Arch manual pages

WGET(1) GNU Wget WGET(1)

wget - neinteraktivní nástroj k stahování souborů

wget [volba]... [URL]...

GNU Wget je nástroj pro neinteraktivní stahování souborů z WWW. Podporuje protokoly HTTP, HTTPS a FTP, i stahování přes HTTP proxy.

Wget je neinteraktivní program, což znamená, že dovede pracovat na pozadí, i když není uživatel přihlášen. Lze tedy spustit program, odhlásit se a počkat, až dodělá určenou práci. Naopak většina www prohlížečů vyžaduje neustálou přítomnost uživatele, což může být v případě přenosu většího množství dat na obtíž.

Wget umí následovat odkazy z HTML a XHTML stránek a vytvářet lokální verze vzdálených serverů tak, že vytvoří přesnou kopii jejich adresářové struktury. Tomu se někdy říká “rekurzívní stahování”. Wget přitom respektuje Robot Exclusion Standard (/robots.txt). Wget je možné nastavit, aby odkazy ve stažených HTML souborech konvertoval na odkazy na lokální soubory pro offline prohlížení.

Wget byl navržen pro robustnost na pomalých nebo nestabilních sítových připojeních; pokud stahování selže kvůli problému v síti, bude to zkoušet znovu, dokud jej nestáhne celý. Pokud server podporuje obnovení stahování (regetting), požádá jej o obnovení stahování v místě, kde předtím skončil.

Protože Wget používá ke zpracování argumentů příkazové řádky GNU getopt, má každá volba dlouhou a krátkou formu. Dlouhé se lépe pamatují, ale zdržují při psaní. Je možné obě formy libovolně kombinovat nebo uvádět volby za argumenty příkazové řádky. Tak je možné napsat:

wget -r --tries=10 http://fly.srk.fer.hr/ -o log

Mezeru mezi volbou, která akceptuje argument, a argumentem lze vypustit. Namísto -o log lze napsat -olog.

Volby, které argument nevyžadují, je možné sloučit, jako:

wget -drc <URL>

To je rovnocenné zápisu:

wget -d -r -c <URL>

Protože volby je možné uvést za argumenty, můžete argumenty ukončit s --. Tj. následující zápis se pokusí stáhnout URL -x, selhání zapíše do log:

wget -o log -- -x

Volby, které akceptují seznamy oddělené čárkou respektují konvenci, že určení prázdného seznamu vymaže jeho hodnotu. To lze využít pro zrušení nastavení z .wgetrc. Například pokud .wgetrc nastavuje "exclude_directories" na /cgi-bin, následující příklad je nejprve vymaže a potom nastaví na vyloučení /~nobody a /~somebody. Seznamy je také možno vymazat ve .wgetrc.

wget -X ” -X /~nobody,/~somebody

Většina voleb, které neakceptují argumenty, jsou booleovské volby, protože jejich stav lze zachytit jako ano nebo ne (“booleovskou proměnnou”). Například --follow-ftp nastaví Wget, aby následoval FTP odkazy z HTML souborů a na druhou stranu --no-glob mu přikazuje neprovádět globbing souborů na FTP URLs. Booleovská volba je buďto kladná nebo záporná (začínající na --no). Všechny takové volby mají některé vlastnosti společné.

Pokud není řečeno jinak, předpokládá se, že výchozí chování je opačné k uvedené volbě. Například z toho, že existuje volba --follow-ftp, vyplývá, že výchozím chováním je nenásledovat FTP odkazy z HTML stránek.

Kladné volby mohou být negovány připsáním --no- před název volby; Záporné volby mohou být negovány vypuštěním --no-. To se může zdát nadbytečným ---pokud je výchozím chováním kladné volby nedělat něco, proč potom poskytovat možnost jejího explicitního vypnutí? Protože .wgetrc může výchozí chování změnit. Například uvedení "follow_ftp = off" ve .wgetrc způsobí, že Wget nebude následovat FTP odkazy a použití --no-follow-ftp je jediná možnost, jak z příkazové řádky obnovit výchozí nastavení.

-V
--version
Zobrazí se verze Wget.
-h
--help
Vypíše nápovědu, popisující všechny volby příkazové řádky programu Wget.
-b
--background
Okamžitě po spuštění se přepne na pozadí. Pokud není volbou -o určen žádný soubor pro výstup, je výstup přesměrován do wget-log.
-e příkaz
--execute příkaz
Spustí se příkaz, jako kdyby to byla část souboru .wgetrc. Příkaz vyvolaný touto cestou bude mít přednost před příkazy z .wgetrc. Pokud je třeba určit více příkazů, použije se více instancí volby -e.

-o logfile
--output-file=logfile
Zapisuj všechny zprávy do logfile. Tyto zprávy jsou normálně zapisovány na standardní chybový výstup.
-a logfile
--append-output=logfile
Připoj do logfile. To samé jako -o, ale logfile pouze připojuje, starý soubor nesmaže. Pokud logfile neexistuje, vytvoří nový.
-d
--debug
Zapne ladící výstup, tj. různé informace důležité pro vývojáře Wget v případě, že nefunguje dle očekávání. Podpora ladícího výstupu je k dispozici pouze pokud byla zapnuta při kompilaci. Všimněte si, že i když je program zkompilovaný s ladícím výstupem, nevypisuje žádné ladící informace, dokud o ně není požádán volbou -d.
-q
--quiet
Tichý režim, žádný výstup.
-v
--verbose
Upovídaný výstup, se všemi dostupnými daty. Když je použit běžný výstup, upovídanost je standardně nastavena.
-nv
--no-verbose
Vypne upovídanost, aniž by byl zcela tichý (k tomu slouží -q), takže jsou tištěna chybová hlášení a základní informace.
-i soubor
--input-file=soubor
Čte URL z přímo ze souboru. Pokud je jako soubor určeno -, čtou se URL ze standardního vstupu. (Pro čtení ze souboru, jehož jméno je -, použijte ./-)

Není třeba zadávat žádná URL z příkazové řádky. Pokud jsou zadána URL z příkazové řádky i ze souboru, provede se nejdříve stažení souboru zadaného z příkazové řádky. Soubor nemusí být dokument typu HTML (nic se nestane, když je) ---stačí, když jsou URL vypsány po sobě.

Nicméně, když určíte --force-html, na dokument se bude pohlížet jako na HTML. V tomto případě můžou nastat problémy s relativními odkazy, což lze vyřešit buď přidáním "<base href="url">" do dokumentu nebo blíže určit --base=url v příkazové řádce.

-F
--force-html
Když je použit vstup ze souboru, je soubor považován za HTML. Tato možnost povolí získání relativních odkazů z existujících HTML souborů na vašem pevném disku přidáním "<base href="url">" do HTML nebo použitím volby --base.
-B URL
--base=URL
Přidá URL před relativní odkazy čtené ze souboru určeného volbou -i.

--bind-address=ADRESA
When making client TCP/IP connections, bind to ADDRESS on the local machine. ADDRESS may be specified as a hostname or IP address. This option can be useful if your machine is bound to multiple IPs.
-t počet
--tries=počet
Nastaví počet pokusů na počet. Pro nekonečno zadejte 0 nebo inf. Výchozí nastavení je 20 pokusů, s výjimkou závažných chyb jako “connection refused” nebo “not found” (404), u nichž se nové pokusy nekonají.
-O soubor
--output-document=soubor
Dokumenty nebudou zapisovány do příslušných souborů, ale všechny budou připojeny do jediného souboru se jménem, určeným v parametru. Když je jméno souboru určeno jako -, budou dokumenty zapisovány na standardní výstup. (Pro zápis do souboru pojmenovaného - použijte ./-.)

Pozor, kombinace s -k je jasně definována pouze pro stahování jediného souboru.

-nc
--no-clobber
Pokud je soubor ukládán do stejného adresáře více než jednou, závisí chování Wgetu na několika volbách, včetně -nc. V některých případech je lokální soubor přepsán (clobbered), jindy je zachován.

Při spuštění Wgetu bez voleb -N, -nc nebo -r bude při ukládání stejného souboru do stejného adresáře původní kopie souboru zachována a jeho druhá kopie pojmenována soubor.1. Pokud je tento soubor ukládán ještě jednou, je třetí kopie pojmenována soubor.2, atd. Pokud je použita volba -nc, je toto chování potlačeno a Wget nové kopie souboru odmítne stáhnout. Takže “"no-clobber"” ve skutečnosti nezabraňuje přepsání, nýbrž ukládání vícenásobných verzí.

Při spuštění Wget s volbou -r, ale bez -N nebo -nc, bude výsledkem dalšího stažení souboru přepsání staré kopie novou. Přidáním -nc bude původní soubor zachován a nové kopie na serveru budou ignorovány.

