4. cvičení

Čtení vstupních dat z konzole

Pro čtení vstupních dat z konzole budeme používat funkci scanf, která přečte vstupní řetězec zadaný v terminálu po stisknutí klávesy Enter, pokusí se ho převést na data odpovídajícího datového typu a výsledek uloží na zadanou adresu. Nejjednodušší vysvětlení na příkladu:

#include <stdio.h>

int main()
{
  // text pro uzivatele
  printf("Zadej cele cislo: ");

  // precteni vstupu
  int cislo;
  scanf("%d", &cislo);

  // vypis precteneho cisla
  printf("zadane cislo = %d\n", cislo);

  return 0;
}

//: (Zkompilování a spuštění programu může dopadnout např. takto:)

//: ( $ gcc -std=c99 -Wall scanf.c -o scanf) //: ( $ ./scanf) //: ( Zadej cele cislo: -4) //: ( zadane cislo = -4)

Pomocí jednoho příkazu lze přečíst data pro libovolný pevný počet proměnných, např. příkaz scanf("%d %f %f", &cislo1, &cislo2, &cislo3); přečte jedno celé číslo a dvě desetinná čísla oddělená mezerami.

Důležité poznámky:

Speciální symboly pro funkce printf a scanf

Typ proměnné symbol
int %d nebo %i
long %ld nebo %li
unsigned int %u
unsigned long %lu
float, double %f, %e nebo %g
char %c
char* (řetězec) %s

Při použití funkce printf je možné přesněji nastavit způsob výpisu dané proměnné. Např. %.3f způsobí výpis čísla zaokrouhleného na 3 číslice za desetinnou tečkou, %03d vypíše hodnotu 1 jako 001 atd.

Matematické funkce

Pro výpočet složitých matematických funkcí je v jazyce C k dispozici hlavičkový soubor math.h, který obsahuje mj. tyto funkce:

Probrané příklady

 1. Dokončení z předchozího cvičení – rekurzivní a nerekurzivní verze programu na výpočet členů Fibonacciho posloupnosti.
 2. Úprava předchozích programů, aby se vstupní hodnoty četly z terminálu.
 3. Program pro výpočet řešení kvadratické rovnice \(ax^2 + bx + c = 0\). Koeficienty \(a\), \(b\), \(c\) přečteme z terminálu pomocí funkce scanf.
  #include <stdio.h>
  #include <math.h>
  
  int main()
  {
    printf("Zadej parametry a, b, c kvadraticke rovnice a*x^2 + b*x + c = 0:\n");
    float a, b, c;
    scanf("%f %f %f", &a, &b, &c);
  
    if (a != 0) {
      float d = b*b - 4*a*c;
      if (d > 0) {
        float x1 = (-b - sqrtf(d)) / (2*a);
        float x2 = (-b + sqrtf(d)) / (2*a);
        printf("Reseni rovnice jsou x_1 = %g a x_2 = %g.\n", x1, x2);
      }
      else if (d == 0) {
        float x = -b / (2*a);
        printf("Reseni rovnice je x = %g.\n", x);
      }
      else {
        printf("Rovnice nema zadne realne reseni.\n");
      }
    }
    else if (b != 0) {
      float x = -c / b;
      printf("Reseni rovnice je x = %g.\n", x);
    }
    else if (c != 0) {
      printf("Rovnice %g = 0 nema zadne reseni.\n", c);
    }
    else {
      printf("Rovnice je splnena pro vsechny hodnoty x.\n");
    }
  
    return 0;
  }
  

Last updated: Wed 02 October 2019