23. cvičení

Komentáře k jazyku C++, hlavní rozdíly oproti jazyku C.

Vlastnosti jazyka C, které nefungují v C++

 1. Vícerozměrné pole – viz 8. cvičení.
 2. Implicitní přetypování ukazatelů – v jazyce C povoleno, v jazyce C++ ne.

  Např. následující příkaz nefunguje v jazyce C++, protože ukazatel typu void* (návratový typ funkce malloc) nelze implicitně převést na typ int*:

  int* pole = malloc(velikost * sizeof(int));
  

  Oprava pro jazyk C++ spočívá v explicitním přetypování vrácené hodnoty:

  int* pole = (int*) malloc(velikost * sizeof(int));
  

Vlastnosti jazyka C++, které nefungují v C

(Pro zdrojové soubory v jazyce C++ se běžně používá koncovka .cpp namísto .c.)

Reference

Reference slouží k vytvoření jiného názvu pro stejnou proměnnou. Do jisté míry jsou podobné ukazatelům, ale není je třeba dereferencovat (*ukazatel) a v případě referencí na struktury se stále používá operátor tečka (.) (v případě ukazatelů na struktury jsme museli použít operátor šipka (->)). Referenci ale nejde „přereferencovat“, neboli po vytvoření odkázat na jinou proměnnou.

Příklad:

#include <stdio.h>

int main()
{
  // promenna
  int a = 42;

  // ukazatel
  int* u = &a;
  printf("hodnota = %d\n", *u);

  // reference
  int& r = a;
  a = 1;
  printf("hodnota = %d\n", r);
  r = 2;
  printf("hodnota = %d\n", a);
}

Přetěžování funkcí

Přetěžování funkcí je vlastnost jazyka C++, díky které je možné v určitých případech (ne vždy!) definovat několik funkcí se stejným názvem a nechat překladač, aby sám vybral, kterou funkci má v jednotlivých případech použít.

Příklad:

#include <stdio.h>

int max(int n, int* pole)
{
  int vysledek = pole[0];
  for (int i = 1; i < n; i++) {
    if (pole[i] > vysledek)
      vysledek = pole[i];
  }
  return vysledek;
}

float max(int n, float* pole)
{
  float vysledek = pole[0];
  for (int i = 1; i < n; i++) {
    if (pole[i] > vysledek)
      vysledek = pole[i];
  }
  return vysledek;
}

int main()
{
  int pole1[10];
  float pole2[10];
  for (int i = 0; i < 10; i++) {
    pole1[i] = i;
    pole2[i] = i + 0.5;
  }

  int m1 = max(10, pole1);  // prekladac pouzije prvni funkci
  float m2 = max(10, pole2); // prekladac pouzije druhou funkci

  printf("m1 = %d, m2 = %f\n", m1, m2);
  return 0;
}

Jmenné prostory

Jmenné prostory slouží k oddělení funkcí, typů, struktur a dalších prvků jazyka C++, aby nedocházelo ke kolizím v pojmenování. Jejich použití se hodí zejména pro zpřehlednění větších projektů.

Příklad použití:

#include <stdio.h>

namespace A {
  void funkce()
  {
    printf("Funkce 1\n");
  }
}

namespace B {
  void funkce()
  {
    printf("Funkce 2\n");
  }
}

int main()
{
  A::funkce();
  B::funkce();

  {
    using namespace A;
    funkce();
  }

  {
    using namespace B;
    funkce();
  }

  return 0;
}

Nejdůležitější jmenný prostor se jmenuje std a jsou v něm dostupné všechny funkce, typy, struktury a další prvky standardní knihovny jazyka C++.

Základní objekty ve standardní knihovně jazyka C++

 1. std::cout – globální objekt (proměnná) reprezentující standardní výstup
 2. std::endl – globální objekt (proměnná) reprezentující znak pro ukončení řádku

  Tyto objekty jsou dostupné v hlavičkovém souboru <iostream>. Pro výpis hodnot proměnných, textových řetězců apod. lze použít přetížený operátor <<. Základní program „hello, world“ v jazyku C++ vypadá takto:

  #include <iostream>
  
  int main()
  {
    std::cout << "Hello, world" << std::endl;
    return 0;
  }
  
 3. std::cin – globální objekt (proměnná) reprezentující standardní vstup

  Hodnoty ze standardního vstupu můžeme získat pomocí přežíženého operátoru >>:

  int a = 0;
  std::cout << "Zadej cele cislo: ";
  std::cin >> a;
  
  float b = 0;
  std::cout << "Zadej desetinne cislo: ";
  std::cin >> b;
  
 4. std::string – struktura/třída pro reprezentaci textových řetězců v jazyce C++. Je dostupná v hlavičkovém souboru string.

  Pro práci s objekty jsou k dispozici tzv. metody, neboli funkce svázané s určitým objektem. Místo abychom funkci předávali objekt pomocí parametru (např. strlen(retezec) v jazyce C), voláme metodu daného objektu pomocí operátoru tečka (např. retezec.length() v jazyce C++).

  Příklad:

  #include <iostream>
  #include <string>
  
  int main()
  {
    std::string s = "Hello, world";
    s.insert(5, "!!!");
    s += " text";
  
    int delka = s.length();
  
    std::cout << s << std::endl;
    std::cout << delka << std::endl;
  
    return 0;
  }
  

  Viz také seznam metod třídy std::string.

Úvod do objektově orientovaného programování – vytváření vlastních objektů

Pro vytváření objektů v jazyce C++ slouží třídy (nebo struktury – v jazyce C++ se téměř neliší od tříd). Třídy jsou v podstatě struktury jazyka C doplněné o tzv. metody, neboli funkce svázané s konkrétním objektem (viz předchozí příklad).

Speciální metody každé třídy jsou:

 1. konstruktor – volá se automaticky při vytváření objektu
 2. destruktor – volá se automaticky při zániku objektu (např. na konci funkce, ve které byla vytvořena automatická proměnná)

Definice třídy dále obsahuje sekce public: (atributy dostupné zvenku) a private: (atributy dostupné pouze z metod definovaných v dané třídě).

Příklad:

#include <iostream>

class zlomek
{
private:
  int citatel;
  int jmenovatel;

public:
  // konstruktor
  zlomek()
  {
    citatel = 0;
    jmenovatel = 1;
  }

  zlomek(int c, int j = 1)
  {
    citatel = c;
    jmenovatel = j;
  }

  // destruktor
  ~zlomek()
  {
  }

  // vlastni metody
  void vypis()
  {
    std::cout << citatel << "/" << jmenovatel << std::endl;
  }

  // operatory
  zlomek operator*(zlomek z)
  {
    zlomek vysledek;
    vysledek.citatel = citatel * z.citatel;
    vysledek.jmenovatel = jmenovatel * z.jmenovatel;
    return vysledek;
  }

  // dalsi operatory: operator/, operator+, operator-
};

int main()
{
  zlomek z1(2, 3);
  zlomek z2(4);
  zlomek z3 = z1 * z2;

  z3.vypis();

  return 0;
}

Další vlastnosti jazyka C++

 1. Zpracování chyb pomocí výjimek.
 2. Šablony.

Last updated: Mon 16 December 2019