Při spuštění Wgetu s -N, ať už s nebo bez -r, bude rozhodnutí, zda stáhnout novou kopii, záviset na datech změny a velikostech souborů. Volba -nc nesmí být použita.

Pozor, pokud je použita volba -nc, budou soubory s příponou .html nebo .htm nahrány z lokálního disku a zpracovány jako by byly staženy z webu.

-c
--continue
Pokračování v příjmu částečně staženého souboru. To se hodí, pokud chcete dokončit stahování započaté předchozí instancí Wgetu nebo jiným programem. Např.:

 wget -c ftp://sunsite.doc.ic.ac.uk/ls-lR.Z
  

Pokud je v aktuálním adresáři soubor s názvem ls-lR.Z, Wget bude předpokládat, že se jedná o první část vzdáleného souboru a požádá server o pokračování v přenosu od offsetu rovnému délce lokálního souboru.

Všimněte si, že tento parametr není nutné zadávat, pokud pouze chcete, aby Wget pokračoval ve stahování souboru po přerušení spojení. To je jeho výchozí chování. -c má vliv pouze na obnovení stahování započatých před spuštěním aktuální instance Wgetu, a pokud stále ještě jsou k dispozici lokální soubory.

Bez volby -c by předchozí příklad pouze stáhnul vzdálený soubor jako ls-lR.Z.1 a zkrácený soubor ls-lR.Z by nechal být.

Od verze 1.7 Wget při použití volby -c na neprázdném souboru a v případě, že server nepodporuje obnovení stahování, odmítne začít stahování od začátku, což by mohlo přemazat dosud získaný obsah. Pokud opravdu chcete začít stahovat od začátku, smažte soubor.

Rovněž od verze 1.7 Wget při použití volby -c na souboru se stejnou délkou jako soubor na serveru odmítne soubor stáhnout a vypíše vysvětlení. To samé se stane pokud je soubor na serveru menší než lokální soubor (pravděpodobně proto, že od posledního pokusu o stažení byl soubor na serveru změněn)---protože pokračování nemá smysl, ke stažení nedojde.

Na druhou stranu při použití -c je jakýkoliv soubor, který je na serveru větší než soubor lokální, považován za nedokončené stahování a bude staženo a připojeno na konec lokálního souboru pouze "(délka(vzdálený) - délka(lokální))" bajtů. To se může někdy hodit---například při použití wget -c ke stažení pouze nové části připojené k souboru dat nebo logu.

Nicméně pokud je soubor na serveru větší, protože byl změněn, na rozdíl od pouhého připojení, vznikne pokažený soubor. Wget nemá žádnou možnost ověřit, že lokální soubor je skutečně platnou částí vzdáleného souboru. Zvláštní pozornost je potřeba při použití -c spolu s -r, protože každý soubor bude považován za potenciální "nedokončené stahování".

Dalším případem, kdy dojde s volbou -c k poškození souboru je hloupá HTTP proxy vkládající do lokálního souboru řetězec “transfer interrupted”. V budoucnu může být pro tyto případy přidána volba “rollback”.

Pozor, -c funguje pouze s FTP servery a s HTTP servery, které podporují hlavičku "Range".

--progress=druh
Vybere druh ukazatele postupu, který má být použit. Platné druhy jsou “dot” a “bar”.

Jako výchozí je nastaven “bar” (čárový). Vykresluje ASCII čáru postupu (alias “teploměr”), který ukazuje stav stahování.Pokud výstup není TTY, je jako výchozí použit “dot” (tečkový).

Pro přepnutí na “tečkový” použijte --progress=dot. Při stahování vypisuje na obrazovku tečky; každá tečka reprezentuje fixní objem stažených dat.

Při použití tečkového druhu je též možné nastavit styl určením druhu jako dot:styl. Různé styly znamenají různé významy pro jednu tečku. Ve výchozím stylu ("default") reprezentuje každá tečka 1 KB, v jedné skupině je 10 teček a na řádku je 50 teček. Binární styl ("binary") je spíše “počítačově” orientován ---8 KB na tečku, 16 tečkové skupiny a 48 teček na řádek (takže 384 KB na řádek). Styl "mega" je vhodný pro stahování obrovských souborů---každá tečka reprezentuje 64K, 8 teček ve skupině a 48 teček na řádek (tj. 3 MB na řádek).

Všimněte si, že výchozí styl je možno nastavit příkazem "progress" v souboru .wgetrc. Toto nastavení může být z příkazové řádky potlačeno, s výjimkou výstupu na jiné zařízení než TTY, v tom případě bude “dot” upřednostněno před “bar”. Pro vynucení čárového výstupu se použije --progress=bar:force.

-N
--timestamping
Zapne časové označení (timestamping).
-S
--server-response
Vypíše hlavičky odeslané HTTP serverem a odpovědi odeslané FTP serverem.
--spider
Při spuštění s touto volbou se bude Wget chovat jako Web spider, tj. nebude stránky stahovat, jenom kontrolovat, jestli existují. Např. je možné použít wget na kontrolu záložek:

 wget --spider --force-html -i bookmarks.html
  

Na této funkcionalitě se ještě musí zapracovat, aby se alespoň přiblížila skutečným web spiders.

-T vteřin
--timeout=vteřin
Nastavení časového limitu sítě na zadaný počet vteřin. Je ekvivalentní společnému nastavení --dns-timeout, --connect-timeout a --read-timeout.

Kdykoliv probíhá síťová operace, Wget může ověřovat prodlevu a operaci přerušit, pokud trvá příliš dlouho. Tak lze zabránit zamrznutí nebo nekonečným spojením. Jediným časovým limitem, který je jako výchozí nastaven, je 900 vteřin na čtení. Nastavením na 0 se vyřadí. Výchozí hodnotu je záhodno měnit pouze v případě, že skutečně víte, co děláte.

Všechny volby týkající se časových limitů akceptují hodnoty v desítkové soustavě, včetně hodnot pod vteřinu. Např. 0.1 vteřin je platnou (ačkoliv nevhodnou) hodnotou. Hodnoty pod vteřinu se hodí při testování časů odpovědi serveru nebo latence sítě.

--dns-timeout=vteřin
Nastaví časový limit pro DNS dotaz na zadaný počet vteřin. DNS dotazy, které nejsou ve stanoveném čase dokončeny, selžou. Jako výchozí není pro DNS dotazy stanoven žádný časový limit nad rámec implementace knihovnami systému.
--connect-timeout=vteřin
Nastaví časový limit na zadaný počet vteřin. TCP spojení, která se za tu dobu nepodaří sestavit budou přerušena. Jako výchozí není pro sestavení spojení stanoven žádný časový limit nad rámec implementace knihovnami systému.
--read-timeout=vteřin
Nastaví časový limit pro čtení (a zápis) na zadaný v počet vteřin. “Čas” v tomto případě znamená nečinný čas: pokud v jakékoliv fázi stahování nejsou přijata žádná data po více než zadaný počet vteřin, čtení selže a stahování začne znovu. Tato volba neovlivňuje přímo trvání celého stahování.

Samozřejmě vzdálený server se může rozhodnout ukončit spojení dříve než stanoví tato volba. Výchozí hodnotou časového limitu pro čtení je 900 vteřin.

--limit-rate=počet
Omezí rychlost stahování na počet bajtů za vteřinu. Počet může být vyjádřen v bajtech, s příponou k v kilobajtech nebo s příponou m v megabajtech. Např. --limit-rate=20k omezí rychlost stahování na 20KB/s. To se hodí pokud z jakéhokoliv důvodu nechcete, aby Wget zabral celé přenosové pásmo.

Tato volba umožňuje použít desetiny, obvykle spolu s příponami; např. --limit-rate=2.5k je platné nastavení.

Všimněte si, že Wget implementuje omezování nečinností po určitý čas, v případě, že čtení ze sítě trvalo méně nežli je určeno limitem. Tato strategie způsobí, že TCP přenos se zpomalí zhruba na rychlost danou limitem. Nicméně dosažení rovnováhy může chvíli trvat, takže v případě velmi malých souborů to moc dobře nefunguje.

-w vteřin
--wait=vteřin
Čekat zadaný počet vteřin mezi jednotlivými staženími. Použití této volby se doporučuje, protože se tak snižuje zatížení serveru. Namísto v sekundách může být určeno v minutách pomocí přípony "m", v hodinách s příponou "h" nebo dnech s příponou "d".

Nastavení velké hodnoty se hodí v případě, že je síť nebo server nedostupný, takže Wget může čekat dostatečně dlouho aby se dalo očekávat, že bude chyba na síti mezitím opravena.

