Arch manual pages

SIGSETOPS(3) Linux - příručka Programátora SIGSETOPS(3)

sigemptyset, sigfillset, sigaddset, sigdelset, sigismember - operace POSIXu se sadami signálů.

#include <signal.h>

int sigemptyset(sigset_t *set);

int sigfillset(sigset_t *set);

int sigaddset(sigset_t *set, int signum);

int sigdelset(sigset_t *set, int signum);

int sigismember(const sigset_t *set, int signum);

Skupina funkcí sigsetops(3) umožňuje manipulaci se sadami signálů podle POSIXu.

Funkce sigemptyset inicializuje sadu signálů set na prázdnou (všechny signály jsou z ní vyloučeny).

Funkce sigfillset zařadí do sady set všechny signály.

Funkce sigaddset a sigdelset slouží k přidání, respektive vymazání signálu signum ze sady set.

Funkce sigismember testuje, je-li signál signum zahrnut do sady set.

Funkce sigemptyset, sigfullset, sigaddset a sigdelset vracejí nulu při úspěšném průběhu a -1 při chybě.

Funkce sigismember vrací 1, je-li signál signum v sadě set, 0 pokud v ní není, a -1 při chybě.

EINVAL
Parametr sig není platné číslo signálu.

POSIX

sigaction(2), sigpending(2), sigprocmask(2), sigsuspend(2)

Překlad je pravděpodobně zastaralý. Pokud chcete pomoci s jeho aktualizací, zamiřte na http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/
1. března 1997 Linux 1.0