Arch manual pages

TEE(1) Uživatelské příkazy TEE(1)

tee - čte standardní vstup a zapisuje na standardní výstup a do souborů

tee [VOLBA]... [SOUBOR]...

Kopíruje standardní vstup na standardní výstup a do všech SOUBORů zadaných jako parametry.
-a, --append
načítaná data jsou připsána na konec zadaných SOUBORů místo jejich přepsání
-i, --ignore-interrupts
ignoruje signály přerušení
--help
vypíše tuto nápovědu a skončí
--version
vypíše číslo verze a skončí

Pokud je SOUBOR určen jako -, kopíruje na standardní výstup.

Napsal Mike Parker, Richard M. Stallman a David MacKenzie.

Chyby hlaste na <bug-coreutils@gnu.org>.

Copyright © 2008 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU GPL verze 3 nebo novější <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
Toto je volné programové vybavení: můžete jej měnit a šířit. Je zcela BEZ ZÁRUKY, v rozsahu povoleném zákonem.

Úplná dokumentace pro tee je udržována jako Texinfo manuál. Pokud jsou správně nainstalovány programy info a tee, měl by příkaz
info coreutils 'tee invocation'

zpřístupnit kompletní manuál.

říjen 2008 GNU coreutils 7.0