--waitretry=vteřin
Pokud nechcete, aby Wget čekal mezi každým stažením, ale jen mezi staženími, která selhala, použijte tuto volbu. Wget použije lineární ústup (linear backoff), tj. čekání 1 vteřinu po prvním selhání u souboru, 2 vteřiny po druhém selhání u stejného souboru, až po zadaný počet vteřin. Tj. hodnota 10 způsobí, že Wget bude čekat až (1 + 2 + ... + 10) = 55 vteřin u každého souboru.

Tato volba je zapnuta jako výchozí v globálním souboru wgetrc.

--random-wait
Některé www servery mohou provádět analýzu záznamů za účelem identifikace programů jako je Wget hledáním statisticky podobných časů mezi požadavky. Tato volba způsobí, že čas mezi požadavky se bude pohybovat mezi 0 a 2 * wait vteřinami, kde wait je hodnota daná volbou --wait, aby nemohl být Wget identifikován.

Nedávno byl v článku v publikaci věnované vývoji pro populárního OS zveřejněn kód, který tuto analýzu provádí za běhu. Jeho autor navrhoval blokování celého C rozsahu, aby programy pro automatické stahování byly blokovány i při změně adresy poskytnuté DHCP.

Volba --random-wait byla tímto zlomyslným návrhem inspirována.

--no-proxy
nepoužívat proxy, i pokud je příslušná proměnná prostředí *_proxy definována.

Pro další informace o používání proxy s Wgetem,

-Q kvóta
--quota=kvóta
Nastaví kvótu pro automatická stahování. Hodnota může být určena v bajtech (výchozí), kilobajtech (s příponou k) nebo megabajtech (s příponou m).

Všimněte si, že kvóta nikdy neovlivní stažení jediného souboru. Takže pokud napíšete wget -Q10k ftp://wuarchive.wustl.edu/ls-lR.gz, stáhne se soubor ls-lR.gz celý. To samé platí i pokud je na příkazovém řádku určeno několik URL. Nicméně kvóta platí v případě, že se stahuje buďto rekurzivně nebo ze zadaného vstupního souboru. Tj. v případě wget -Q2m -i sites bude stahování přerušeno jakmile bude převýšena kvóta.

Zadáním kvóty na 0 nebo inf se kvóta nastaví na nekonečno.

--no-dns-cache
Vypne vyrovnávací paměť DNS dotazů. Za normálních okolností si Wget pamatuje IP adresy, které získal z DNS, takže nemusí pravidelně kontaktovat DNS server pro stejnou (obvykle malou) sadu hostitelů, z nichž stahuje. Tato vyrovnávací paměť existuje pouze v paměti a nová instance Wgetu musí DNS kontaktovat znovu.

Nicméně jsou případy, kdy není žádoucí udržovat jména hostitelů ve vyrovnávací paměti, a to ani po krátkou dobu. S touto volbou Wget pro každé nové spojení použije nový DNS dotaz (přesněji nové volání "gethostbyname" nebo "getaddrinfo"). Tato volba neovlivní cachování, které může provádět DNS knihovna nebo externí vyrovnávací vrstva, jako je třeba NSCD.

Pokud přesně nerozumíte, k čemu tato volba slouží, pravděpodobně ji nepotřebujete.

--restrict-file-names=režim
Nastaví, které znaky z URL se mohou objevit v názvech lokálních souborů získaných z těchto URL. Znaky, které jsou touto volbou zakázány jsou uvozeny, tj- nahraženy %HH, kde HH je hexadecimální číslo odpovídající zakázanému znaku.

Jako výchozí Wget uvozuje znaky, které nejsou platné pro názvy souborů operačního systému, stejně jako kontrolní znaky, které jsou většinou netisknutelné. Tato volba se hodí pro změnu výchozího nastavení v případě, že stahujete na nenativní diskový oddíl nebo chcete vypnout uvozování kontrolních znaků.

Když je režim nastaven na “unix”, Wget uvozuje znak / a kontrolní znaky v rozahu 0--31 a 128--159. To je výchozí nastavení pro Unix-like OS'.

Když je režim nastaven na “windows”, Wget uvozuje znaky \, |, /, :, ?, ", *, <, > a kontrolní znaky v rozsahu 0--31 a 128--159. V režimu windows Wget navíc používá + namísto : pro oddělení hostitele a portu v názvech lokálních souborů a používá @ namísto ? pro oddělení dotazovací části názvu souboru od zbytku. Takže URL, které by bylo v unix režimu uloženo jako www.xemacs.org:4300/search.pl?input=blah, bude v režimu windows uloženo jako www.xemacs.org+4300/search.pl@input=blah. Tento režim je na Windows nastaven jako výchozí.

Pokud k režimu připojíte ,nocontrol, např. unix,nocontrol, bude uvozování kontrolních znaků vypnuto. Pro vypnutí uvozování kontrolních znaků bez vlivu na výběr OS lze použít --restrict-file-names=nocontrol.

-4
--inet4-only
-6
--inet6-only
Vynutí připojování k IPv4 nebo IPv6 adresám. S --inet4-only nebo -4 se Wget bude připojovat pouze k IPv4 hostitelům, ignorujíc AAAA záznamy v DNS a odmítne se připojit k IPv6 adresám určeným v URL. Naopak s --inet6-only nebo -6 se Wget bude připojovat pouze k IPv6 hostitelům a bude ignorovat A záznamy a IPv4 adresy.

Žádnou z těchto voleb by nemělo být nutné nastavovat ručně. Jako výchozí Wget, který IPv6 umí, použije druh adres, určený DNS záznamem hostitele. Pokud DNS odpoví IPv4 i IPv6 adresou, Wget je postupně zkusí, dokud nenajde tu, ke které se dá připojit. (Také viz volba "--prefer-family" popsaná níže.)

Tyto volby mohou být použity k vynucení užití IPv4 nebo IPv6 adres na systémech, které podporují obě možnosti, obvykle za účelem ladění nebo řešení rozbité konfigurace sítě. Najednou může být použita pouze jedna z voleb --inet6-only a --inet4-only. Pokud nebyl Wget zkompilován s podporou IPv6, nejsou tyto volby dostupné.

--prefer-family=IPv4/IPv6/none
Je-li na výběr více adres, bude preferovat určený druh adres. Jako výchozí jsou preferovány IPv4 adresy.

Tím se vyhne falešným chybám a pokusům o spojení, při přístupu z IPv4 sítí k hostitelům, kteří mají jak IPv6 tak IPv4 záznam. Například www.kame.net se překládá na 2001:200:0:8002:203:47ff:fea5:3085 a na 203.178.141.194. Je-li preferováno "IPv4", poižije se IPv4 adresa jako první; je-li preferováno "IPv6", použije se jako první IPv6 adresa; je-li zadána hodnota "none", je pořadí adres vrácených DNS použito beze změny.

Na rozdíl od -4 a -6 tato volba neomezuje používání na jediný druh adres, pouze mění pořadí, ve kterém je k adresám přistupováno. Také si všimněte, že provedená změna pořadí je stabilní---neovlivnuje pořadí adres stejného druhu, tj. relativní pořadí všech IPv4 adres a všech IPv6 adres zůstává ve všech případech nedotčeno.

--retry-connrefused
Považuj “connection refused” za dočasnou chybu a zkoušej znovu. Normálně Wget pokus o stažení URL vzdá, pokud se k serveru nedokáže připojit, protože takové selhání se bere jako znamení, že server vůbec neběží a další pokusy by nikam nevedly. Tato volba se hodí k zrcadlení nespolehlivých serverů, které na krátké časové úseky vypadávají.
--user=uživatel
--password=heslo
Nastaví uživatele a heslo heslo pro stahování přes FTP i HTTP. Tyto parametry lze potlačit použitím voleb --ftp-user a --ftp-password pro FTP přenosy a --http-user a --http-password pro HTTP přenosy.

-nd
--no-directories
Při rekurzivním stahování nevytvářet adresářovou hierarchii. Všechny soubory budou uloženy do aktuálního adresáře, bez přepisování (pokud existuje více souborů se stejným jménem, jsou uloženy s příponami .n).
-x
--force-directories
Opak -nd---vytvoří adresářovou hierarchii, i v případě, že by jinak vytvořena nebyla. Např. wget -x http://fly.srk.fer.hr/robots.txt uloží stažený soubor do fly.srk.fer.hr/robots.txt.
-nH
--no-host-directories
Nebude vytvářet adresáře začínající názvem hostitele. Jako výchozí bude při spuštění Wget s volbou -r http://fly.srk.fer.hr/ vytvořena adresářová struktura začínající fly.srk.fer.hr/. Tato volba toto chování vypne.
--protocol-directories
Použije název protokolu v cestě k lokálnímu souboru. Např. (s touto volbou) wget -r http://host bude ukládat do http/host/... a ne do host/....
--cut-dirs=počet
Bude ignorovat zadaný počet podadresářů. To se hodí pro detailní kontrolu nad adresářem, kam se ukládá.

