Arch manual pages

STTY(1) Uživatelské příkazy STTY(1)

stty - mění a vypisuje nastavení terminálové linky

stty [-F ZAŘÍZENÍ | --file=ZAŘÍZENÍ] [NASTAVENÍ]...
stty [-F ZAŘÍZENÍ | --file=ZAŘÍZENÍ] [-a|--all]
stty [-F ZAŘÍZENÍ | --file=ZAŘÍZENÍ] [-g|--save]

Vypíše nebo změní nastavení terminálu.
-a, --all
vypíše všechna aktuální nastavení ve formě čitelné pro člověka
-g, --save
vypíše všechna aktuální nastavení ve formě čitelné pro stty
-F, --file=ZAŘÍZENÍ
otevře a použije určené ZAŘÍZENÍ namísto standardního vstupu
--help
vypíše tuto nápovědu a skončí
--version
vypíše číslo verze a skončí

Volitelná - uvedená před NASTAVENÍ znamená negaci. Znak * znamená ne-POSIXové nastavení. Druh systému, na kterém je příkaz spuštěn, určuje, která NASTAVENÍ jsou dostupná.

* dsusp CHAR
CHAR pošle stop signál pro terminál po vymazání (zahození) vstupu
eof CHAR
CHAR pošle znak end of file (ukončí vstup)
eol CHAR
CHAR ukončí řádek
* eol2 CHAR
alternativní CHAR pro ukončení řádku
erase CHAR
CHAR pro vymazání naposledy napsaného znaku
intr CHAR
CHAR pro poslání signálu přerušení
kill CHAR
CHAR pro vymazání aktuálního řádku
* lnext CHAR
CHAR vloží následující znak uvozeně
quit CHAR
CHAR pošle signál quit
* rprnt CHAR
CHAR znovuvypíše aktuální řádek (redraw)
start CHAR
CHAR obnoví výstup po jeho pozastavení
stop CHAR
CHAR pozastaví výstup
susp CHAR
CHAR pošle stop signál pro terminál
* swtch CHAR
CHAR pro přepnutí do jiné vrstvy shell
* werase CHAR
CHAR vymaže předchozí slovo

N
nastaví vstupní a výstupní rychlost na N baudů
* cols N
sdělí jádru, že terminál má N pozic na řádku
* columns N
stejné jako cols N
ispeed N
nastaví vstupní rychlost na N
* line N
používat linkovou disciplínu N
min N
nastaví minimální počet znaků, které uspokojí čtení, dokud nevyprší časový limit, když je nastaveno -icanon.
ospeed N
nastaví výstupní rychlost na N
* rows N
sdělí jádru, že terminál má N řádků
* size
vypíše počet řádků a pozic na řádku, podle nastavení terminálu v jádře
speed
vypíše rychlost terminálu
time N
nastaví timeout (v N desetinách sekundy) pro čtení, když je nastaveno -icanon

[-]clocal
zakáže modemové řídící signály
[-]cread
povolí příjem
* [-]crtscts
povolí RTS/CTS handshaking
csN
nastaví velikost znaku na N bitů, N je [5..8]
[-]cstopb
bude používat dva stop bity na znak (s `-' jeden stop bit)
[-]hup
když poslední proces zavře terminál, pošle signál hangup
[-]hupcl
stejné jako [-]hup
[-]parenb
bude generovat paritní bit na výstupu a očekávat paritní bit na vstupu
[-]parodd
nastaví lichou paritu (dokonce i s `-')

[-]brkint
znak break vyvolá interrupt signál
[-]icrnl
#-#-#-#-# choice #-#-#-#-# bude převádět znak carriage return na newline #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# převádět znaky carriage return na newline
[-]ignbrk
bude ignorovat znaky break
[-]igncr
bude ignorovat znak carriage return
[-]ignpar
ignoruje znaky s chybnou paritou
* [-]imaxbel
povolí pípání a zahazování přijímaných znaků místo jejich ukládání do vstupního bufferu, když je vstupní buffer plný
[-]inlcr
bude převádět znak newline na carriage return
[-]inpck
povolí kontrolu vstupní parity
[-]istrip
bude nulovat nejvyšší (osmý) bit vstupních znaků clear high (8th) bit of input characters
* [-]iutf8
bude předpokládat, že vstupní znaky jsou v kódování UTF-8
* [-]iuclc
bude převádět velká písmena na malá
* [-]ixany
Dovolí, aby byl výstup restartován libovolným znakem a ne jen znakem start
[-]ixoff
povolí zasílání start/stop znaků
[-]ixon
povolí XON/XOFF kontrolu toku
[-]parmrk
označí chyby parity (posloupností znaků 255-0)
[-]tandem
stejné jako [-]ixoff

