Arch manual pages

SWAPPO(1) [FIXME: manual] SWAPPO(1)

swappo - intercambia as cadeas msgid e msgstr nun ficheiro PO

swappo [ficheiro.po]

swappo le o ficheiro PO dado e intercambia os campos msgid e msgstr de cada mensaxe. O resultado é un novo ficheiro PO que traduce no sentido oposto. Por exemplo, se o ficheiro PO traduce de Inglés a Galego, o novo ficheiro PO traducirá de Galego a Inglés.

O novo ficheiro PO será escrito na saída estándar. O antigo ficheiro PO ficará tal como era.

Esta utilizade forma parte do Kit de Desenvolvimento de Sóftware de KDE

po2xml(1), split2po(1), transxx(1), xml2pot(1)

As ferramentas PO-XML foron escritas por Stephan Kulow <coolo@kde.org>

Esta páxina de manual foi elaborada por Ben Burton<bab@debian.org>

Ben Burton <bab@debian.org>
Autor.
7 de abril de 2003 [FIXME: source]