Viz např. adresář ftp://ftp.xemacs.org/pub/xemacs/. Při jeho stažení s -r bude uložen lokálně v ftp.xemacs.org/pub/xemacs/. Zatímco volba -nH může odstranit podadresář ftp.xemacs.org/, ale pořád zbývá pub/xemacs. Tady se --cut-dirs hodí; způsobí, že Wget nebude “vidět” počet podadresářů vzdáleného adresáře. Následuje několik příkladů fungování volby --cut-dirs.

 No options -> ftp.xemacs.org/pub/xemacs/ -nH -> pub/xemacs/ 
-nH --cut-dirs=1 -> xemacs/ -nH --cut-dirs=2 -> .  
--cut-dirs=1 -> ftp.xemacs.org/xemacs/ ...
  

Pokud je pouze potřeba zbavit se adresářové struktury, lze podobného výsledku dosáhnout kombinací -nd a -P. Nicméně narozdíl od -nd volba --cut-dirs neruší podadresáře---např. při použití -nH --cut-dirs=1 bude podadresář beta/ podle očekávání umístěn do xemacs/beta.

-P prefix
--directory-prefix=prefix
Nastaví prefix pro adresáře na prefix. Adresář prefix je adresář, kam se budou všechny soubory a podadresáře ukládat. Výchozí hodnotou je . (aktuální adresář).

-E
--html-extension
Pokud je stažen soubor typu application/xhtml+xml nebo text/html a jeho URL nekončí příponou odpovídající regulárnímu výrazu \.[Hh][Tt][Mm][Ll]?, způsobí tato volba připojení přípony .html k názvu lokálního souboru. To se hodí např. při zrcadlení serveru používajícího .asp, když mají být zrcadlené stránky zprostředkovány serverem Apache. Nebo také při stahování obsahu, generovaného CGI. URL typu http://site.com/article.cgi?25 bude uloženo jako article.cgi?25.html.

Všimněte si, že soubory, jejichž jména byla takto změněna, budou při každém dalším zrcadlení stahovány znovu, protože Wget nedokáže určit, že lokální soubor X.html odpovídá vzdálenému URL X (protože zatím neví, že výstup této URL je typu text/html nebo application/xhtml+xml. Zabránit se tomu dá použitím voleb -k a -K, takže je originální verze souboru uložena jako X.orig.

--http-user=uživatel
--http-password=heslo
Nastaví uživatele uživatel a heslo heslo pro HTTP server. V závislosti na typu výzvy je Wget zakóduje autentizačním schématem "basic" (nezabezpečené) nebo "digest".

#-#-#-#-# choice #-#-#-#-# Dalším způsobem zadání uživatele a hesla je samotné URL. Obě metody odhalí použité heslo každému, kdo by se obtěžoval spustit "ps". Tomu lze zabránit uskladněním hesel v .wgetrc nebo .netrc a ochranou těchto souborů před ostatními uživateli nastavením práv příkazem "chmod". Pokud se jedná o opravdu důležitá hesla, nenechávejte je v těch souborech ležet---poté co Wget začal stahovat, smažte je. #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# Další možností pro určení jména a hesla je samotné URL. Obě metody odhalí použité heslo každému, kdo by se obtěžoval spustit "ps". Tomu lze zabránit uskladněním hesel v .wgetrc nebo .netrc a ochranou těchto souborů před ostatními uživateli nastavením práv příkazem "chmod". Pokud se jedná o opravdu důležitá hesla, nenechávejte je v těch souborech ležet---poté co Wget začal stahovat, smažte je.

--no-cache
Vypne vyrovnávací paměť na straně serveru - Wget pošle serveru příslušnou direktivu (Pragma: no-cache), aby získal vzdálený soubor přímo a ne jeho verzi z vyrovnávací paměti. To se zvláště hodí při stahování souborů, jejichž zastaralá verze visí ve vyrovnávací paměti proxy serveru.

Používání vyrovnávací paměti je ve výchozím stavu povoleno.

--no-cookies
Zakáže používání cookies. Cookies slouží k udržování o stavu na serveru. Server pošle klientovi cookie pomocí hlavičky "Set-Cookie" a klient touto cookie odpovídá na další dotazy. Protože cookie umožňuje vlastníkovi serveru sledovat návštěvníky, může být jejich užití považováno za narušování soukromí. Jako výchozí je používání cookies povoleno, nicméně skladování cookies je vypnuto.
--load-cookies soubor
Nahraje cookies ze souboru před prvním HTTP stahováním. soubor je textový soubor ve formátu původního souboru cookies.txt v Netscape.

Tato volba je typicky používána v případech zrcadlení serverů, které vyžadují přihlášení pro přístup k části nebo celému obsahu. Přihlašovací proces obvykle probíhá tak, že web server na základě přijatých a ověřených přihlašovacích informací vydá HTTP cookie. Tuto cookie potom prohlížeč při přístupu do vyhrazené části posílá serveru, čímž prokazuje svou identitu.

Zrcadlení takového serveru vyžaduje, aby Wget posílal stejné cookies, jako posílá váš prohlížeč. Toho se dosáhne volbou --load-cookies---prostě se Wgetu předá umístění souboru cookies.txt a bude posílat stejné cookies, jako by v dané situaci posílal váš prohlížeč. Různé prohlížeče udržují textové cookie soubory na různých místech:

Netscape 4.x.
Cookies jsou v ~/.netscape/cookies.txt.
Mozilla a Netscape 6.x.
Cooki soubor Mozilly se také jmenuje cookies.txt a je umístěn někde v ~/.mozilla, v adresáři vašeho profilu. Úplná cesta obvykle vypadá podobně jako ~/.mozilla/default/some-weird-string/cookies.txt.
Internet Explorer.
Pro vytvoření cookie souboru použitelného Wgetem zvolte v menu Soubor Import a Expert, Exportovat cookies. Testováno s Internet Explorerem 5; Není zaručeno, že bude fungovat s dřívějšími verzemi.
Ostatní prohlížeče.
Pokud používáte jiný prohlížeč, --load-cookies fungovat pouze v případě, že dokážete najít nebo vytvořit cookie soubor ve formátu Netscape.

Pokud není možné použít --load-cookies, je tu ještě jedna alternativa. Pokud prohlížeč podporuje “správu cookie”, je možné použít jej pro zobrazení cookies, které jsou používány k přístupu k zrcadlenému serveru. Opište si název a hodnotu cookie a ručně nařiďte Wgetu, aby je posílal, čímž “oficiální” podporu cookies obejdete:

 wget --no-cookies --header "Cookie: <název>=<hodnota>"
--save-cookies soubor
Před ukončením uloží cookies do souboru. Takto nebudou uloženy cookies, které vypršely nebo nemají nastaven čas vypršení (tzv. “session cookies”), viz též --keep-session-cookies.
--keep-session-cookies
Pokud je použito, způsobí, že volba --save-cookies bude také ukládat session cookies. Ty za normálních okolností ukládány nejsou, protože mají být uchovávány pouze v paměti a zapomenuty při zavření prohlížeče. Jejich uložení se hodí u serverů, které požadují přihlášení nebo návštěvu home page před umožněním přístupu na některé stránky. S touto volbou je pro daný server vícero spuštění Wgetu považováno za jedinou session prohlížeče.

Protože formát cookie souboru normálně neobsahuje session cookies, Wget je označí časem expirace 0. Volba --load-cookies je rozpozná jako session cookies, ale ostatní prohlížeče to může zmást. Také si všimněte, že s takto nahranými cookies bude zacházeno jako s ostatními session cookies, tj. pokud je má volba --save-cookies opět zachovat, je nutné znovu použít --keep-session-cookies.

--ignore-length
Některé HTTP servery (resp. CGI programy) bohužel posílají neplatné hlavičky "Content-Length", což Wget nesnáší dobře, protože si myslí, že dokument nebyl stažen úplně. Příznakem jsou opakované pokusy Wgetu o stažení stejného dokumentu, které pokaždé skončí hláškou, že (jinka normální) spojení bylo ukončeno na stejném bajtu.

S touto volbou bude Wget hlavičku "Content-Length" ignorovat--- jako by nikdy neexistovala.

--header=header-line
Bude posílat header-line spolu s ostatními hlavičkami v každém HTTP požadavku. Dodaná hlavička je poslána tak, jak je, tzn. musí obsahovat název a hodnotu oddělené středníkem a nesmí obsahovat znak nového řádku.