* bsN
delay styl pro backspace, N v rozsahu [0..1]
* crN
delay styl pro carriage return, N v rozsahu [0..3]
* ffN
delay styl pro form feed, N v rozsahu [0..1]
* nlN
delay styl pro newline, N v rozsahu [0..1]
* [-]ocrnl
#-#-#-#-# choice #-#-#-#-# bude převádět znak carriage return na newline #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# převádět znaky carriage return na newline
* [-]ofdel
jako výplňkové znaky používat znaky delete místo znaků null
* [-]ofill
používat výplňkové (fill, padding) znaky v pauzách při přenosu
* [-]olcuc
převádět malá písmena na velká
* [-]onlcr
převádět znaky newline na dvojice carriage return-newline
* [-]onlret
znak newline provede návrat vozíku (jako carriage return)
* [-]onocr
nevypisovat znaky carriage return v prvním sloupci
[-]opost
provádět postprocessing výstupu
* tabN
delay styl pro horizontální tabulátor, N v rozsahu [0..3]
* tabs
stejné jako tab0
* -tabs
stejné jako tab3
* vtN
delay styl pro verikální tabulátor, N v rozsahu [0..1]

[-]crterase
bude provádět echo při vymazávaní znaků pomocí posloupnosti backspace-space-backspace
* crtkill
kill all line by obeying the echoprt and echoe settings
* -crtkill
bude provádět echo speciálního znaku kill vymazáním všech znaků na řádku způsobem určeným nastaveními echoctl a echok
* [-]ctlecho
bude provádět echo řídících znaků jako posloupností `^c'
[-]echo
bude provádět echo vstupních znaků
* [-]echoctl
stejné jako [-]ctlecho
[-]echoe
stejné jako [-]crterase
[-]echok
bude provádět echo znaku newline po znaku kill
* [-]echoke
stejné jako [-]crtkill
[-]echonl
bude provádět echo znaku newline i když neprovádí echo ostatních znaků
* [-]echoprt
bude provádět echo vymazávaných znaků pozpátku, mezi znaky `\' a '/'
[-]icanon
povolí speciální znaky erase, kill, werase a rprnt
[-]iexten
povolí ne-POSIXové speciální znaky
[-]isig
ovolí speciální znaky interrupt, quit a suspend
[-]noflsh
zakáže vyprázdnění bufferu po speciálních znacích interrupt a quit
* [-]prterase
stejné jako [-]echoprt
* [-]tostop
pozastaví úlohy v pozadí, které se pokoušejí psát na terminál
* [-]xcase
Escapuje velká písmena znakem `\', když je nastaveno icanon

* [-]LCASE
stejné jako [-]lcase
cbreak
stejné jako -icanon
-cbreak
stejné jako icanon
cooked
stejné jako brkint ignpar istrip icrnl ixon opost isig icanon; navíc nastaví znaky eof a eol na jejich implicitní hodnoty
-cooked
stejné jako raw
crt
stejné jako echoe echoctl echoke
dec
stejné jako echoe echoctl echoke -ixany intr ^c erase 0177 kill ^u
* [-]decctlq
stejné jako [-]ixany
ek
nastaví speciální znaky erase a kill na jejich implicitní hodnoty
evenp
stejné jako parenb -parodd cs7
-evenp
stejné jako -parenb cs8
* [-]LCASE
stejné jako xcase iuclc olcuc
litout
stejné jako -parenb -istrip -opost cs8
-litout
stejné jako parenb istrip opost cs7
nl
stejné jako -icrnl -onlcr
-nl
stejné jako icrnl -inlcr -igncr onlcr -ocrnl -onlret
oddp
stejné jako parenb parodd cs7
-oddp
stejné jako -parenb cs8
[-]parity
stejné jako [-]evenp
pass8
stejné jako -parenb -istrip cs8
-pass8
stejné jako parenb istrip cs7
raw
stejné jako -ignbrk -brkint -ignpar -parmrk -inpck -istrip -inlcr -igncr -icrnl -ixon -ixoff -iuclc -ixany -imaxbel -opost -isig -icanon -xcase min 1 time 0
-raw
stejné jako cooked
sane
stejné jako cread -ignbrk brkint -inlcr -igncr icrnl -iutf8 -ixoff -iuclc -ixany imaxbel opost -olcuc -ocrnl onlcr -onocr -onlret -ofill -ofdel nl0 cr0 tab0 bs0 vt0 ff0 isig icanon iexten echo echoe echok -echonl -noflsh -xcase -tostop -echoprt echoctl echoke; nastaví všechny speciální znaky na jejich implicitní hodnoty

Pracuje s terminálovou linkou připojenou na standardní vstup. Pokud nejsou zadány žádné parametry, příkaz stty vypíše rychlost, číslo linkové disciplíny a odchylky od nastavení `stty sane'. CHAR v nastaveních je brán buďto doslovně nebo kódovaně jako ^c, 0x37, 0177 nebo 127; Nastavením hodnoty `^-' nebo `undef' se příslušný speciální znak zakáže.

Napsal David MacKenzie.

Chyby hlaste na <bug-coreutils@gnu.org>.

Copyright © 2008 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU GPL verze 3 nebo novější <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
Toto je volné programové vybavení: můžete jej měnit a šířit. Je zcela BEZ ZÁRUKY, v rozsahu povoleném zákonem.

Úplná dokumentace pro stty je udržována jako Texinfo manuál. Pokud jsou správně nainstalovány programy info a stty, měl by příkaz
info coreutils 'stty invocation'

zpřístupnit kompletní manuál.

říjen 2008 GNU coreutils 7.0