask);

int siggetmask(void);

int sigsetmask(int mask);

int sigmask(int signum);

Tyto funkce jsou zastaralé a nahrazuje je funkce sigprocmask(2).

Systémové volání sigblock přidává signály uvedené v parametru mask k seznamu signálů, které jsou momentálně zablokovány.

Systémové volání sigsetmask nahrazuje seznam blokovaných signálů novým seznamem dodaným v parametru mask. Signály jsou zablokovány, je-li odpovídající bit v parametru mask nastaven na 1.

Aktuální seznam blokovaných signálů lze získat voláním funkce siggetmask.

Makro sigmask slouží k vytvoření masky pro daný signál signum.

Funkce siggetmask vrací aktuální seznam blokovaných signálů.

Funkce sigsetmask a sigblock vracejí předchozí seznam blokovaných signálů.

Prototypy pro tyto funkce jsou k dispozici pouze tehdy, je-li definována konstanta __USE_BSD před použitím <signal.h>.

Signály SIGKILL a SIGSTOP nelze blokovat - toto omezení je dáno systémem.

4.4BSD. Tyto funkce se objevily poprvé v BSD 4.3 a jsou zastaralé. V nových programech používejte prostředky POSIXu pro práci se signály.

kill(2), sigprocmask(2), signal(7)

Překlad je pravděpodobně zastaralý. Pokud chcete pomoci s jeho aktualizací, zamiřte na http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/
18.února 1997 Linux 1.3