Pro definování více hlaviček je možné použít --header vícenásobně.

 wget --header='Accept-Charset: iso-8859-2' \ 
--header='Accept-Language: hr' \ http://fly.srk.fer.hr/
  

Nastavením hodnoty na prázdný řetězec se smažou všechny dříve definované hlavičky.

Od verze 1.10 může být tato volba použita pro přepsání jinak automaticky generovaných hlaviček. Následující příkaz instruuje Wget, aby se připojil na localhost, ale použil foo.bar v hlavičce "Host":

 wget --header="Host: foo.bar" http://localhost/
  

Ve verzích před 1.10 takové použití volby --header způsobovalo posílání duplicitních hlaviček

--proxy-user=uživatel
--proxy-password=heslo
Nastaví uživatelské jméno uživatel a heslo heslo pro autentizaci na proxy serveru. Wget je zakóduje autentikačním schématem "basic".

I zde platí bezpečnostní ohledy popsané u --http-password.

--referer=url
Zahrne do HTTP požadavku hlavičku `Referer: url'. Hodí se pro získávání dokumentů zpracovávaných na serveru, který očekává pouze stahování interaktivními prohlížeči, a které lze stáhnout v pořádku pouze pokud je hlavička Referer nastavena na jednu ze stránek, která na ně odkazuje.
--save-headers
Uloží hlavičky poslané HTTP serverem do souboru, před jeho současný obsah, záznamy jsou odděleny znakem nového řádku.
-U agent-string
--user-agent=agent-string
Bude se HTTP serveru identifikovat jako agent-string.

HTTP protokol umožňuje klientům identifikovat se pomocí hlavičky "User-Agent". Tak je možné odlišit WWW software, obvykle pro statistické účely nebo pro sledování porušování protokolu. Wget se normálně identifikuje jako Wget/verze, kde verze je aktuální číslo verze Wgetu.

Nicméně některé servery uplatňují politiku výstupu na míru podle informací z "User-Agent". Zatímco teoreticky to není tak špatný nápad, bývá to zneužíváno servery k odepření informací klientům jiným než (historicky) Netscape nebo častěji Microsoft Internet Explorer. Tato volba umožňuje změnit řádek "User-Agent" posílaný Wgetem. Pokud nevíte, co děláte, nepoužívejte tuto volbu.

Určením prázdného řetězce pomocí --user-agent="" způsobí, že Wget hlavičku "User-Agent" v HTTP požadavcích nepošle vůbec.

--post-data=řetězec
--post-file=soubor
Jako metodu pro všechny HTTP požadavky použije POST a určená data pošle v těle požadavku. "--post-data" posílá jako data řetězec, zatímco "--post-file" posílá obsah souboru. Jinak fungují úplně stejně.

Prosím všimněte si, že Wget potřebuje dopředu znát velikost dat. Proto musí být argument k "--post-file" obyčejným souborem; zadání FIFO nebo něco jako /dev/stdin nebude fungovat. Není jasné, jak toto omezení, vlastní pro HTTP/1.0 obejít. Ačkoliv HTTP/1.1 zavádí chunked transfer, který nevyžaduje znalost délky požadavku dopředu, klient nemůže chunked použít, pokud neví, že hovoří s HTTP/1.1 serverem. A dokud od něj nezíská odpověď, tak to vědět nemůže, což zase vyžaduje, aby byl požadavek dokončen -- problém slepice a vejce.

Pozn.: pokud je Wget po dokončení POST požadavku přesměrován, nebude již na novou URL posílat POST. To proto, že URL, která zpracovávají POST, často odpoví přesměrováním na obyčejnou stránku, která POST nevyžaduje či neakceptuje. Není zcela jasné, jestli je toto chování optimální; pokud to nebude fungovat, lze jej v budoucnu změnit.

Následující příklad ukazuje, jak se přihlásit na server pomocí POST a poté přistoupit ke stažení požadovaných stránek, které jsou přístupné pouze autorizovaným uživatelům:

 # Přihlášení na server; to lze udělat pouze jednou.  wget
--save-cookies cookies.txt \ --post-data 'user=foo&password=bar' \ 
http://server.com/auth.php  # A teď stáhnout stránku, kterou
potřebuji.  wget --load-cookies cookies.txt \ -p
http://server.com/interesting/article.php
  

Pokud server používá ke sledování autentizace uživatelů session cookies, nebude tento příklad fungovat, protože --save-cookies je neuloží (ani prohlížeče je neuloží) a soubor cookies.txt bude prázdný V tom případě pro vynucené ukládání session cookies přidejte volbu --keep-session-cookies.

Pro podporu šifrovaného HTTP (HTTPS) stahování musí být Wget zkompilován a externí SSL knihovnou, což je v současné době OpenSSL. Pokud je Wget zkompilován bez podpory SSL, žádná z těchto voleb není dostupná.
--secure-protocol=protokol
Zvolí, který zabezpečený protokol bude použit. Platné hodnoty jsou auto, SSLv2, SSLv3 a TLSv1. Pokud je použito auto, je výběr protokolu na knihovně SSL, což se uskuteční posláním SSLv2 pozdravu a oznámením podpory SSLv3 a TLSv1. To je výchozí nastavení.

Určení SSLv2, SSLv3 nebo TLSv1 vynutí použití odpovídajícího protokolu. To se hodí při spojení se starými a chybnými implementacemi SSL serveru, které OpenSSL neumožňují vybrat správný protokol automaticky. Naštěstí jsou takové servery vzácné.

--no-check-certificate
Neověřuje certifikát serveru u dostupných certifikačních autorit. Také nebude vyžadovat, aby jméno hostitele v URL odpovídalo jménu v certifikátu

Od verze 1.10 je jako výchozí nastaveno ověřování certifikátu serveru u známých certifikačních autorit s přerušením SSL handshake a zrušením stahování, pokud ověření selže. Ačkoliv je tak dosaženo bezpečnějšího stahování, spolupráce s některými servery, které s předchozími verzemi fungovaly, nebude fungovat, zvláště pokud používají certifikáty podepsané sebou samými, prošlé nebo jinak neplatné. Tato volba vynutí “nezabezpečený” režim, který změní chyby ověření certifikátu na varování a umožní pokračovat.

Pokud se setkáte s chybami “certificate verification error” nebo “common name doesn't match requested host name”, můžete tuto volbu použít pro obejití ověřování a pokračování ve stahování. Používejte tuto volbu pouze pokud jste přesvědčeni o autenticitě serveru nebo pokud je vám opravdu jedno, že má neplatný certifikát. Nekontrolovat certifikáty při přenosu důvěrných nebo důležitých dat je téměř vždy špatný nápad.

--certificate=soubor
Použij klientský certifikát uložený v souboru. to je potřeba pro servery, které po klientech, kteří se k nim připojují, požadují certifikát. Normálně to požadováno není a tato volba není povinná.
--certificate-type=typ
Určí typ klientského certifikátu. Platné hodnoty jsou PEM (výchozí) a DER, také známý jako ASN1.
--private-key=soubor
Načte privátní klíč ze souboru. Tak je možné poskytnout privátní klíč v souboru odděleně od certifikátu.
--private-key-type=typ
Určí typ privátního klíče. Povolené hodnoty jsou PEM (výchozí) a DER.
--ca-certificate=soubor
Použije soubor jako soubor s balíkem certifikačních autorit (“CA”) pro ověřování. Certifikáty musejí být ve formátu PEM.

Bez této volby Wget hledá certifikáty CA na místech určených systémem, vybraných při instalaci OpenSSH.

--ca-directory=adresář
--ca-directory=adresář

Bez této volby Wget hledá certifikáty CA na místech určených systémem, vybraných při instalaci OpenSSH.

--random-file=soubor
Použije soubor jako zdroj náhodných dat pro seeding generátoru pseudonáhodných čísel na systémech bez /dev/random.

Na takových systémech knihovna SSL vyžaduje pro svou inicializaci externí zdroj náhodnosti. Náhodnost může poskytovat EGD (viz --egd-file níže) nebo může být čtena z externího zdroje určeného uživatelem. Pokud není tato volba určena, Wget hledá náhodná data v $RANDFILE nebo, pokud tato není nastavena, v $HOME/.rnd. Pokud ani jedno není dostupné, SSL šifrování nejspíš nebude použitelné.

Pokud se objevuje chyba “Could not seed OpenSSL PRNG; disabling SSL.”, je třeba dodat náhodná data jednou z popsaných metod.

--egd-file=soubor
Použije soubor jako EGD soket. EGD znamená Entropy Gathering Daemon, program v uživatelském prostoru, který sbírá data z různých nepředpověditelných systémových zdrojů a zpřístupňuje je ostatním programům, které je mohou potřebovat. Šifrovací software, jako je knihovna SSL, potřebuje zdroje neopakující se náhodnosti, aby mohl seed generátor náhodných čísel používaný k tvorbě kryptograficky silných klíčů

OpenSSL umožňuje uživateli zvolit vlastní zdroj entropie pomocí proměnné prostředí "RAND_FILE". Pokud není tato proměnná nastavena nebo pokud určený soubor neposkytuje dostatek náhodnosti, OpenSSL bude číst náhodná data z EGD soketu určeného touto volbou.

Pokud není tato volba určena (a není použit ekvivalentní příkaz při startu), EGD není kontaktováno. EGD není na moderních Unixových systémech s podporou /dev/random nutné.

--ftp-user=uživatel
--ftp-password=heslo
Nastaví uživatelské jméno uživatel a heslo heslo pro FTP server. Bez této volby, nebo odpovídající volby při startu, je jako výchozí heslo použito -wget@, normálně používané pro anonymní FTP.

#-#-#-#-# choice #-#-#-#-# Dalším způsobem zadání uživatele a hesla je samotné URL. Obě metody odhalí použité heslo každému, kdo by se obtěžoval spustit "ps". Tomu lze zabránit uskladněním hesel v .wgetrc nebo .netrc a ochranou těchto souborů před ostatními uživateli nastavením práv příkazem "chmod". Pokud se jedná o opravdu důležitá hesla, nenechávejte je v těch souborech ležet---poté co Wget začal stahovat, smažte je. #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# Další možností pro určení jména a hesla je samotné URL. Obě metody odhalí použité heslo každému, kdo by se obtěžoval spustit "ps". Tomu lze zabránit uskladněním hesel v .wgetrc nebo .netrc a ochranou těchto souborů před ostatními uživateli nastavením práv příkazem "chmod". Pokud se jedná o opravdu důležitá hesla, nenechávejte je v těch souborech ležet---poté co Wget začal stahovat, smažte je.

--no-remove-listing
Neodstraňovat dočasné soubory .listing generované při stahování z FTP. Obvykle tyto soubory obsahují surové výpisy adresářů získané z FTP serverů. Jejich ponechání se může hodit při ladění nebo pokud potřebujete mít možnost jednoduše ověřit obsah adresářů na vzdáleném serveru (např. pro ověření, že zrcadlo, které provozujete, je kompletní).

Všimněte si, že ačkoliv Wget zapisuje do pevně daného jména souboru, nepředstavuje tato vlastnost bezpečností díru ve scénáři, kdy by uživatel vytvořil soubor .listing jako symbolický odkaz na /etc/passwd apod. a požádal "roota", aby v jeho adresáři spustil Wget. V závislosti na použitých volbách Wget buďto odmítne zapsat do .listing, čímž operace globbing/recursion/time-stamping selžou nebo symbolický odkaz smaže a nahradí opravdovým souborem .listing nebo zapíše výpis do souboru .listing.číslo.

Ačkoliv takováto situace nepředstavuje problém, "root" by nikdy neměl spouštět Wget v adresáři nedůvěryhodného uživatele. Uživatel může udělat něco tak jednoduchého jako odkaz index.html na /etc/passwd a požádat "roota", aby spustil Wget s -N nebo -r, takže soubor by byl přepsán.

--no-glob
Vypne FTP globbing. Globbing znamená používání speciálních znaků shellu (žolíků), jako jsou *, ?, [ a ], pro získání více než jednoho souboru ze stejného adresáře najednou, např.:

 wget ftp://gnjilux.srk.fer.hr/*.msg
  

Jako výchozí je globbing v případě, že URL obsahuje nějaký speciální znak vypnut. Tato volba slouží k permanentnímu zapnutí nebo vypnutí globbingu.

URL lze dát do uvozovek, a tak zabránit expanzi v shellu. Globbing způsobí, že Wget bude hledat výpis adresářů, který záleží na operačním systému. Proto v současnosti funguje pouze s Unixovými FTP servery (a těmi, které emulují výstup Unixového "ls").

--no-passive-ftp
Vypne používání pasivního FTP režimu přenosu. Pasivní FTP požaduje, aby se klient připojil k serveru pro sestavení datového spojení.

Pokud je stroj připojen k Internetu přímo, pasivní i aktivní FTP by měly fungovat shodně. Za většinou konfigurací firewallů a NAT má pasivní FTP větší šanci fungovat. Nicméně v případě vzácných konfigurací firewallů aktivní FTP funguje a pasivní ne. Pokud máte podezření, že se jedná o tento případ, použijte tuto volbu nebo nastavte "passive_ftp=off" v init souboru.

--retr-symlinks
Při rekurzívním stahování FTP adresářů obvykle nejsou v případě symbolických odkazů staženy odkazované soubory. Místo toho je v lokálním souborovém systému vytvořen odpovídající symbolický odkaz. Soubor, na který je odkazováno, není stažen, ledaže na něj při rekurzívním stahování Wget narazí a stáhne jej tak jako tak.

Pokud je ale použito --retr-symlinks, jsou symbolické odkazy následovány a soubory, na které odkazují, staženy. V současnosti tato volba nezpůsobuje následování odkazů na adresáře a rekurzivní stahování v nich, ale v budoucnu by to mělo být doplněno.

Všimněte si, že když je stahován soubor (ne adresář), který byl určen na příkazové řádce, nemá tato volba žádný význam. Symbolické odkazy jsou v takovém případě následovány vždy.

--no-http-keep-alive
Vypne “keep-alive” pro HTTP stahování. Normálně Wget požádá server, aby ponechal spojení otevřené, takže při stahování více než jednoho dokumentu ze stejného serveru budou staženy v rámci stejného TCP spojení. Tak se ušetří čas a zároveň se sníží zátěž serveru.

Tato volba se hodí v případě, kdy z nějakého důvodu, trvalá (keep-alive) spojení nefungují, např. díky chybě v serveru nebo neschopnosti skriptů na straně serveru vypořádat se se spojeními.

-r
--recursive
Zapne rekurzívní stahování.
-l hloubka
--level=hloubka
Určí maximální depth rekurze. Výchozí hodnotou je 5.
--delete-after
Tato volba způsobí, že Wget smaže každý soubor poté, co jej stáhnul. To se hodí pro pre-fetching populárních stránek přes proxy, např.:

 wget -r -nd --delete-after http://whatever.com/~popular/page/
  

Volby -r znamená rekurzívní stahování a -nd znamená nevytvářet adresáře.

Všimněte si, že --delete-after maže soubory na lokálním počítači. Neposílá příkaz DELE vzdáleným FTP serverům. Také si všimněte, že když je zadáno --delete-after, je volba --convert-links ignorována, takže soubory .orig nejsou vůbec vytvářeny.

-k
--convert-links
Jakmile je stáhnutí dokumentu dokončeno, konvertuje odkazy v něm obsažené, aby byly použitelné pro lokální prohlížení. To ovlivňuje nejen viditelné hypertextové odkazy, ale každou část dokumentu, která odkazuje na externí obsah, jako jsou vložené obrázky, odkazy na style sheets, odkazy na ne-HTML obsah atd.

Každý odkaz bude změněn jedním ze dvou způsobů:

#-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
#-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# * #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# •" 4 Odkazy na soubory, které Wget stáhnul, budou změněny na relativní odkaz ukazující na stažený soubor.

Příklad: pokud stažený soubor /foo/doc.html odkazuje na /bar/img.gif, který byl také stažen, bude odkaz v doc.html změněn, aby odkazoval na ../bar/img.gif. Tento druh konverze funguje spolehlivě pro libovolnou kombinaci adresářů.

#-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
#-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# * #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# •" 4 Odkazy na soubory, které Wget nestáhnul, budou změněny tak, aby zahrnovaly jméno hostitele a absolutní cestu k umístění, na které ukazují.

Příklad: pokud stažený soubor /foo/doc.html odkazuje na /bar/img.gif (nebo na ../bar/img.gif), bude odkaz v doc.html změněn, aby ukazoval na http://hostname/bar/img.gif.

Díky tomu lokální prohlížení spolehlivě funguje: pokud byl soubor stažen, odkazuje se na lokální soubor; pokud ne, odkazuje se na úplnou Internetovou adresu a ne na nefunkční odkaz. Také je možno přesunout celou staženou strukturu do jiného adresáře.

Všimněte si, že Wget ví, které soubory byly staženy, až na konci stahování. Proto je veškerá práce prováděná volbou -k provedena až po stažení všech souborů.

-K
--backup-converted
Při konverzi souborů zachová původní verzi s příponou .orig. Má vliv na chování podle volby -N.
-m
--mirror
Zapne volby vhodné pro zrcadlení, tj. rekurzi, časové značky, nekonečnou hloubku rekurze a uchování výpisů FTP adresářů. Aktuálně je ekvivalentní -r -N -l inf --no-remove-listing.
-p
--page-requisites
Tato volba způsobí, že Wget stáhne všechny soubory nezbytné pro správné zobrazení dané HTML stránky. To zahrnuje věci jako obrázky, zvuky a odkazované stylesheety.

Normálně nejsou při stahování jediné HTML stránky dokumenty nezbytné pro její správné zobrazení stahovány. Volba -r spolu s -l může pomoci, ale protože Wget nerozlišuje mezi externími a inline dokumenty, obvykle zůstanou tzv. “leaf documents”, kterým potřebné soubory chybí.

Například dokument 1.html obsahuje tag "<IMG>", který odkazuje na 1.gif a tag "<A>" odkazující na externí dokument 2.html. Řekněme že 2.html je podobný, ale jeho obrázek je 2.gif aa odkazuje na 3.html. A tak to může jít dál a dál.

Pokud je spuštěn příkaz:

 wget -r -l 2 http://<site>/1.html
  

budou staženy soubory 1.html, 1.gif, 2.html, 2.gif a 3.html. Jak vidíte souboru 3.html chybí pro správné zobrazení obrázek 3.gif, protože Wget, aby zjistil konec rekurze, jednoduše počítá počet skoků (nejvýše 2) od 1.html. Nicméně příkaz:

 wget -r -l 2 -p http://<site>/1.html
  

způsobí stažení všech uvedených souborů a soubor 3.gif, který 3.html vyžaduje. Podobně

 wget -r -l 1 -p http://<site>/1.html
  

způsobí stažení 1.html, 1.gif, 2.html a 2.gif. To svádí k domněnce, že:

 wget -r -l 0 -p http://<site>/1.html
  

stáhne pouze 1.html a 1.gif, ale tak tomu bohužel není, protože -l 0 je ekvivalentní -l inf---tj. nekonečné rekurzi. Pro stažení jediné HTML stránky (případně více, jsou-li určeny na příkazovém řádku nebo ve vstupním souboru s URL určeném -i) a všech jejích nezbytných součástí prostě vynechejte -r a -l:

 wget -p http://<site>/1.html
  

Všimněte si, že Wget se bude chovat, jakoby bylo použito -r, ale bude stažena pouze jediná stránka a její nezbytné součásti. Odkazy z této stránky nebudou následovány. Pro zajímavost - autor dokumentace používá pro stažení jediné stránky včetně všech nezbytností (i pokud jsou na různých serverech), aby byla při lokálním prohlížení zobrazena bezchybně, ještě několik voleb navíc k -p:

 wget -E -H -k -K -p http://<site>/<document>
  

Na závěr: je dobré vědět, že Wget považuje za odkaz na externí dokument jakékoliv URL určené v tagu "<A>", tagu "<AREA>" nebo tagu "<LINK>" s výjimkou "<LINK REL="stylesheet">".

--strict-comments
Zapne striktní zpracování HTML komentářů. Výchozím chováním je ukončení komentářů při prvním výskytu -->.

[přibližně] Podle specifikací jsou HTML komentáře vyjádřeny jako SGML deklarace. Deklarace je zvláštní značení, které začíná s <! a končí s >, jako např. <!DOCTYPE ...>, může obsahovat komentáře mezi párem oddělovačů --. HTML komentáře jsou “prázdné deklarace”, SGML deklarace bez jakéhokoliv textu mimo komentář. Tudíž <!--foo--> je platný komentář, stejně jako <!--one-- --two-->, ale <!--1--2--> už nikoliv.

[přibližně] Na druhou stranu většina lidí, kteří píší HTML, považují cokoliv vymezeného <!-- a --> za komentář, což není úplně to samé. Například zápis typu <!------------> je platným komentářem jen pokud je počet pomlček násobkem čtyř(!). Pokud není, sahá komentář technicky až po další --, což může být až na druhém konci dokumentu. Proto mnoho populárních prohlížečů úplně ignoruje specifikaci a implementuje to, co uživatelé očekávají: komentáře oddělené <!-- a -->.

Do verze 1.9 interpretoval Wget komentáře striktně, což mělo za důsledek chybějící odkazy v mnoha www stránkách, které se v prohlížečích zobrazovaly korektně, ale bohužel neobsahovaly vyhovující komentáře. Od verze 1.9 včetně se Wget připojil ke klientům implementujícím “naivní' komentáře, končící při prvním výskytu -->.

Pokud chcete z jakéhokoliv důvodu použít striktní zpracování komentářů, použijte tuto volbu.

-A acclist --accept acclist
-R rejlist --reject rejlist
Čárkou oddělené seznamy přípon souborů nebo vzorů, které mají být akceptovány (accept) nebo odmítnuty (reject) (více v @pxref{Types of Files}).
-D seznam-domén
--domains=seznam-domén
Určí domény, které mají být následovány. seznam-domén je seznam domén oddělovaných čárkou. Všimněte si, že volba -H se tím nezapne.
--exclude-domains seznam-domén
Určí domény, které nemají být následovány.
--follow-ftp
Následovat FTP odkazy z HTML dokumentů. Bez této volby bude Wget všechny FTP odkazy ignorovat.
--follow-tags=seznam
Wget má interní tabulku párů HTML tagů / atributů, které bere v úvahu při hledání odkazovaných dokumentů během rekurzivního stahování. Pokud chce uživatel brát v úvahu pouze podmnožinu těchto tagů, měl by je určit touto volbou v seznamu s hodnotami oddělenými čárkou.
--ignore-tags=seznam
Opak k volbě --follow-tags. Pro přeskočení některých HTML tagů při rekurzivním vyhledávání dokumentů ke stažení je zadejte v seznamu s hodnotami oddělovanými čárkou.

Kdysi byla tato volba nejlepší možností pro stažení jediné stránky a jejích součástí - v příkazu jako:

 wget --ignore-tags=a,area -H -k -K -r
http://<site>/<document>
  

Nicméně autor této volby narazil na stránku s tagy typu "<LINK REL="home" HREF="/">" a došlo mu, že určení ignorovaných tagů nestačí. Člověk prostě nemůže říct Wgetu, aby ignoroval "<LINK>", protože potom se nestáhnou stylesheets. Nyní je nejlepší možností pro stažení jediné stránky a jejích součástí zvláštní volba --page-requisites.

-H
--span-hosts
Při rekurzívním stahování povolí spanning across hosts.
-L
--relative
Bude následovat pouze relativní odkazy. Hodí se pro stažení určité homepage bez nerelevantních věcí, i kdyby byly u stejného hostitele.
-I seznam
--include-directories=seznam
Určí čárkou oddělovaný seznam adresářů, které mají být při stahování následovány (více viz @pxref{Directory-Based Limits}). Jednotlivé položky seznamu mohou obsahovat zástupné znaky (žolíky).
-X seznam
--exclude-directories=seznam
Určí čárkou oddělovaný seznam adresářů, které nemají být při stahování následovány (více viz @pxref{Directory-Based Limits}). Jednotlivé položky seznamu mohou obsahovat zástupné znaky (žolíky).
-np
--no-parent
Při rekurzivním stahování nikdy nevstoupí do rodičovského adresáře. To je užitečné, neboť garantuje, že budou staženy pouze soubory pod určitou úrovní.

Příklady jsou rozděleny do tří sekcí, volně založených na složitosti.

#-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
#-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# * #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# •" 4 Řekněme, že potřebujete stáhnout nějaké URL. Prostě napište:

wget http://fly.srk.fer.hr/

#-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
#-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# * #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# •" 4 Ale co se stane, je-li připojení pomalé a soubor dlouhý? Spojení pravděpodobně více než jednou selže předtím, než bude soubor stažen. V tom případě se bude Wget pokoušet stáhnout soubor dokud se mu to buďto nepodaří anebo nepřesáhne výchozí počet pokusů (tj. 20). Počet pokusů se dá jednoduše změnit na 45, aby se zajistilo bezpečné stažení:

wget --tries=45 http://fly.srk.fer.hr/jpg/flyweb.jpg

#-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
#-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# * #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# •" 4 Nyní necháme Wget pracovat na pozadí a zapisovat postup do logovacího souboru log. Psát pořád --tries unavuje, takže použijeme -t.

wget -t 45 -o log http://fly.srk.fer.hr/jpg/flyweb.jpg &

Ampersand na konci řádku způsobí, že Wget bude pracovat na pozadí. Počet pokusů se nastaví na nekonečno volbou -t inf.

#-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
#-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# * #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# •" 4 Používání FTP je stejně jednoduché. Wget se postará o login a heslo.

wget ftp://gnjilux.srk.fer.hr/welcome.msg

#-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
#-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# * #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# •" 4 Pokud je zadán adresář, Wget stáhne výpis adresáře, zpracuje jej a zkonvertuje do HTML. Zkuste:

wget ftp://ftp.gnu.org/pub/gnu/ links index.html

#-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
#-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# * #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# •" 4 Máte soubor obsahující URL, která chcete stáhnout? Použijte přepínač -i :

wget -i <soubor>

Pokud určíte jako jméno souboru -, budou URL čtena ze standardního vstupu.

#-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
#-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# * #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# •" 4 Vytvoř zrcadlo webové stránky GNU, hluboké 5 úrovní, se stejnou adresářovou strukturou jako originál, pouze s jedním pokusem na každý dokument a činnost zaznamenávej do gnulog:

wget -r http://www.gnu.org/ -o gnulog

#-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
#-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# * #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# •" 4 To samé, ale odkazy v HTML souborech změň tak, aby ukazovaly na lokální soubory, takže je možné je prohlížet off-line:

wget --convert-links -r http://www.gnu.org/ -o gnulog

#-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
#-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# * #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# •" 4 Stáhni pouze jednu HTML stránku, ale zajisti, že jsou staženy všechny elementy potřebné pro zobrazení stránky, jako jsou obrázky a externí style sheets. Také zajisti, aby odpovídaly odkazy na stažené soubory.

wget -p --convert-links http://www.server.com/dir/page.html

HTML stránka bude uložena do www.server.com/dir/page.html a obrázky, stylesheets, atd. někde pod www.server.com/, v závislosti na jejich původním umístění na serveru.

#-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
#-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# * #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# •" 4 To samé, ale bez adresáře www.server.com/. Ve skutečnosti stejně nechci žádný z těch náhodných adresářů serveru ---pouze ulož všechny ty soubory do podadresáře download/ v aktuálním adresáři.

wget -p --convert-links -nH -nd -Pdownload \ http://www.server.com/dir/page.html

#-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
#-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# * #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# •" 4 Stáhni index.html z www.lycos.com a ukaž hlavičky serveru:

wget -S http://www.lycos.com/

#-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
#-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# * #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# •" 4 Ulož hlavičky serveru se souborem, třeba pro další zpracování.

wget --save-headers http://www.lycos.com/ more index.html

#-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
#-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# * #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# •" 4 Stáhni první dvě úrovně wuarchive.wustl.edu a ulož je do /tmp.

wget -r -l2 -P/tmp ftp://wuarchive.wustl.edu/

#-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
#-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# * #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# •" 4 Chcete stáhnout všechny GIFy z adresáře na HTTP serveru. Zkusili jste wget http://www.server.com/dir/*.gif, ale to nefungovalo, protože stahování z HTTP nepodporuje globbing. V tom případě použijte:

wget -r -l1 --no-parent -A.gif http://www.server.com/dir/

Delší, ale ve výsledku stejné. -r -l1 znamená rekurzivní stahování s maximální hloubkou 1. --no-parent znamená, že odkazy na rodičovský adresář se ignorují a -A.gif znamená, že mají být staženy pouze soubory GIF files. -A "*.gif" by fungovalo stejně.

#-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
#-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# * #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# •" 4 Předpokládejme, že jste uprostřed stahování a Wget je přerušen. Nyní nechcete znovu stahovat soubory, které už byly staženy. Takže:

wget -nc -r http://www.gnu.org/

#-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
#-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# * #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# •" 4 Pokud chcete poslat HTTP nebo FTP jméno a heslo, použijte odpovídající syntaxi URL.

wget ftp://hniksic:mojeheslo@unix.server.com/.emacs

Pozor - takové užití není vhodné v případě víceuživatelských systémů, anžto vyjeví heslo každému, kdo použije "ps".

#-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
#-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# * #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# •" 4 Chcete výstupní dokumenty na standardní výstup a ne do souborů?

 wget -O - http://jagor.srce.hr/ http://www.srce.hr/
  

You can also combine the two options and make pipelines to retrieve the documents from remote hotlists:

 wget -O - http://cool.list.com/ | wget --force-html -i -
  

#-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
#-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# * #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# •" 4 Pokud chcete udržovat zrcadlo nějaké stránky (nebo FTP podadresářů), použijte volbu --mirror (-m), což je zkratka pro -r -l inf -N. Můžete do souboru crontab vložit kontrolu serveru každou neděli:

 crontab 0 0 * * 0 wget --mirror http://www.gnu.org/ -o
/home/me/weeklog
  
#-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
#-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# * #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# •" 4 Navíc ještě chcete konvertovat odkazy na lokální. Ale po přečtení tohoto manuálu víte, že konverze odkazů se nesnáší s timestamping, takže také chcete, aby Wget udržoval zálohu originálních HTML souborů. Wget by se tedy spouštěl podobně jako:

 wget --mirror --convert-links --backup-converted \ 
http://www.gnu.org/ -o /home/me/weeklog
  
#-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
#-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# * #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# • #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# •" 4 Ale lokální prohlížení nefunguje moc dobře, když jsou HTML soubory uloženy s příponou jinou než .html, možná proto, že byly poslány jako index.cgi. Takže chcete, aby Wget přejmenoval všechny soubory poslané s content-type text/html nebo application/xhtml+xml na jméno.html.

 wget --mirror --convert-links --backup-converted \ --html-extension
-o /home/me/weeklog \ http://www.gnu.org/
  

Nebo s použitím menšího množství písmenek:

 wget -m -k -K -E http://www.gnu.org/ -o /home/me/weeklog
  

/usr/local/etc/wgetrc
Výchozí umístění globálního startovacího souboru.
.wgetrc
Startovací soubor uživatele.

Chyby v GNU Wgetu prosím oznamujte na <bug-wget@gnu.org>.

Před zasláním hlášení prosím postupujte podle následujících pravidel.

1.
Ujistěte se, že to, co se děje, je opravdu chyba. Když Wget spadne, je to chyba. Pokud se Wget nechová podle dokumentace, je to chyba. Pokud se dějí divné věci, ale nejste si jist, jestli to tak má být, může to také být chyba.
2.
Zkuste chybu zopakovat za co možná nejjednodušších okolností. Např. pokud Wget spadne při stahování wget -rl0 -kKE -t5 -Y0 http://yoyodyne.com -o /tmp/log, zkuste, jestli lze pád reprodukovat a pokud ano, zda k němu dojde při použití menšího počtu voleb. Můžete také spustit stahování na stránce, kde spadl, pro případ, že by pád způsobovala určitá stránka.

Také, ačkoliv mne bude obsah vašeho souboru .wgetrc určitě zajímat, před tím, než mi jej přiložíte k hlášení, vyzkoušejte, jestli se chyba objeví i když jej odstraníte z dosahu. Relevantní části .wgetrc přiložte pouze pokud se ukáže, že nastavení .wgetrc mají na chybu vliv.

3.
Prosím spusťte Wget s volbou -d a pošlete výsledný výstup (nebo jeho relevantní části). Pokud byl Wget zkompilován bez podpory ladícího výstupu, překompilujte jej---hledání chyb je tak daleko jednodušší.

Pozn.: Před odesláním se prosím ujistěte, že jsou z ladícího výstupu odstraněny veškeré potenciálně citlivé informace. Volba "-d" je nijak nevyhledává, ale záznam bude obsahovat téměř úplný přepis komunikace Wgetu se serverem, což může zahrnovat hesla a části stahovaných dat. Protože chyby jsou veřejně archivovány, můžete předpokládat, že všechna chybová hlášení jsou veřejná.

4.
Pokud Wget spadl, zkuste ho spustit v debuggeru, např. "gdb `which wget` core" a pro získání backtrace napište "where". To nemusí fungovat v případě, že administrátor zakázal soubory core, ale neškodí to zkusit.

Zápis v GNU Info pro wget.

Původně napsal Hrvoje Niksic <hniksic@xemacs.org>.

Copyright (c) 1996--2005 Free Software Foundation, Inc.

Permission is granted to make and distribute verbatim copies of this manual provided the copyright notice and this permission notice are preserved on all copies.

Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.2 or any later version published by the Free Software Foundation; with the Invariant Sections being “GNU General Public License” and “GNU Free Documentation License”, with no Front-Cover Texts, and with no Back-Cover Texts. A copy of the license is included in the section entitled “GNU Free Documentation License”.

2009-01-01 GNU Wget 1.10.2